Bos- duin- en strandtocht van de LAT

Op zaterdag 11 april 2015 or­ga­ni­seer­de de LAT de bos-, duin- en strand­tocht van­uit Cas­tri­cum. De start was van­uit de kan­ti­ne van Sport­­park Puik­­­man, al­­waar voet­bal­ver­e­ni­ging Vi­tes­se 22 zijn thuis­ha­ven heeft. We wa­ren dit jaar vroe­g van huis ge­gaan waar­door we om tien mi­nu­ten voor acht kon­den star­ten. Om vroeg te kun­nen star­ten moes­ten wij van­af sta­ti­on Drie­ber­gen-Zeist de bus van 5:59 uur naar Ut­recht rei­zen en van­daar reis­den we met de door­gaan­de trein naar Cas­tri­cum.

Er wa­ren 3 af­stan­den waar­­voor je kon in­schrij­ven, te weten 25, 40 en 60 km. Ook dit jaar de­ den ul­tra­lo­pers (hard­lo­pers) mee. In voor­gaan­de jaren liepen de hardlopers alleen de 60 km, maar dit jaar waren ook hardlopers op de 40 km. Coos koos de 25 km en ikzelf liep de 40 km. Na de start ver­lie­ten we Cas­tri­cum langs de be­graaf­plaats Onderlangs. We kwa­men uit op de Ou­de Schulp­weg, die ons naar Hui­ze "Kijk Uit" voer­de.

Hoewel we bij de start een duidelijke rou­te­be­schrij­ving kregen, hebben we daar niet op ge­ke­ ken, omdat de route ook beschikbaar was voor de GPS. Bij punt 47 was een par­koers­wij­zi­ging, maar die stond niet op de rou­te­be­schrij­ving vermeld omdat pas op de voor­gaan­de vrijdag de par­koers­wij­zi­ging werd gemaakt.

Door het Ko­nings­duin werd de Zee­weg be­reikt. Aan on­ze lin­ker­hand lag res­tau­rant Jo­han­na’s hof en aan on­ze rech­ter­hand een gro­te par­keer­plaats met daar­ach­­ter be­zoe­kers­cen­trum De Hoep. we zagen hier al drie wandelaars Johanna's Hof in­lo­pen. Wij vonden het daar nog te vrieg voor want we hadden pas 3½ km afgelegd. We sta­ken de Zee­weg, die naar Cas­tri­cum aan Zee loopt, o­ver en be­tra­den daar­op de Ken­ne­mer­duin­cam­ping te Bak­kum. De in­gang werd op­ge­sierd door een gro­te op­ge­zet­te eek­hoorn met een gro­te plun­je­zak op zijn rug.

We sta­ken de Ken­ne­mer­duin­cam­ping, waar nog ge­le­gen­heid voor toi­let­be­zoek was, over. Na­bij het Com­mis­sa­ris­veld en een meer­tje werd de cam­ping weer ver­la­ten. Net na de krui­sing van de Van Ol­den­borgh­weg met de Gro­te Veld­weg be­klom­men we het eer­ste uit­kijk­punt van de­ze tocht die, net als al­le an­de­re uit­kijk­pun­ten, op de top van een duin was ge­le­gen en die mees­tal be­klom­men werd mid­dels trap­pen.

Voor de strand­o­ver­gang van Bak­kum-Noord sloe­gen we af. We dwaal­den nu lan­ge tijd ver­der door het Noord-Hol­lands duin­re­ser­vaat o­ver de Vle­wo­se­weg. Er graas­den hier run­de­ren zo­als Schot­se Hoog­­lan­­ders. Op de krui­sing met de Van Ol­den­borgh­weg volg­den we dit zand­pad tot aan een vo­­gel­­broed­­re­­ser­­vaat. Hier moes­ten we wel af­slaan. Want het vo­­gel­­broed­­re­ser­vaat is ge­slo­ten van 1 maart tot 1 ju­li. Daar­op werd het twee­de uit­­zicht­­duin be­klom­men. De­ze trap tel­de 96 tre­den. Dit uit­­zicht­­duin lag ook op kor­te af­stand van de Van Ol­den­borgh­weg.

We had­den nu een klei­ne 7 km af­ge­legd. We volg­den de Van Ol­den­borgh­weg tot aan de krui­sing met de La­ge Weg. In dit duin­­ge­­bied heb­ben ver­­schil­­len­­de ge­bieds­de­len a­par­te na­men. Zo lie­pen we nu ver­vol­gens langs het Cen­tra­le Vlak, Soe­­cke­­bac­­ker en Wa­ter­kui­len naar Eg­mond aan Zee. Op 13½ km was hier de eer­ste wa­­gen­­rust. Er zou­den nog twee wagenrusten volgen en een grote binnenrust.

Na deze rust ver­volg­den we ons pad door Eg­mond aan Zee. We lie­pen o­ver de Sport­­laan en her­ken­den de start­lo­ca­tie van de Eg­mond­se Twee­daag­se. De Sport­­laan ging over in de Doc­tor Wi­ar­di Beck­­man­­laan. Toen de Doc­tor Wi­ar­di Beck­­man­­laan naar links boog op een 5-sprong lie­pen we nu RD de Nollenwegop. Daar­na volg­den we een mooi maar zeer pit­tig duin­pad. Het was in dit gebied waar de par­koers­wij­zi­ging was. De route voerde hier nog niet naar het strand zoals voor­gaan­de jaren. Op dit deel van het strand vond zandsuppletie plaats en een buis van 2 meter hoogte belette een doortocht. Maar het nu gevolgde traject was eigenlijk zo mooi, dat wat ons betreft dit er in moet blijven met toekomstige tochten.

Eenmaal kwamen we op een driesprong waar we geen pijlen meer zagen. Net toen we het linker pad wilden volgen, kwamen twee hardlopers voor­bij­ge­lo­pen die RA sloegen. Daarop besloten wij achter hen aan te lopen. Wellicht hadden zij wel een pijl gezien en dat bleek ook het geval te zijn.

Op een gegeven moment zagen we een aantal wandelaars bij elkaar staan. Dat was op de ge­as­fal­teer­de Woudweg. Zo overlegden welke kant ze zouden oplopen. Bij een struik lagen 3 LAT-pijlen bij elkaar, maar het was niet duidelijk welke kant opgegaan moest worden. Later bleek dat ze de goede kant opliepen. Bij de eerste mogelijkheid om naar het strand te gaan werd het strand betreden. We zagen al meteen de eerste strand­tent van Bergen aan Zee en bij de tweede stranttent werd het strand verlaten.

Het was inmiddels gaan regenen en dat bleef het tot de grote rust bij Hotel Restaurant Victoria te Bergen aan Zee doen. De afgelegde af­stand broeg hier ruim 19 km. We lieten ons de Latte Macchiato goed smaken.

Buiten Bergen aan Zee werd het duingebied weer betreden. Bij het gebied dat wordt aangeduid met Meeuwen Lekken liepen we over mul zand en zonder een trap weer een duin omhoog. Er liep hier een zijpad dezelfde richting min of meer omhoog. Dit pad was veel minder zanderig en een vorige keer hadden we dit pad ook gevolgd.

Verder liepen we langs het Nieuwelandse bos en ‘s Hee­ren­wei­de naar de Woudweg. Voor buurt­schap Het Woud, nabij de (denkbeeldige) ver­zor­gings­post van de Egmondse Tweedaagse ver­volg­den we ons pad. We werden hier ingehaald door de eerste 60 km loper. Nu betraden we het duingebied dat in het verleden bekend stond onder de naam van Jonk­heer Six van Wimmenum. Na het Klamp­duin (klam­pen = ru­zie­ma­ken) liepen we vlak langs buurtschap Wimmenum.

Voordat de westkant van Egmond aan de Hoef werd bereikt, kwamen we langs een paar prach­ti­ge bollenvelden. Even verderop was op 28 km een ver­zor­gings­post aan de oostkant van Egmond aan Zee. Dit was dezelfde ver­zor­gings­post als op de heenweg. Nabij De Kaap beklommen we, middels 108 treden opnieuw een uit­zicht­duin. Van de top hadden we nu een schitterend uitzicht op Egmond aan de Hoef met zijn talrijke bollenvelden, Heiloo en Egmond aan Zee.

Bij Bakkum Noord kwamen nog langs een Duin­meer, het Meertje van Vo­ge­len­zang, even later gevolgd door de laatste wa­gen­rust.

Het Meertje van Vo­ge­len­zang is vernoemd naar de eerste rentmeester van de provinciale land­goe­de­ren. Hij liet dit meertje graven. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van het viaduct over de spoorlijn Cas­tri­cum-Alkmaar. Het duin­meer werd in 1995 geleegd, omdat het dreigde dicht te groeien. Nadat het ver­vol­gens werd uitgediept en schoon­ge­maakt is het in 1996 weer opgeleverd. De diepte varieert nu van enkele decimeters tot 2½ meter. In herfst en winter zijn hier veel soorten eenden en ganzen te bewonderen en soms een reiger of roerdomp.

Op de laatste ver­zor­gings­post werden we nog keurig bediend. Over het terrein van GGZ Dijk en Duin, beter bekend onder de naam Duin en Bosch te Bakkum, ver­volg­den we ons pad. De totale af­stand be­droeg 40,070 km en werd rond kwart over vier bereikt.

We hadden deze dag twee regenperiodes gehad. De eerst lag tussen 11 en 12 uur en de tweede was rond 3 uur. Nadat het de voor­gaan­de dag in het binneland 20 graden was geworden, was het deze dag met 13 graden en veel wind behoorlijk fris. Wij willen de organisatie hartelijk danken voor de organisatie van deze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor