Kempische Wandeldagen, zaterdag 2 augustus 2014, route rich­ting Heeze.

Op za­ter­dag 2 au­gus­tus 2014 be­gon ik met een valse start. Toen we rond 7 uur bij de start­lo­ca­tie aankwa­men vroeg Coos of ik wel mijn me­di­cij­nen had ingenomen. Dat was niet het geval. Daarop besloot ik te­rug te rijden naar ons o­ver­nach­ting­a­dres te Helmond. Om 7:45 uur vertrok ik met de wan­de­ling. Coos was om 7 uur gestart.

De eer­ste 1 km van de rou­te was de­zelf­de als van de eer­ste dag. Op­val­lend daar­bij was dat de rou­tebeschrijving o­ver dat traject van bei­de da­gen vrijwel geheel verschillend was. We volg­den het Eind­ho­vens­ka­naal tot na de brug van de spoor­lijn Eind­ho­ven-Venlo. Na het golfter­rein van Golfclub Riel dwaal­den we door bosge­bied en wei­landen van Zesgehuchten en Gijzenrooi. Bij de Stratumse Hei­de was een par­koers­wij­zi­ging, maar de­ze wijziging zorgde niet voor een lan­gere rou­te zo­als dit het geval was bij de eer­ste dag. We troffen hier een paar be­kende wan­de­laars uit Swifterbant en Almere.

De A67 snel­weg werd ge­kruist. Ver­der lie­pen we o­ver de Leenderhei­de en de Groote Hei­de. Bij de­ze drie­daag­se wa­ren elke dag nieu­we trajecten uitgezet ten opzichte van voor­gaan­de ja­ren. Het wa­ren weer prach­ti­ge pa­den, die af en toe heel smal wa­ren. Na het Vee­ven ble­ven we o­ver na­tuur­ge­bied de Groote Hei­de lo­pen. Na­bij de Oeffels, een wei­land waar tal­rij­ke paar­den graas­den, was de sa­men­komst van de 20 km, die ik de­ze dag liep, samen met de lan­gere af­stan­den.

We lie­pen weer te­rug in de rich­ting van Geldrop en kruis­ten de A67 snel­weg. Bij­na 3 km volg­den we nu de spoor­lijn Eind­ho­ven-Weert. Daar­bij lie­pen we een tijdlang o­ver een ou­de kasseien weg. Via de wijk Hulst lie­pen we weer te­rug naar de fi­nish. Het was de­ze dag een warme en broei­e­ri­ge dag ge­wor­den. Veel zin om te fotograferen had ik de­ze dag niet. Slecht 2 fo­to's maakte ik de­ze dag.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor