12e PWN Egmond Wandel Marathon, zuidroute

Za­ter­dag 24 en zon­dag 25 ja­nu­a­ri 2015 werd voor de 12e keer de PWN Egmond Wan­del­ma­ra­thon ge­or­ga­ni­seerd. Er kon bei­de da­gen ge­ko­zen voor voor 10 of 21 km. Er kon al­leen mee­ge­daan wor­den bij voor­in­schrij­ving. We had­den voor­af be­slo­ten om nu niet in Egmond aan Zee te o­ver­nach­ten zo­als we dat het voor­gaan­de jaar had­den ge­daan, maar van huis uit op de wan­deldag zelf af te rei­zen. Dat bleek ach­teraf geen goed i­dee, want door het slech­te weer (ij­zel en sneeuw en er re­den 's ochtend geen trei­nen) kon­den we nu za­ter­dags niet lo­pen. Voor­dat be­kend werd dat de trein niet re­den, had­den we al be­slo­ten om niet af te reizen ge­zien de slech­te voor­uit­zich­ten. Het wan­de­len moet per slot van re­ke­ning wel leuk en ver­ant­woor­de­lijk blij­ven.

Zon­dag 25 ja­nu­a­ri be­gon­nen we om 10 uur aan de zuid­rou­te. Vrij snel in het be­gin van de rou­te was een par­koers­wij­zi­ging ten op­zich­te van de GPS rou­te. De GPS-rou­te kon­den we van de web­si­te van de or­ga­ni­sa­tie voor­af down­loa­den. We be­slo­ten de GPS rou­te te vol­gen. Na ruim 1 km kwa­men we bij het Pomp­plein waar­aan on­der an­de­re ca­f res­tau­rant De Klok lag. Van een vo­rige keer wis­ten we dat de Lat­te Mac­chi­a­to hier lek­ker smaak­te en we be­slo­ten dat op­nieuw uit te pro­be­ren.

Bij het stand­beeld van Jae­pie Jae­pie be­tra­den we het strand. We trof­fen het dat het droog weer was, want op weg naar de start had het van­af Am­ster­dam tot aan Alk­maar gere­gend. Op 3 km was de 2e stem­pelpost, want de 1e stem­pelpost was bij de start. Hier was de split­sing met de 10 km lo­pers. Het me­ren­deel van de wan­de­laars op dat mo­ment sloe­gen hier af. We kre­gen hier een pak­je sul­ta­na's en naar keu­ze kof­fie of thee.

Nu volg­den we het strand nog on­ge­veer 5 km. Bij Cas­tr­icum aan Zee ver­lie­ten we het strand. Maar voor­dat we dat de­den, dron­ken we bij strand­tent Dei­ning nog een Lat­te Mac­chi­a­to. We trof­fen hier twee vrien­den. En van hen ken­de Coos al meer dan 35 jaar. Aan het eind van de strand­op­gang kre­gen we nog een man­da­rijn uit­ge­reikt. Cas­tri­cum aan Zee was het zui­de­lijk­ste punt van de­ze wan­delrou­te.

Nu lie­pen we fraai door het duin­land­schap van het Noord Hol­lands Duin Re­ser­vaat. Eerst lie­pen we o­ver de Vle­wo­se­weg. Ver­vol­gens volg­den we de Gro­te Veld­weg. De hoofd­rou­te liep on­der langs een uit­kijk­punt, maar wij be­slo­ten o­ver het uitkijkpunt te lo­pen. Dit uitkijkpunt was mid­dels trappen be­reik­baar. Van­af de top had je een fraai uit­zicht op de om­ge­ving.

We kwa­men bij cam­ping Bak­kum. Hier wer­den we op de fo­to ge­zet door n van de da­mes van het Groningse be­drijf SBS Fotomarketing. Hier was stem­pelpost 4 op 11 km. Hier kre­gen we nog een krentebol. O­ver de lan­ge La­ge weg dwaal­den we ver­der in een ge­bied waar Schot­se Hoog­lan­ders voor­ko­men. Wij heb­ben er de­ze keer geen ge­zien. We kwa­men weer in Egmond aan Zee en me­teen bij het ver­la­ten van het duin­ge­bied was daar een al­ter­na­tie­ve ver­zor­gings­post van wel he­le klei­ne kin­de­ren. Moe­derl­ief hield ze goed in het oog.

Een draai­or­gel speel­de nog vro­lij­ke mu­ziek. Het cen­trum van Eg­mond aan Zee werd e­ven la­ter be­reikt en we kruis­ten de heen­rou­te. Na het stand­beeld van een roei­red­ding­boot met op de ach­ter­grond de vuur­to­ren werd e­ven la­ter de fi­nish be­reikt rond 15:15 uur. Hier na­men we on­ze me­dail­le in ont­vangst. Met de bus re­den we naar Alk­maar en ver­der met de trein huis­waarts. Het was weer een he­le mooie tocht ge­wor­den.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor