Holterbergtocht

Op za­ter­dag 21 fe­bru­a­ri 2015 or­ga­ni­seer­de de Almelose Wan­del Kring de Holterbergtocht. De start was van­uit Sporthal Mossink te Holten. Hoe­wel de start of­fi­ci­eel van­af 9 uur was, werd hier ook eer­der gestart. Nor­ma­li­ter vind ik dat niet zo erg. Maar nu voer­de de rou­te al snel o­ver een smal pad naar het trein­sta­tion. En om­dat wij o­ver hetzelfde pad van het sta­tion naar de start lie­pen, kwa­men we een gro­te groep wan­de­laars op dit smal­le pad te­gen.

Na het inschrijven be­ga­ven wij ons op pad. Eerst lie­pen we naar het trein­sta­tion. Hier stond een paal met in­for­matie o­ver het we­reld­tijdpad.
Voor wie wel eens iets an­ders wil dan
‘ge­woon een stuk­je wan­de­len’
Het We­reldtijdpad in Rijssen-Holten
is niet voor snelwan­de­laars of lo­pers die
er op uit zijn ki­lo­me­ters te ma­ken.
Maar wie door de tijd wil ‘kuieren’,
kan hier zijn of haar hart opha­len.
En je steekt er nog wat van op ook!

De rou­te voer­de gro­tendeels door de bos­sen van de Sallandse Heu­vel­rug. Daar­bij lie­pen we door de na­tuur­ge­bie­den De Sallandse Heu­vel­rug en Sprengenberg. Voor­dat op 5 km de eer­ste ver­zor­gings­post werd be­reikt, kwa­men we nog langs de Canadese Be­graaf­plaats Holten. De ver­zor­gings­post was ge­le­gen in een gro­te wit­te tent op dagre­cre­a­tieter­rein Holterberg. Ach­ter­een­vol­gens kre­gen we nu split­singen met de 5 km, 10 km, 15 km en 20 km wan­de­laars. Daar­na werd het heel stil op de rou­te. Pas in Haarle za­gen we weer wan­de­laars.

Het was de­ze dag een som­be­re dag met af en toe wat lich­te re­gen. Hagelbuien, die wan­de­laars met de Kennedymars Win­terswijk-Arn­hem en wan­de­laars met de Zwientjestocht van­uit A­pel­doorn heb­ben ge­had, heb­ben we in Holten ge­luk­kig niet ge­had.

Rond 4 uur kwa­men we met de wan­de­ling vrij dicht langs het trein­sta­tion. We be­slo­ten ons niet per­soonlijk af te melden, maar rechtstreeks naar het sta­tion te lo­pen. Dan kon­den we de uurtrein van 16:08 uur nog ha­len. Maar bij het sta­tion za­gen we de trein net wegrij­den. We be­slo­ten te­rug naar de rou­te te lo­pen en de­ze tot de fi­nish te vol­gen. Bij het af­mel­den spra­ken we nog ge­zel­lig met twee or­ga­ni­sa­to­ren, een twee­ling, die we goed ken­nen. Het was een he­le mooie tocht ge­wor­den die be­slist voor herhaling vatbaar is. Door de o­vervloedige re­genval de voor­gaan­de dag ston­den er veel plas­sen op de pa­den en was daar­door ook veel mod­der. Van de 307 deel­ne­mers lie­pen 72 de 30 km rou­te. Ge­zien de weersvoorspelling was de or­ga­ni­sa­tie tevre­den met de opkomst.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor