Vorig verslag van de intensieve verkenning van de Veluwe Volgend verslag van de intensieve verkenning van de Veluwe terug naar het overzicht van verslag van de intensieve verkenning van de Veluwe Terug naar het overzicht van de LAW's, streek- en NWBpaden op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Een intensieve verkenning van de Veluwe (8)
datum donderdag 22 augustus 1991 (deel 1)
traject Vierhouten - Hulshorst
afstand 45 km (Vierhouten-Garderen)
Een milieuramp uit vroeger eeuwen, Vierhouten-Hierden (15 km)
Tegenvallende treinverbindingen hadden ons er toe bewogen deze dag met de auto te reizen. Vanuit Vierhouten voerde het parkoers weer snel over onverharde wegen.
Vierhouten is al vele eeuwen oud. In de vroege Middeleeuwen schreef keizer Otto II reeds over de Quator Foreste".
Spoedig kwamen we op de Elspeetsche heide. Het parkoers voerde over de toppen van de heidevelden, zodat we fraaie vergezichten hadden.
Milieuramp uit de middeleeuwen
Daarna werd koers gezet naar het Hulshorsterzand. Daarbij liepen we langs een kazerne. We zagen verschillende tanks, die afgedekt waren. Het pad voerde over het zanderige Hulshorsterzand. Het tempo werd hierdoor danig gedrukt.
Het Hulshorsterzand is een natuurmonument. Vroeger was het een milieuramp van de eerste orde. Het open stuifzandcomplex was toen veel groter. In het begin van de 19e eeuw lag er tussen Harderwijk en Wezep een strook stuifzand van 2 tot 3 km breed en bijna 30 km lang. In het stuifzand heersten extreme leefomstandigheden voor plant en dier. Bij zonnig weer wordt het zand erg warm, wat wij hebben ervaren, terwijl het 's nachts sterk kan afkoelen. Bovendien is de grond vaak voor lange tijd kurkdroog en arm aan voedingsstoffen. Zandstormen geselen alles wat zich maar net boven de oppervlakte bevindt, woelen wortels bloot of stuiven alles onder.
Bijzondere planten en dieren
Alleen pionierplanten als buntgras, zandzegge en heidespurrie kunnen zich hier en daar vestigen. In de uitgestoven laagten zien we dat op sommige plaatsen het stuifzand is vastgelegd door grote bruine plakkaten ruig haarmos. Als we het met de loep bekijken, zien we aan de top van de blaadjes een doorzichtige haar, vandaar de naam.
Ook wat de dierenwereld betreft is het stuifzand een heel bijzondere levensgemeenschap. De duinpieper, de boomleeuwerik, en de tapuit (zandvogel van de droge streken, gaarne in konijnenholen nestelend) voelen zich er thuis. Verder komen er verschillende interessante insecten voor, zoals de veldkrekel, de zandloopkever, sommige graafwespen en verschillende mierensoorten. Heel bijzonder is de bijenwolf, een graafwespensoort die honingbijen in een valkuiltje lokt en vervolgens opeet. Nadat in 1928 de zandverstuivingen op de Veluwe zo schaars waren geworden kocht de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten het Hulshorterzand als "levend" stuifzandlandschap te behouden voor het nageslacht.
Over een ruiterpad bereikten we weer aan asfaltweg.
Waterdicht schoeisel een vereiste
We staken de snelweg A28 en de spoorlijn Amersfoort-Zwolle over. We dwaalden onder langs Hulshorst door. Spoedig wijzigde de bodemgesteldheid, En weldra kwamen we bij het natuurmonument Het Grote Weiland. Over af en toe wat modderige bospaden doorkruisten we dit natuurgebied. In de parkoersbeschrijving stond dat voor dit traject waterdicht schoeisel voor dit drassige voetpad een vereiste is. Door de droogte troffen we het echter. We kwamen Hierden aan de noordkant binnen. Het parkoers liep eigenlijk langs Hierden heen. Daarop sloegen we van het parkoers af en dronken in het centrum weer een pak melk en karnemelk (de witte motor).

Een pauwenburcht met stadsrechten, Hierden-Elspeet (16 km)
Jonkheer Marten van Coolwagen, smoorverliefd

kasteel Essenburgh We liepen langs kasteel Essenburgh.
Dit charmante kasteeltje in 1652 werd gebouwd op de fundamenten van een 14e-eeuwse burcht, doet nu dienst als Norbertijnenpriorij. Dus als klooster van de in 1120 door St. Norbertus te Prémontré gestichte orde. Ruim 300 jaar geleden ging het er heel wat minder heilig toe. In 1675 wordt Jonkheer Marten van Coolwagen, heer van Essenburgh, smoorverliefd op zijn nichtje Sibilla uit Dodewaard. Hij schrijft haar tedere liefdesbrieven, die tenslotte beantwoord worden. Maar de heer van Essenburgh blijkt een trouweloos minnaar en laat plotseling niets meer van zich horen. Dit laat Sibilla, die een kind van hem verwacht, niet op zich zitten. Zij spant een proces tegen hem aan en eist dat hij onmiddellijk met haar trouwt liefdesbrieven gaan naar het gerechtshof te Arnhem als bewijsstuk, en niet zonder succes. De ontrouwe jonkheer wordt tot trouwen gedwongen.
Bij kasteel Essenburgh zaten een aantal mensen die de schilderkunst beoefenden. Aan de achter kant van het kasteel staken we een bruggetje over en over een piepklein paadje liepen we verder langs een beek.
Hierdense-, Leuvenumse- en Staverdense beek
Deze beek ontspringt in de omgeving van het Uddeler- en Bleekemeer en slingert zich zo'n 25 km lang door de velden en bossen van de Noord West-Veluwe tot hij uitmondt in het Veluwemeer. Hier heet hij Hierdense beek. Maar hij verandert nogal eens van naam afhankelijk waar we liepen. Later zal hij dan ook respectievelijk Leuvenumse of Staverdense beek heten.
In de achttiende eeuw dreef de beek nog negen papiermolens aan, die alle aan de Heer van Essenburgh toebehoorden. Langs de beek vinden we onder andere elzen en berkenbroekbos, plekken met bosanemoon, witte klaverzuring, dalkruid en salomonszegel. Verder vele soorten zoogdieren en broed vogels. Vroeger kwamen hier ook de beekforel en de beekprik voor.
Het systeem van de watermolen was alsvolgt: De beek werd bovenstrooms (gedeeltelijk) afgedamd en verlegd via schema verloop beek een tracé met een zeer gering verval. Bij de molen werd de bovenbeek in de onderbeek geleid. zó dat het vallende water het waterrad een draaiende beweging kon geven.
Doordat er deze wandel dag zoveel te vertellen is, volgt het resterende gedeelte in aflevering 9.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg