Kempische Wandeldagen, zondag 3 augustus 2014, route rich­ting Mierlo.

Op zondag 3 au­gus­tus werd de startlocatie ver­la­ten door de noord­kant en langs de oostkant van Gel­drop. Bij punt 19 moes­ten we RD de Sluis­straat o­verste­ken. Het pad RD viel niet op en veel wan­de­laars volg­den het naar links bui­gen­de pad. Coos, die in­mid­dels wat voor­uit­ge­lo­pen was, stond langs de kant stil. Vol­gens haar lie­pen we niet meer goed en een blik op mijn GPS waar de ingetekende rou­te opstond, bevestigde dit. We lie­pen te­rug naar punt 19. Maar spoe­dig lie­pen we op­nieuw ver­keerd om­dat er een zichtbare pijl ontbrak. We lie­pen nu zodanig dat we weer op het stippellijntje van de GPS-rou­te uitkwa­men en toen zagen we ook weer pijlen.

Door bosge­bied Mo­lenhei­de werd de A67 snel­weg be­reikt en o­ver­ge­sto­ken. Nu dwaal­den we een tijdlang door de Stra­brecht­se- en Lier­opse Hei­de. Ook kwa­men we door het ge­bied dat een aan­tal ja­ren tevoren door brand was verwoest. Heel veel jonge bomen en struiken met fris­groen bla­de­ren deden de gevol­gen van de brand hier teniet. We lie­pen op kor­te af­stand van de buurt­schappen Moorsel en Vaarsche Hoef. Bij camping De So­me­ren­se Vennen te Lier­op was de gro­te rust. E­venals een voorgaand jaar was hier muziek die nu ge­luk­kig niet zo hard was als een voor­gaan­de keer.

Bij het ver­la­ten van de rustwer­den we ingehaald door een Belgisch echtpaar die voor de eer­ste keer meeliep. Ze wa­ren erg on­der de indruk van de prach­ti­ge koersen en wa­ren blij dat ze het dit jaar mee kon­den vieren om­dat de­ze drie­daag­se dit jaar voor de laat­ste keer van­uit Gel­drop werd ge­or­ga­ni­seerd. Na de­ze rust voerde de rou­te een lan­ge tijd o­ver een grintfietspad o­ver de Stra­brecht­se Hei­de. Door het warme zonnige weer wa­ren er heel veel fietsers op pad. Een groot gedeelte van dit fietspad liep langs een zandweg. Ve­len beslo­ten op de zandweg te lo­pen. Weliswaar was dit zwaarder lo­pen, maar dan had je geen last van fietsers.

Na het Starven en het gro­te Beuven kwam van links de 35 km rou­te er bij. Wij lie­pen de­ze dag de 25 km rou­te.Het laat­ste pad voor sa­men­komst van de 35 km was 3 km lang. O­ver het grondge­bied van Heeze kwa­men we weer bij de A67 snel­weg. Langs de Klei­ne Dommel, die nu hoger stond dan voor­gaan­de ja­ren, en langs kasteel Gel­drop werd de fi­nish be­reikt. Het wa­ren weer drie mooie wandelda­gen ge­wor­den. We dan­ken de or­ga­ni­sa­tie met al­le vrijwilligers har­te­lijk voor de­ze drie­daag­se.

Dit was de laat­ste keer dat de­ze drie­daag­se van­uit Gel­drop werd ge­or­ga­ni­seerd. In 2015 vindt een vervolg plaats van­uit Nijnsel dat on­der Sint Oedenrode valt. De­ze drie­daag­se is voor­als­nog gepland voor 7-9 au­gus­tus 2015. Maar van 6-9 au­gus­tus 2015 wordt ook de Heu­vel­land­vier­daag­se ge­or­ga­ni­seerd. Veel wan­de­laars die in Gel­drop wande­len gaan ook de Heu­vel­land­vier­daag­se lo­pen. En als dat sa­men­valt dan zul­len ve­len ver­moe­de­lijk voor de Heu­vel­land vier­daag­se kiezen.

Hoe is het geko­men dat de­ze twee meerdaagse gelijk val­len? OLAT or­ga­ni­seer­de de drie­daag­se be­ginnend op de eer­ste vrijdag van au­gus­tus. De Heu­vel­land­vier­daag­se wordt altijd zodanig ge­or­ga­ni­seerd dat het tweede weekend van au­gus­tus er in valt. 8 en 9 au­gus­tus is het tweede weekend van au­gus­tus in 2015.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor