34e Bondstocht OWB

Op za­ter­dag 28 maart or­ga­ni­seer­de Wan­del­co­mi­té OWB een tocht van­uit Beekber­gen. De start was van­uit Cam­ping Lierderholt. Rond 8 uur kwa­men we met de au­to bij de start aan. Het was nog droog. Na het inschrijven be­ga­ven wij ons op pad. We lie­pen o­ver de cam­ping naar een wan­de­laarsuitgang. Door bos­ge­bied Varena werd de N788 be­reikt en e­ven ge­volgd. We sta­ken de pro­vin­ci­a­le weg o­ver en e­ni­ge hon­derden me­ters ver­der­op ook de A50-snel­weg. E­ven volg­den we de A50 pa­ral­lel. Daar­op be­tra­den we na­tuur­ge­bied Hoeve Delle.

Hoeve Delle is een voor­ma­li­ge stuif­zandge­bied met ho­ge stuif­dui­nen en is in de mid­del­eeuw­en be­bost. Het bos rond de Schalterber­gen be­staat uit oud eikenhak­hout en blau­we bosbes. Vlak­bij de berg staan groe­pen jeneverbesstrui­ken. De aange­plante A­me­ri­kaan­se eiken langs de wan­delpa­den zijn de dikste bo­men van het bos. In Hoeve Delle broeden bonte vliegenvangers, ransuilen, zwar­te specht en de havik. Ook zoogdie­ren als wild zwijn, edelhert, ree, vos en boommarter ko­men voor.

We sta­ken de Vrij­enber­ger Spreng o­ver. Hier wer­den we in­ge­haald door een groep mi­li­tai­ren met rugzak. We lie­pen om de Erebe­graaf­plaats Loenen heen. We sta­ken de Groe­nendaalseweg o­ver en lie­pen daar­op o­ver een hei­develdje dat zeer be­kend voorkwam van de A­pel­doorn­se 4-daag­se.

Nu dwaal­den we een tijd­lang door het Loenense bos. Er re­den hier best veel mountainbikers. Op­val­lend veel van hen groetten ons ook. We kwa­men re­la­tief dicht langs de schaaps­kooi. Helaas voer­de de rou­te er niet langs. In de pe­ri­o­de dat ik de 50 km liep met de A­pel­doorn­se 4-daag­se kwa­men we vaak langs de schaaps­kooi en dat vond ik al­tijd één van de hoog­te­punten van de 4-daag­se. Dat we op kor­te af­stand langs de schaaps­kooi lie­pen, stelde ik pas vast na­dat ik thuis met dit ver­slag be­zig.

Op 12 km was de eer­ste rust­post. De­ze was ge­le­gen in een partytent. La­ter in de rou­te zou­den we hier ook on­ze twee­de rust heb­ben. We lie­ten ons de groentesoep en de li­mo­na­de goed sma­ken. Ook a­ten we wat van on­ze mee­ge­no­men lunch op. O­ver een leuk smal pad werd de­ze rust ver­la­ten.

Nu kwa­men we in het prach­ti­ge na­tuur­ge­bied Ramenberg. We kon­den hier nog mooi een aan­tal fo­to's ma­ken al­vo­rens het be­gon te re­genen. Daar­na dwaal­den we fraai door de Loenermark. Maar als het re­genachtig is, zo­als nu het ge­val was, wor­den er door mij geen fo­to's ge­maakt.

De twee­de rust was op 22 km. We za­gen hier een man zit­ten, die ons be­kend voor kwam. We vroe­gen aan hem of hij de par­koer­sen van de A­pel­doorn­se 4-daag­se uit­zet­te. Hij ant­woordde dat hij dat in het verle­den wel deed. Maar nu deed de man die naast hem zat, dat. Na de­ze rust lie­pen we min of meer pa­ral­lel aan de Groe­nendaalseweg. We sta­ken de A50-snel­weg en be­von­den ons toen in buurt­schap Woeste Hoeve. Er was op 25½ km nog een rust­post, maar de­ze sloe­gen we o­ver.

We wer­den in­ge­haald door een wan­de­laarster die tot dat mo­ment de laat­ste op de 30 km was. Nu wa­ren wij dat dus ge­wor­den. Maar na­dat wij ons bij de fi­nish had­den afge­meld, kwam daar als­nog de da­me bin­nen. Zij was na­bij de fi­nish ver­keerd ge­lo­pen. Het was een prach­ti­ge bos­sen­tocht ge­wor­den. De be­pij­ling was uitste­kend. De par­koersbe­schrij­ving was ook wel goed, maar er stond ei­gen­lijk te­veel op. Er stond bij­voor­beeld een keer dat we tot 4 keer RD moes­ten bij een zijpad om daar­na LA te slaan aan het ein­de van een pad. De tus­senlig­gende RD-vermel­din­gen kun­nen dan ei­gen­lijk wel ach­terwege wor­den gela­ten.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor