6e Gooise Wandelvierdaagse 2014 - donderdag 19 ju­ni 2014 - Polderrou­te

Op don­derdag 19 ju­ni 2014 ver­lie­ten we de start door de zuidoost kant van Laren. We kruis­ten de A27 snel­weg en volg­den de­ze on­ge­veer 3 km paral­lel. Daar­bij kwa­men we langs het ge­meen­te­huis van de drie BEL ge­meen­ten (Blaricum, Eemnes en Laren). Na­bij ver­keersknooppunt Eemnes boog ons pad naar het oos­ten en lie­pen toen een km min of meer paral­lel aan de A1-snel­weg.

Het hui­di­ge Eemnes was rond de 12e eeuw een moe­ras­sig ge­bied aan de monding van de Eem, dat mees­tal on­der wa­ter stond. Tij­dens een stormvloed in 1170 is er een gat gesla­gen in de veenrug tus­sen Staveren en Enkhui­zen. Daar­door kon toen het wa­ter uit Mid­den Ne­der­land makkelijker wegstromen naar de Waddenzee. Het gevolg was dat ook rond de Eemmond het wa­terpeil daalde. Van­af dat moment be­gon men aan de ontginning van het Eemnesser grondge­bied. Rond 1200 ontstond aan de oostoe­ver van de Eem, waar nu Eembrugge ligt, het dorp Ter Eem, versterkt met een kasteel. Kort daar­na be­gonnen pioniers, die Ter Eem bewoonden, het moerasge­bied ten westen van de Eem te ontginnen, van­uit een landtong in de ri­vierbocht van de Eem te­geno­ver Ter Eem. Daaruit kan de naam van de ge­meen­te Eemnes verklaard wor­den. "Nes" be­te­kent namelijk landtong aan de binnenbocht van een ri­vier. Een kreek op de plaats van de hui­di­ge Gooiergracht was de onofficiële grens tus­sen het Graafschap Hol­land en het bisdom Utrecht. In de 14e eeuw kreeg de Graaf van Hol­land ook be­lang­stel­ling voor het nieu­we land. Rond 1325 liet hij met palen een grens markeren op de plaats waar nu de Meentweg en de Wak­ke­ren­dijk lo­pen. De­ze grens werd 'de rede' ge­noemd en het Eemnesser ge­bied ten westen van de rede noemde de Graaf Oost-Hol­land.

De Eikenlaan kwam uit op de Wak­ke­ren­dijk. De eer­ste controle- en rust­post werd op 6 km be­reikt bij Kunst­cen­trum Kijkoor. Daar­na vervolg­den we de Wak­ke­ren­dijk 2½ km noordwaarts. Langs de­ze weg zagen we tal­rij­ke fraaie hui­zen. Die hui­zen la­gen ech­ter mees­tal aan de westzij­de van de weg, ter­wijl ons pad langs de oostkant liep. Daar­door moes­ten we steeds voor een foto de weg heen en te­rug o­verste­ken. Dat was uiteraard wel de moei­te waard want an­ders maakten we de fo­to's niet.

Na de Sint Pieterskerk kwa­men we in het cen­trum van Eemnes. Na de markt kwa­men we bij Bakkerij en café Tetteroo. We dronken hier een lekkere latte macchiato. De afgelegde af­stand bedroeg hier 10 km. We lie­pen weer te­rug naar de Wak­ke­ren­dijk. Na controlepost De Blommenhoeve op 11 km werd de splitsing met de 10 en 20 km be­reikt. Wij volg­den nu bij­na 2 km de Volkersweg.

We sloe­gen af o­ver de Zomerdijk. De­ze klinkerweg was met gras begroeid. Na een o­verstapje werd het een gras­pad. Dit was weliswaar een heel mooi pad maar je moest hier heel goed oppassen waar je je voeten neerzet­te. Ik­zelf voelde dat zeer duidelijk aan mijn enkels, ondanks mijn hoge bergschoenen. Langs dit gras­pad la­gen tal­rij­ke waaien (waaien zijn ga­ten die zijn ontstaan door dijkdoorbraken).

Om­dat we de A27 eerder in de wan­de­ling wa­ren ge­kruist, moes­ten we de­ze weer krui­sen. Daar­na volg­den we de Goyergracht Noord zuidwaarts. De­ze weg vormt de provinciegrens tus­sen Noord-Hol­land en Utrecht. Na de St. Vituskerk lie­pen we naar het cen­trum van Blaricum. De par­koers­bou­wer had een mooie rou­te door het dorp uit­ge­stip­peld. Het cen­trum van Blaricum werd ver­la­ten voor een be­zoek aan de Woensberg. Door het Warandepark kwa­men bij een be­graaf­plaats en e­ven later bij eetcafé de Woensberg. De afgelegde af­stand bedroeg hier 22 km

Oor­spron­ke­lijk was Blaricum een nederzetting van boe­ren, wo­nend in plaggenhutten en eenvoudige boe­ren­wo­nin­gen. In de tiende eeuw of misschien zelfs wat eerder moeten de eer­ste mensen zich vast in het Blaricummer heide en bosge­bied heb­ben ge­ves­tigd. Binnen- en bui­tenlandse schilders legden hun impressies op het doek vast. De be­kendste on­der hen was wel de impressionistische schilder Max Lieberman die er zijn beroemde werk 'Vlasschuur' schilderde. Het ver­haal ging dat de ei­ge­naar aan Liebermann aan­van­ke­lijk geen toestemming gaf om er te schetsen om­dat hij meende dat zijn aanwezigheid vertragend zou werken op de arbeidsprestaties van de wevers.

Op­nieuw voerde de rou­te door het cen­trum van Blaricum. O­ver de Noolseweg werd Blaricum ver­la­ten en ingeruild voor Laren. Langs de­ze weg ston­den op­val­lend veel mooie en dure landhui­zen. Nu was het niet ver meer naar de fi­nish. Het was de­ze dag tot half twee droog geble­ven. Daar­na be­gon het heel licht te motre­gen. Van­af 2 uur moest de paraplu ech­ter op. De fi­nish werd om 14:50 uur be­reikt.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor