Rondje Duinen tocht met WS78 vanuit Voorschoten

Op za­ter­dag 22 fe­bru­a­ri 2014 or­ga­ni­seer­de WS78 de Rondje duinentocht. De start was van­uit buurthuis de Boschbloem te Voor­scho­ten. De startplaats werd in noor­delijke rich­ting ver­la­ten. Voor een be­zoek aan de Voorstraat werd de doorgaande weg in Voor­scho­ten e­ven o­ver­ge­sto­ken. De Voorstraat is een weg omzoomd met bomen. Na de Dorpskerk en de kerk Het Kruispunt werd bij een rotonde de doorgaande weg door Voor­scho­ten o­ver­ge­sto­ken en kwa­men we langs het gemeentehuis.

Ik schrijf hier wel "kwa­men we langs het gemeentehuis", maar dat is niet juist. Nog niet al­le trou­we be­zoe­kers van mijn web­si­te zijn op de hoog­te van het feit dat ik, ho­pe­lijk tij­de­lijk, door ge­zond­heids­pro­ble­men niet meer aan wan­del­toch­ten kan mee­doen. Mijn laat­ste wan­del­toch was op 8 fe­bru­a­ri, de WS78 tocht van­uit Hoe­ve­la­ken. Maar om­dat ik het leuk vind om ver­sla­gen te ma­ken, pro­beer ik dat met dit ver­slag weer uit. Op het vorige ver­slag van za­ter­dag 15 fe­bru­a­ri zijn al­leen positieve reacties geko­men.

Daar­na lie­pen we door het Burgemeester Berk­hout­park en langs het A­de­geest­park. O­ver het Gers­whin­pad werd koers gezet naar station De Vink. Daarbij lie­pen we tus­sen sportvelden aan on­ze rech­terhand en de Voor­scho­tense Golfclub aan on­ze linkerhand. Hier, op het noor­delijkste puntje van Voor­scho­ten, op de grens van Voor­scho­ten en Leiden lie­pen we on­der het trein­sta­tion door. Na eetcafé bij tante Jans be­tra­den we na­bij buurthuis Ste­venshof het ge­lijk­na­mi­ge park.

We lie­pen nu zoveel mogelijk o­ver het groe­ne ge­deelte langs de wijk Ste­venshof. Een mod­der­paad­je ontbrak daarbij niet. Langs een vaart stond prach­tig de Ste­vens­hof­mo­len. We kwa­men na­bij de Ou­de Rijn en kruis­ten e­ven later de A44 snel­weg. Na het Smalspoormuseum lie­pen we fraai langs het Val­ken­burg­se Meer. In een ge­bied met kassen, tus­sen vlieg­veld Val­ken­burg en de N206, werd de soep­post be­reikt. De­ze dag stond ui­en­soep op het menu. De afgelegde af­stand bedroeg hier 10 km. We ble­ven de provinciale weg N206 on­ge­veer 2 km volgen. Toen de N206 een bocht naar rechts maakte, rich­ting Katwijk, werd spoe­dig daar­na duinge­bied Berkheide in het Hollands Duin betre­den.

Ne­derland heeft een van de best ontwikkelde duinlandschappen ter wereld. Met ‘duinen’ wor­den doorgaans de ‘jonge duinen’ be­doeld, die pas zijn gevormd sinds de mid­del­eeuw­en. On­der invloed van een gro­te aanvoer van zand uit zee blies de wind hoge duinen op. Het rulle zand, dat slechts weinig wa­ter kan bevatten, en de har­de zeewind veroorzaken de schaarse, taaie vegetatie. De duinen dienen als zeewering, maar heb­ben ook een functie voor de wa­terwinning, de natuur en de recreatie.

Nu volgde het eer­ste van drie fraaie zandtrajecten. Bij een Duit­se Bunker lie­pen we o­ver de stenen Atlantik wal, heel in­druk­wek­kend.

Atlantikwall was de naam van de ver­de­di­gings­li­nie die de Duit­sers in de 2e we­reld­oor­log aanlegde langs de Europese kust, van de Noordkaap tot aan Spanje. De Atlantikwall liep van Frankrijk bij de grens met Spanje noordwaarts langs België, Ne­derland, Duits­land, De­ne­mar­ken en Noor­we­gen. De Atlantikwall suggereert een aaneengesloten muur van ver­de­di­gings­wer­ken. Maar dat was het niet. Op strategische punten zo­als bij­voor­beeld ri­vier­mon­din­gen wa­ren ver­de­di­gings­wer­ken geconcentreerd. Dat was bij Hoek van Holland en IJ­mui­den.

Voor­bij paviljoen De Duinen werd het parkoers erg zanderig. Bij ho­tel res­tau­rant Duinoord, sta­ken we de Wassenaarseslag o­ver. We kwa­men nu bij wat je kan noemen Wassenaar aan Zee. We lie­pen hier langs strand­pa­vil­joen De golfslag, strand­pa­vil­joen De Gou­den Bal, Brasserie de Badmeester en strand­pa­vil­joen Sport. Bij De Zeester was de gro­te rust. Het was hier warm en er was weinig plek. Nu kon­den we 3 km flink uitwaaien met on­ze wan­de­ling o­ver het strand. De zon was in­mid­dels doorgebroken en had­den daardoor prach­ti­ge vergezichten. De Pier bij Sche­veningen was heel duidelijk in de verte te zien.

Het strand werd weer ver­la­ten en op­nieuw dwaal­den we door de duinen. Bij het o­verste­ken van een verhar­de weg wa­ren we verbaasd hier een politieauto te zien, die door twee personenauto's werd ge­volgd. Boven ons hoofd hoor­den en zagen we een politie helikopter vliegen. Het bleek dat een meisje van 8 jaar werd vermist. We ble­ven nu een tijdlang door duinge­bied Meijendel lo­pen waarbij we langs de Meyendelse berg kwa­men. Hier in Meyendel was ook de koffiepost. De afgelegde af­stand bedroeg 31 km.

Meijendel ("del" be­te­kent duinval­lei) behoort tot de zogeheten Jonge Duinen, die van­af het jaar 1000 zijn ontstaan, ter­wijl de Ou­de duinen dateren van 5000 jaar voor Christus. In de 19e eeuw zijn de­len van de val­lei ontgonnen voor de landbouw. Dat liep ech­ter al snel op een mislukking uit, om­dat de voedselarme grond zich niet voor ontginning leende en de zoute zeewind een voortdurende bedreiging vormde voor de gewassen. De te­gen­woor­dig rijke flora en fauna heb­ben zich pas goed kunnen ontwikkelen na de beëindiging van de 19e eeuwse land­bouw­ont­gin­nin­gen. Mid­den in de val­lei Meijendel ligt naast de boerderij het be­zoe­kerscen­trum. De boerderij is een van de laat­ste o­verblijfselen die herinneren aan de vroe­gere land­bouw­ac­ti­vi­tei­ten.

We kwa­men nu door de zeer gegoe­de buurt van Wassenaar. We vergaapten ons haast aan de gro­te hui­zen. Voor­dat de N44 werd o­ver­ge­sto­ken ontwaar­den we in de verte nog kasteel Oud Wassenaar. Na o­versteek van de N44 lie­pen we o­ver de Raap­horst­laan waar op 35 km van de rou­te nog de fruitpost was ge­le­gen. Na krui­sing met de spoor­lijn kwa­men we nog langs wandelpark Rosenburgh alvorens de fi­nish werd be­reikt. Het was een hele mooie tocht ge­wor­den. Er wa­ren 312 deel­ne­mers, inclusief voorlopers. Het IVV num­mer was 16683. We willen de or­ga­ni­sa­tie har­te­lijk dan­ken voor de­ze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor