Oostland tocht

Op 14 fe­bru­a­ri 2015 or­ga­ni­seer­de WS78 de Oostlandtocht. De start was van­uit het Pa­ro­chie­huis te Pijnacker. Hoe­wel of­fi­ci­eel de start om 9 uur is werd er al om 8:45 uur gestart. Wij be­gon­nen vijf mi­nu­ten la­ter aan de tocht.

In een ge­bied met veel kassen ver­lie­ten we de start. Na een klei­ne 4 km lie­pen we o­ver een sloot via twee planken. Nu volg­den we een gras­pad dat in het be­gin vrij dicht langs een au­toweg liep, na­me­lijk de N470. Drie wan­de­laars die la­ter wa­ren gestart, wer­den door een voor­bij rij­dende po­li­tie­au­to staan­de ge­hou­den. De politie dacht dat ze de ver­keers­weg wil­den o­verste­ken.

In Pijnacker-Zuid werd het gras­pad ver­la­ten. O­ver ver­har­de we­gen lie­pen we naar buurt­schap Klein Delfgauw. Hier was de soep­post. Ver­der lie­pen we door de Bieslandse Bo­venpol­der. We lie­pen hier o­ver het Vre­derustpad en het Heempad. Daar­bij lie­pen we ook nog langs de ach­terkant van de IKEA.

E­ven lie­pen we langs de Delftse Hout Gro­te Plas. Daar­op werd koers ge­zet naar het cen­trum van Delft. De­ze werd bij de Oostpoort be­tre­den. Daar­na dwaal­den we erg zigzaggend door de bin­nenstad. Helaas re­gende het tij­dens on­ze door­tocht door het cen­trum van Delft, waar­door we re­la­tief wei­nig fo­to's hier maak­ten.

We kwa­men on­der an­de­re langs de Jood­se be­graaf­plaats, de Oostpoort, de Beestenmarkt, de Nieu­we Kerk, de Markt met het stad­huis, de Sint Hippolytuskapel, de Ou­de Kerk, de Bagijneto­ren, mo­len De Roos, de Lutherse Kerk en het Hofje van Pauw. De gro­te rust was in ca­fé res­tau­rant Het Rie­ten Dak. Op 23 fe­bru­a­ri 2008 wa­ren we met de WS78 tocht van­uit Zoe­ter­meer hier ook al eens ge­weest. Nu was het riet van het dak zichtbaar vernieuwd.

Ver­der lie­pen we door Wan­del­park De Noot­dorp­se Plas­sen en om het hertenkamp. Op­nieuw werd het Delftse Hout Gro­te Plas voor een kort be­zoek opgezocht. Door de Bieslandse Bo­venpol­der lie­pen we naar en langs de Dobbeplas. Na een kassenge­bied werd de kof­fie­post be­reikt. Nu dwaal­den we ver­der door na­tuur­ge­bied De Balij. Aan het eind voer­de de rou­te o­ver een touwbrug. We hoor­den hier dat RS80 hier recentelijk hun rou­te ook o­ver heb­ben la­ten lo­pen. Ook hoor­de we dat we hier met een klei­ne omweg er mak­ke­lijk om­heen kon­den lo­pen. En dat heb­ben wij ook ge­daan.

Op­nieuw lie­pen we door na­tuur­ge­bied De Balij. Nu was het niet ver meer naar de fi­nish. De af­ge­leg­de af­stand be­droeg 39,3 km. Het was een mooie afwis­se­len­de tocht ge­wor­den waar­bij, naar WS78 begrippen, veel ver­har­de we­gen in het par­koers za­ten. Er wa­ren 309 deel­ne­mers. Het IVV-num­mer was 16947.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor