Protestantse wijkgemeente 't Hoge Licht
Naar het overzicht van oudere Samen Verder overzichten Terug naar de homepage van 't Hoge Licht Samen Verder - 31 maart 2011

Deze informatie is afkomstig uit het blad Samen Verder en is opgesteld door ds. Hans Baart of ds. Bert de Goede

 
Kerkdiensten
Zondag 3 april, vierde zondag van de voorbereidingstijd naar Pasen. Deze zondag telt de kerk als (net over) de helft van de veertigdagentijd. De witte paaskleur gloort al door het paars van de tijd en maakt deze zondag rozerood. Helaas hebben wij in onze kerk die kleur niet, maar dan weet u dat het deze zondag behelpen is met paars. De lezing laat de paasvreugde doorklinken: zij gaat over de vreugde van het zien van de mensenzoon (Joh. 9). Deze zondag is kanselruil met de wijk Immanuelkerk en zijn we blij met ds. Daco Coppoolse als onze voorganger.
Zondag 10 april, vijfde zondag van de Veertigdagentijd (Bert de Goede). We lezen mee met de nevendienst: Johannes 11, bij het graf van Lazarus. De realiteit van het leven is dat mensen sterven. Soms zelfs levend dood zijn. Maar is dat de laatste realiteit? Of kijken we ernaar met de ogen van God? En horen we hoe Hij inbreekt in het menselijk bestaan en er dan een onverwachte draai aangeeft? God laat zijn mensen niet aan hun lot over. Dat merkt, natuurlijk Johannes, maar evenzeer merken dat Maria en Martha. Dit verhaal – op de derde dag dat Jezus weer in Judea is – horen wij op weg naar Pasen. Om de weg van leven te vinden. Luisteren met gespitste oortjes!
Zondag 17 april is het palmpasen. ’s Morgens (ds. Hans Baart) vieren we met de kinderen van de nevendienst de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Wie nog palmpasenstokken thuis heeft: neem ze voor deze zondag mee terug naar de kerk, dan kunnen we ze weer opnieuw gebruiken.
Zondag 17 april ’s avonds brengt het Kerkkoor Driebergen de Markuspassie weer ten gehore. Zo komen op één dag intocht en passie samen: zoals het was in den beginne... De Goede Week begint – zie onderstaand bericht.

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

De goede (stille) week
Naar een oude traditie willen we de zeven dagen op weg naar Pasen stilstaan bij de zeven kruiswoorden. Elke dag één. Alle diensten houden we als nieuwe wijk en Immanuëlkerk in de Grote kerk gezamenlijk. Elke viering begint om 19.30 uur, met uitzondering van Stille Zaterdag: die begint om 22.00 uur.
Op de maandag-, dinsdag- en woendagavond worden er vespers gehouden. Onder meer ds. Tineke van der Wal en Joke de Zwaan gaan voor. In de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (22.00 uur!) gaan de dienstdoende predikanten van onze Protestantse Gemeente te Driebergen voor. Op donderdagavond en zaterdagavond wordt het avondmaal gevierd. Op donderdag herinnert de maaltijd aan het volk Israël, dat aan de vooravond van de uittocht uit Egypte staande en in grote haast de ongerezen broden eet. Het laatste avondmaal van Jezus was zo’n Pesachmaal.
In de paasnacht wordt de doop herinnerd als doortocht door het water (weer die uittocht!). Dopen is een paasgebeuren bij uitstek. Denk maar aan Paulus, die het typeert als ‘sterven en opstaan met Christus’. Maar ook het avondmaal is paasverkondiging: maaltijd van de doortocht. Na goede vrijdag blijkt immers dat het nog niet voorbij is. We vieren de messiaanse dóórgang door de diepte: Jezus is letterlijk ‘afgegaan’ én opgestaan, nedergedaald en opgewekt. De maaltijd des Heren kan dus met Pasen/paasnacht eigenlijk niet ontbreken. Nadere gegevens melden de liturgieën van de zondagse diensten en de websites.

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

Wie wil – herhaling
Elke woensdagmiddag van 12.00-15.00 is de Grote Kerk open. Iedereen kan binnenlopen voor een moment stilte. Een stiltekapel is hiervoor ingericht. Je kunt er een kaarsje aansteken, bidden of op andere wijze tot jezelf en tot God komen. Tijdens de openstelling is er iemand aanwezig als gastheer/-vrouw op de achtergrond. Het is fijn wanneer nieuwe mensen (vooral uit de vroegere wijken M&M en HL!) gaan meedraaien in het rooster. Wie zou het leuk vinden om eens in de zoveel weken mee te doen? Heel graag! Voor meer info en opgave: Heleen van den Brom, ( 514531.

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

Ouderenbijeenkomsten voor Pasen
Onze oudere zusters en broeders zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op weg naar Pasen. Voor het eerst worden de passiebijeenkomsten die tot voor kort in elke wijk afzonderlijk waren, voor de drie wijken gezamenlijk gehouden. Om de aantallen overzichtelijk te houden en de intimiteit te waarborgen zijn er twee bijeenkomsten gepland. U mag kiezen (en zich van tevoren opgeven, anders wordt het natuurlijk een rommeltje): de oude wijkgrenzen zijn doorbroken. Beide bijeenkomsten zijn in Nieuw Salem. Voor vervoer kan zo nodig worden gezorgd: belt u mw. Hil van Til (
( 520625) of mw. Annie Jansen ( ( 513655).
Op dinsdagmiddag 12 april (15.00- 17.30 uur) zingen we bekende liederen van Passie en Pasen en houdt ds. Hans Baart een korte meditatie over het thema ‘Bloeiend hout’. Na een pauze komt mw. Janine van der Wilt om de kruiswegstaties te laten zien, die zij enige jaren geleden geschilderd heeft. Zij zal daar graag wat over vertellen. De middag wordt afgesloten met een drankje en een hapje.
Op donderdagmorgen 14 april (10.30-13.30) gaat het ouderenkoor ‘Avondzang’ met en voor u liederen zingen. Ds. Nelleke Janse deelt ‘Gedachten en gedichten’ rondom het verhaal uit Johannes 13 over de voetwassing door Jezus. De ochtend wordt beëindigd met een broodmaaltijd.
Wanneer u al vaker bent geweest, merkt u dat beide programma’s lijken op wat vroeger gebeurde, maar ook dat er verschillen zijn. We zoeken naar goede, nieuwe vormen voor activiteiten in de nieuwe wijk. Samen met alle (!) mensen die bij het pastoraat betrokken zijn hebben we gekozen voor deze opzet. We hopen dat u ervan zult genieten.

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

Pastoraal Totaal 3
Op 12 april (inderdaad: na de ouderenbijeenkomst – soms verloopt onze planning wat onhandig) is de derde bijeenkomst van Pastoraal Totaal 3. Pastoraal Totaal is een inmiddels ingeburgerde term voor vergaderingen van alle mensen die pastoraal actief zijn. De bedoeling is om gezamenlijk tot samenvoeging van pastorale organisatie te komen (van drie wijken naar één), maar ook om het pastoraat waar nodig te vernieuwen.
Op de websites en op het communicatiepaneel in de kerk kunt u precies bijhouden wat de afgelopen twee keren opgeleverd hebben. In grote lijnen: het grote plaatje over hoe het pastoraat in de toekomst zou moeten worden georganiseerd is klaar en grotendeels bemenst. Nu komt het aan op secure afstemming, concrete informatie (over taken, communicatie e.d.) en beantwoording van de gestelde vragen.
Pastoraal Totaal 3 zal in het teken van deze punten staan. De vergadering is, zoals velen al lang bekend zal zijn, op 12 april in ’t Hoge Licht (20.00-21.45 uur). De koffie/thee staat van tevoren klaar. Het is de bedoeling dat iedereen wordt uitgenodigd, maar mochten we u per ongeluk vergeten: van harte welkom!

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

Gemeentegesprekken liturgie
Hoe gaat het met de gemeentegesprekken, die – net als de Pastoraal Totaal vergaderingen – voortgekomen zijn uit het stuk Wegen zoeken – sporen trekken (WZ-ST)? Inmiddels zijn de volgende onderwerpen al aan de orde geweest:
bijzondere diensten en avonddiensten;
liedbundels;
boekjes of beamers?;
liturgie en jonge mensen;
avondmaal.
                                Klik HIER voor nadere info over bovenstaande punten (m.u.v. avondmaal)
De gesprekken worden goed bezocht. Tussen de 25 en 45 mensen zijn van de partij. Ook al kost het hun een stuk van de zondag, toch vinden zij de zaken te interessant en te belangrijk om er niet over mee te spreken. Er wordt veel gedeeld, verteld, gewenst en aangedragen. Bovendien leer je elkaar zo behoorlijk kennen. Aan de hand van de inbreng heeft de werkgroep Liturgie telkens een voorstel aan de kerkenraad geschreven. Op de websites en het communicatiepaneel kunt u hier alles over lezen. En erop reageren! Want het is een zaak van ons allemaal!
Zondag 3 april gaat het over de Tien Geboden en de Geloofsbelijdenis, zondag 17 april over de stiltekapel. Wie doet er (weer) mee?

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

Agenda.
datum aanvang lokatie omschrijving
woensdag 30 maart 19.30 uur Grote Kerk aanstuurgroep Pastoraat
vrijdag 1 april 19:30 uur Grote Kerk Vesper in de Veertigdagentijd
vrijdag 1 april 18.00 uur Nieuw Salem Eet mee met de kerk; aanmelding eetmeemetdekerk @grotekerkdriebergen.nl of ( ( 512552/517890
zondag 3 april ± 12.00 uur Grote Kerk gemeentegesprek liturgie na de dienst over de Tien Geboden en Geloofsbelijdenis
dinsdag 5 april 9:00 uur ’t Hoge Licht Team van Pastores
vrijdag 8 april 19.30 uur Grote Kerk Vesper in de Veertigdagentijd
dinsdag 12 april 15.00 uur Nieuw Salem Ouderenmiddag voor Pasen tot 17.30 uur
dinsdag 12 april 20.00 uur ’t Hoge Licht Pastoraal Totaal 3 tot 21.45 uur
woensdag 13 april 20.00 uur M&M kerkenraad 3wijken tot (hopelijk) 22.00 uur
donderdag 14 april 10.30 uur Nieuw Salem Ouderenochtend voor Pasen tot 13.30 uur
donderdag 14 april onbekend Grote Kerk ’s morgens bezoek van brugklassers van De Breul
vrijdag 15 april 19:30 uur Grote Kerk Vesper in de Veertigdagentijd
zondag 17 april ± 12.00 uur Grote Kerk gemeentegesprek liturgie na de dienst over de stiltekapel
18-20 april 19.30 uur Grote Kerk vesper Goede Week


naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

Giften
Tijdens een bezoek is 20 euro de Diaconie gegeven. Tijdens een ander bezoek is 10 euro ontvangen van mw. D. voor de wijkkas.

Website
Vanaf de tweede week van april zal, naar het zich laat aanzien, de nieuwe website van onze wijk in de lucht zijn: www.3wijken.nl. U merkt: de Wijk zonder naam is voorlopig omgedoopt in de wijk 3wijken. Ook dat is voorlopig.

Ter informatie
Voor verslagen, foto’s, laatste nieuws, recente preken, tekst WZ-ST, etc.: zie voorlopig nog onze drie sites ( www.grotekerkdriebergen.nl; www.maranathakerk.eu; www.het-hoge-licht.nl)

Hartelijke groet van de drie predikanten,
Bert de Goede, Nelleke Janse, Hans Baart


naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina

naar de top van deze paginanaar de top van deze pagina