Baekelandt - Pannenkoekentocht

Op dins­dag 10 fe­bru­a­ri 2015 re­den we van ons vakantiea­dres te Westerho­ven naar Le­o­polds­burg. Hier werd de Baekelandt - Pan­nen­koe­ken­tocht ge­or­ga­ni­seerd door de Kampse Wan­de­laars van­uit Le­o­polds­burg. Er wer­den 4 af­stan­den ge­or­ga­ni­seerd, te we­ten 4, 5, 6 en 10 km. Elke af­stand was gro­tendeels een a­parte lus en de 4 km rou­te was ook voor rolstoelers ge­schikt.

Wij be­gon­nen eerst aan de 10 km rou­te. Maar bij­na hal­ver­we­ge lie­pen we op een split­sing RD waar we RA had­den moe­ten slaan. We kwa­men op de 6 km rou­te uit. Ach­ter­op ko­mende wan­de­laars ver­volg­den met de 6 km rou­te en wij de­den dat ook. Bij de fi­nish/start ke­ken we op de opge­han­gen in­ge­te­ken­de rou­te en vergeleken die met de door mij opgenomen GPS-rou­te. Ik vond de plek waar we ver­keerd wa­ren ge­lo­pen.

Na de rust op de start­lo­ca­tie ver­volg­den we ons pad met de 6 km rou­te. In de na­bij­heid van de plek waar we met de 10 km rou­te ver­keerd wa­ren ge­lo­pen, ver­lie­ten we de 6 km rou­te en ver­volg­den met de 10 km rou­te. Weer bij de fi­nish aan­ge­ko­men te zijn, lie­pen we ook nog de 5 km rou­te, zo­dat de totale af­stand op 21 km uitkwam.

De­ze dag stond in het te­ken van de ge­schie­de­nis van Le­o­polds­burg. We za­gen on­der­weg heel vaak mi­li­tai­re ge­bou­wen en stand­beelden. Bij de­ze wan­de­ling viel het op dat er heel vaak rommel/afval langs de rou­te lag zo­als plastic fles­sen, blikjes fris of bier en an­der­soor­ti­ge rommel. Er wa­ren 784 deel­ne­mers. Het IVV num­mer was 7607.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor