met RS80 naar Noordwijk en Noordwijkerhout

Op za­ter­dag 7 maart 2015 or­ga­ni­seer­de de FLAL de Rondje Hoogspanning tocht van­uit Assen. De voor­gaan­de vrij­dag had ik me al he­le­maal voor­be­reid voor de­ze tocht. Za­ter­dagoch­tend moest ik vroeg opstaan. Want met de eer­ste trein van­uit Utrecht kon ik op tijd bij de start zijn om de 40 km rou­te te gaan wan­de­len. Vlak voor­dat ik naar bed ging op vrij­daga­vond keek ik nog voor de ze­kerheid of de ge­plan­de trein wel zou rij­den, want op mijn tra­ject wa­ren pro­ble­men. Bij Den Dolder wa­ren her­stelwerk­zaam­he­den van een o­verweg. En nu bleek dat de ge­plan­de intercity niet reed. Daar­voor in de plaats reed een stoptrein. Maar daar­mee zou ik niet op tijd bij de start aan kun­nen ko­men.

Snel werd naar een an­de­re tocht geke­ken. De keu­ze viel op een tocht van­uit Breda bij WIEGO. Daar werd on­der an­de­re ook een 40 km tocht ge­or­ga­ni­seerd. De ge­bruikelijke rou­te via Tilburg kon niet doorgaan van­we­ge een treinongeluk tus­sen een passagierstrein en een goe­derentrein, maar via Rot­ter­dam was Breda ook goed be­reik­baar. Toen ik za­ter­dagoch­tend opstond ben ik van me­ning ver­an­derd. Op 20 de­cem­ber 2014 had ik ook al in Breda ge­lo­pen. En hoe­wel die tocht niet onaar­dig was, had ik er toen toch meer van verwacht.

Nu ben ik ge­a­bon­neerd op de RS80 nieuwsbrief. En in de laat­ste nieuwsbrief stond dat er een tocht van­uit Noordwijk was. Om­dat ik niet zo vaak in die om­ge­ving loop, be­sloot ik daar te gaan lo­pen. Met de trein reed ik naar sta­tion Voorhout en ver­der met de bus werd de start be­reikt. E­ven na ne­gen uur ver­lie­ten we de kan­ti­ne van voetbalver­e­ni­ging SJC (Sint Jeroens Club) te Noordwijk.

De start­lo­ca­tie werd in zuid­wes­te­lij­ke rich­ting ver­la­ten. Al na een paar hon­derd me­ter lie­pen we langs land­goed Offem. Daar­na werd koers ge­zet naar het ter­rein van 's Heeren Loo, een stich­ting voor verstandelijk gehan­di­capten. Daar­bij kwa­men we eerst langs een paar wei­lan­den met lama's en de eer­ste van een groot aan­tal zeer gro­te en luxueuze woonhui­zen.

Nu werd koers ge­zet naar het be­bouw­de duinge­bied van Noordwijk. Het eer­ste gro­te en op­val­lende huis was het Heineken Huis, bo­venop een duintop ge­le­gen. In het Coepelduin klommen we o­ver een stei­le trap een duintop op. Trapop loop ik niet meer zo mak­ke­lijk. Bo­venaan geko­men werd ik door een wan­de­laar voor­bijge­lo­pen ter­wijl hij te­gen mij zei: "die ou­de baas heeft het ook ge­haald, al­les goed met u". Ver­der­op kwam ik de man weer te­gen en hij was be­nieuwd hoe oud ik was. Ik zei te­gen hem dat veel men­sen mij jon­ger schatten. Dat was voor hem kennelijk een seintje om mij voor­al niet te jong te schatten. Hij dacht dat ik toch ze­ker 80 jaar oud moest zijn. Die leef­tijd hoop ik ze­ker nog eens te ha­len, maar dat duurt nog een he­le tijd.

We lie­pen nu in een vil­lawijk met al­lemaal peperdure wo­nin­gen. Ik­zelf maak graag fo­to's van dit soort hui­zen en ik heb hier dan ook tal­rij­ke fo­to's ge­maakt. De wan­de­ling kwam de­ze dag niet o­ver het strand. Maar wel lie­pen we een paar hon­derd me­ter o­ver de Ko­nin­gin Astrid Boulevard met uit­zicht op de zee.

Nu lie­pen we naar het ou­dere deel van Noordwijk. Daar­bij kwa­men we langs de Sint Jeroenskerk. De deur van de kerk stond uitno­digend o­pen en wij be­slo­ten bin­nen te kij­ken. Ver kon­den we de kerk niet inlo­pen want een gla­zen toe­gangsdeur tot de kerkzaal was ge­slo­ten. Maar we kon­den er wel door­heen fo­to­gra­fe­ren. Op het Lindenplein stond het stand­beeld van Henriëtte Roland Holst-van der Schalk. Na het oud­ste huis uit 1450 werd het ou­de deel van Noordwijk ver­la­ten.

Op 11 km was in Noordwijkerhout de soep­post bij Hulstflowers b.v. Hier moes­ten we echt e­ven in de rij staan voor­dat we een be­kertje kof­fie of thee kon­den bemach­tigen. La­ter bleek dat de lengte van die rij voor ons wel mee viel. Want op fo­to's za­gen we la­ter dat de rij wach­tende eer­der wel twee­maal zo lang was ge­weest. Het zonnetje was in­mid­dels flink gaan schijnen waar­door het voor wan­de­laars aan­trek­ke­lijk was om op de­ze post lek­ker uit de wind in de zon te kun­nen zit­ten.

Bij de­ze tocht was naast de 25 km ook de mo­ge­lijk­heid om 15 km te lo­pen. Die split­sing was vrij snel na de kof­fie­post. Net na de split­sing kwa­men we langs huize de Heerlijckheit Dyckenburch. Een af­beel­ding van dit huis tooide het wan­del­plaat­je. Nu dwaal­den we fraai door na­tuur­ge­bied Nieuw Leeu­wenhorst. Bij het koets­huis Nieuw Leeu­wenhorst werd dit na­tuur­ge­bied ver­la­ten. O­ver de Gooweg werd het casino be­reikt.

Na nog een lus werd nu koers ge­zet naar Noordwijkerhout. Na het bord van de be­bouw­de kom van Noordwijkerhout za­gen we een groot oud ge­bouw waar de rou­te niet langs liep. On­ze be­lang­stel­ling voor dit ge­bouw werd geprik­keld en een bordje "ver­bo­den voor onbevoegden" werd getrotseerd. Het bleek om de Psychiatrische Inrich­ting Sint Bavo te gaan.

Na de bibliotheek en het ge­meen­tehuis werd via het Schoollaan­tje de Wit­te kerk be­reikt. Dit was het ou­de cen­trum van Noordwijkerhout. Bij het Grand ca­fé Hudson was op 19 km de gro­te rust. Noordwijkerhout werd weer ver­la­ten. We lie­pen nog door na­tuur­ge­bied Klein Leeu­wenhorst al­vo­rens Noordwijk weer werd be­reikt.

Rond kwart voor drie werd de fi­nish be­reikt. Het was een he­le aar­dige tocht ge­wor­den. Er was een gro­te opkomst met 680 wan­de­laars. Toen we na af­loop on­ze IVV-kaart aanboden voor een stem­pel wer­den we erg teleurge­steld met de slordige plaatsing van het IVV stem­pel. Het zou fijn zijn als aan die afstem­peling meer zorg wordt be­steed. Het IVV-nummer was 16962.

Na af­loop re­den we met de bus naar sta­tion Sassenheim. Hier was het druk met rei­zi­gers om­dat een trein was uitge­val­len van­we­ge de aan­rij­ding van een trein met een per­soon. We re­den naar vlieg­veld Schiphol en van­daar ver­der huis­waarts.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor