Wandeling Koersels Fonteintje

Op don­derdag 12 fe­bru­a­ri 2015 re­den wij van­af ons vakantiea­dres te Westerho­ven naar Koersel in Bel­gi­Ž. De reis er naar toe was nog e­ven twij­fel­ach­tig. Tot 9 uur was code geel van kracht in het zui­den en zuidoos­ten van het land. Er werd ge­waar­schuwd voor gladheid en voor mist. Des­on­danks heb­ben we op weg naar Koersel wel mist gehad, maar het viel te doen.

Op www.beneluxwan­de­len.eu hae­ren we de­ze wan­del­tocht ge­von­den. Er stond als langste af­stand 24 km ver­meld, maar de langste af­stand bleek 27 km te zijn. We be­slo­ten de 20 km rou­te te lo­pen. Twee da­gen te­vo­ren hae­ren we al een an­de­re tocht van 21 km ge­lo­pen, van­uit Le­o­polds­burg, en voor de ko­mende za­ter­dag stond een 40 km tocht van­uit Pijnacker op het pro­gram­ma. Bo­vendien wil­den we na af­loop ook niet in files ko­men te zit­ten van­we­ge de namid­dag-spits.

De start was van­uit het ge­bouw van Sint Se­bas­ti­aans­gil­de. De uit­ge­zet­te rou­te was op een re­la­tief klein ge­bied uit­ge­zet. Som­mi­ge tra­jec­ten lie­pen vrij dicht langs el­kaar. Dat is heel dui­de­lijk te zien op de in­ge­te­ken­de rou­te. Het meest bij­zon­dere van de rou­te on­der­weg was wel het Koersels Kapelletje dat ook wel de Kapel van On­ze Lieve Vrouw aan de Staak wordt ge­noemd.

Fo­to's zeg­gen vaak meer dan een ver­slag. Be­kijk der­hal­ve des­ge­wenst de fo­to­re­por­ta­ge. Het was de­ze dag een prach­ti­ge zon­nige dag. Er wa­ren 1443 deel­ne­mers. Het IVV-num­mer was 7083.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor