Grenslandpad: Zuidgeest - Nispen

Na­dat we op 9 maart 2015 op buienradar had­den ge­zien, dat er heel mooi wan­delweer aan­kwam, be­slo­ten we een paar da­gen ver­der te lo­pen met het grenslandpad. Na een treinreis van 3 uur en in Ber­gen op Zoom een klein stuk­je met de bus naar Zuidgeest, dat on­der Ber­gen op Zoom ligt, be­gon­nen we op dins­dag 10 maart 2015 rond 12 uur aan de wan­de­ling.

Eerst lie­pen we naar het plaats­je Heimo­len. Daar werd de door­gaan­de weg ver­la­ten. Bij een boer­de­rij lie­pen we ver­der o­ver een onver­har­de weg. Het eer­ste stuk heet­te Kalver-straat, een zand­weg langs hokken met kalveren. Daar­na lie­pen we door bos­ge­bied Mo­lenbeek o­vergaand in Lie­vensberg.

Bij Stayokay Klavervelden had­den we een rust. De voor­ma­li­ge jeugdherberg werd verbouwd en uit­ge­breid en daar­door was het ca­f-ge­deel­te elders on­derge­bracht. De Lat­te Mac­chi­a­to smaak­te prima e­ven­als het appelgebak.

Ver­der lie­pen we door bos­ge­bied van land­goed Zoomland. Bij buurt­schap Zoomvliet volg­den we het ka­naaltje Zoom eerst in de rich­ting van Wouw­se Plantage. Bij cam­ping Zoomland had­den we nog een rust en dron­ken bui­ten op een terras, uit de wind een cappucino. Op een bord stond dat ze versie kof­fie had­den, maar ze wa­ren ei­gen­lijk ge­slo­ten. Dus het was mooi dat we kof­fie kon­den krij­gen.

Bij Wouw­se Plantage lie­pen we e­ven van de rou­te het plaats­je in. Maar om­dat we kort te­vo­ren al gepauzeerd had­den, be­slo­ten we ver­der te lo­pen. We moes­ten ook voor 17:38 uur in Nispen zijn, want dan reed de laat­ste buurtbus naar Roo­sen­daal waar ons o­ver­nachtinga­dres was.

We ble­ven de Zoom vol­gen tot aan de grens met Bel­gi­. Hier volg­den we de grens oostwaarts. Na­bij Es­sen ver­lie­ten we de grens weer en een paar km ver­der­op werd Nispen be­reikt.

De bus­hal­te aan de Dorpsweg hoek Heij­beek­se­straat werd niet om 16:38 uur be­reikt, de ver­trektijd van de buurtbus 211 naar Roo­sen­daal. Maar het buurtbusje had een zo­da­nige rou­te dat het na de ge­plan­de bus­hal­te ons te­ge­moet kwam rij­den. Hoe­wel wij on­ze hand opsta­ken reed de buschauffeur door. Maar en­ke­le me­ters ver­der­op moest hij wach­ten voor een in- of uit parke­rende au­to. Snel lie­pen we naar het busje toe en klopten op de deur. We kon­den als­nog meerij­den. Dat scheelde ons een uur wach­ten. In Roo­sen­daal was het van de bus­hal­te nog een km lo­pen naar ons o­ver­nachtinga­dres waar wij om 5 uur aan­kwa­men

Het was een he­le mooie zon­nige wan­deldag ge­wor­den. Na de nachtvorst was de tem­pe­ra­tuur naar 10 geste­gen. E­ni­ge kms van de rou­te voor en na Wouw­se Plantage en langs de grens met Bel­gi­ had ik al twee maal eer­der ge­lo­pen met de NS 2daag­se Kalmthoutse Hei­de.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor