60e Paastocht

Op paasmaan­dag 6 a­pril 2015 or­ga­ni­seer­de wsv DES te Gouda de 60e Paastocht. DES Gouda be­staat 60 jaar en de­ze tocht werd ook voor de 60e keer ge­or­ga­ni­seerd. Op de web­si­te werd be­kendge­maakt dat al­le wan­de­laars na af­loop een cadeautje kre­gen. Maar om­dat je van te voren niet weet hoe­veel wan­de­laars er ko­men, bleek het cadeau op te zijn toen wij ons na af­loop van de tocht af­mel­den. Want de paastocht werd ook op paasza­ter­dag ge­or­ga­ni­seerd.

De start werd ver­la­ten in de rich­ting van de Reeu­wijk­se Plas­sen. Vlak langs de plas­sen voer­de de rou­te niet, maar wel o­ver de Plat­teweg. Langs de­ze weg la­gen hui­zen die wel aan de Reeu­wijk­se Plas­sen grensden. We sloe­gen af en dwaal­den door het Goudse Hout. Hier ston­den langs de slo­ten knotwilgen, al of niet geknopt, en spie­gelden fraai in het rimpelloze wa­ter.

De be­bouw­de kom van Gouda werd weer be­tre­den en bij trein­sta­tion Gouda Go­verwelle lie­pen we on­der de drukke spoor­lijn door. O­ver het Mo­lenpad, het Westmo­lenpad en het lan­ge Go­verwellepad werd Haas­trecht langs de Hol­land­se IJssel be­reikt. Bij het Mu­se­um Bisdom van Vliet stond in de ach­tertuin een gro­te ou­de beuk uit 1692. De eer­ste bin­nen­rust was op 7 km in eetca­f ho­tel O­ver de Brug te Haas­tricht.

We sta­ken de Hol­land­se IJssel o­ver en lie­pen nu recht op het ou­de ge­meen­tehuis van Haas­trecht af. Te­geno­ver het ou­de ge­meen­tehuis was net een da­me van Ca­f Bar Dancing Huis den Hoek de stoep schoon aan het vegen. Bo­ven de in­gang van dit etablissement stond de tekst:
Zeg wat waar is
Drink wat klaar is
het Edelst Vocht
wordt hier verkocht

Ver­der lie­pen we door Haas­trecht o­ver de Hoog­straat en kwa­men langs het Pol­dermu­se­um Ge­maal de Ho­ge Boe­zem en het Mu­se­um Na­ti­o­na­le Klederdrachten. Ook kwa­men we nog langs het Hof­je dat door Van Zijl van den Ham in 1866 was ge­sticht.Toen we de randweg langs Haas­tricht o­versta­ken za­gen we nog de RK Sint Bar­na­bas­pa­ro­chie­kerk lig­gen.

Nu werd het bui­tenge­bied opge­zocht. Daar­bij voer­de de rou­te o­ver tra­jec­ten van het Pel­grims­pad en het Graaf Floris V pad. De­ze pa­den voer­den hier fraai o­ver een ou­de tiendweg. Langs de tiendweg ston­den al of niet geknotte knotwilgen. Daar­bij lie­ten we het na­tuur­ge­bied Benschopperboe­zem rechts lig­gen.

Nu zet­ten we koers naar Hekendorp. Voor­dat het cen­trum van Hekendorp werd be­reikt moes­ten we de Hollandsche IJssel via een op­haal­brug o­verste­ken. De op­haal­brug ging net o­pen toen we er aan kwa­men lo­pen. In het cen­trum van Hekendorp was op ruim 12 km de twee­de bin­nen­rust in eetca­f Goe­jan­ver­wel­le te He­ken­dorp.

Hekendorp werd ver­la­ten langs de Goe­jan­ver­wel­le­sluis en de Dub­bele Wie­ric­ke. Bij de Trein­spot­plek Ho­gebrug sta­ken we de Dub­bele Wie­ric­ke o­ver en lie­pen e­ven la­ter on­der de spoor­lijn Woerden-Gouda door. Aan de an­de­re kant van de spoor­lijn, bij het plaats­je Ho­gebrug, ble­ven we de spoor­lijn een tijd­lang westwaarts pa­ral­lel vol­gen.

We volg­den de Ne­genviertel in Ho­gebrug, dat on­der Driebrug­gen valt. Na de Oukoopsedijk volg­den we de Twaalfmor­gen. O­ver de­ze smal­le as­falt­weg re­den re­delijk wat au­to's. Daar­bij moest je bij het pas­se­ren goed op­let­ten. De tal­rij­ke fraaie hui­zen sierden de­ze weg. Het twee­de deel van Twaalfmor­gen grensde aan de Reeu­wijk­se Plas­sen.

We lie­pen weer naar de be­bouw­de kom van Gouda. De spoor­lijn werd ge­kruist en we volg­den de oost­rand van Gouda tot aan de Goe­jan­ver­wel­le­dijk. De­ze volg­den we nu langs de Gekanaliseerde Hol­land­se IJssel tot net voor de Waaiersluis. Hier ver­lie­ten we de dijk en o­ver een leu­ningloze brug lie­pen we naar de laat­ste bin­nen­rust op 22 km. De­ze was in de kan­ti­ne van CVV De Jodan Boys te Gouda.

CVV De Jodan Boys staat voor de Christelijke Voet­bal­ver­e­ni­ging De Jodan Boys en is op 1 mei 1934 ont­staan uit C.J.M.V Danil: de Jon­ge­renver­e­ni­ging DANil'.

Na de­ze rust lie­pen we nog langs de Breevaart naar en o­ver het Reewijks of Dub­beld Verlaat. De totale af­stand be­droeg 26 km. Na af­loop kre­gen we niet het cadeau ter ge­le­genheid van hun 60 jarig be­staan. De voorraad handdoeken met opdruk 60 en DES Gouda was op. Nu werd ons een consumptiebon aan­ge­bo­den, waar we dank­baar ge­bruik van maak­ten. On­danks het ve­le as­falt was het toch een aar­dige rou­te ge­wor­den.

Er was een gro­te opkomst. Op paasza­ter­dag de­den 840 wan­de­laars mee en op paasmaan­dag 640. Het IVV num­mer was: 16977.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor