Rondje Rheden-Rozendaal tocht

Op za­ter­dag 17 ja­nu­a­ri 2015 or­ga­ni­seer­de WS78 de Rondje Rhe­den-Ro­zen­daal tocht. De start was van­uit Zalencen­trum Parkstaete te Velp. Om vijf mi­nu­ten voor ne­gen be­ga­ven wij ons op pad. Het had 's nachts een graad gevroren. Daar­door wa­ren de bin­nenwe­gen in de be­bouw­de kom be­hoor­lijk glad. We lie­pen langs he­le gro­te kas­ten van hui­zen.

Bij de ou­de toe­gangspoort van kas­teel O­verbeek was het wa­pen op de boog van de poort heel mooi en kleurrijk. De­ze dag stond het ge­bied rond­om de Pos­bank op het wan­delpro­gram­ma. Daar­door wa­ren we ge­waar­schuwd dat het een zwa­re tocht kon wor­den. En met die we­ten­schap be­sloot ik het fo­to­gra­fe­ren tot een mi­ni­mum te be­per­ken.

Bij het be­tre­den van land­goed Beek­hui­zen werd de be­bouw­de kom van Velp ver­la­ten. Al snel ging het berg op en berg af. Een blok­fluit­con­cert van wan­de­laar Ton was ook heel leuk om te ho­ren. Dat de na­tuur van slag is merk­ten we on­der ande­re aan bloei­en­de brem.

Na land­goed Heu­ven kwa­men we o­ver de zuid­kant van het He­rik­hui­zer veld. Een hou­ten brug voer­de mooi o­ver een hol­le weg met de straat­naam Hol­le­weg. We dwaal­den de­ze dag o­ver tal­rij­ke ver­schil­len­de bos­ge­bie­den en land­goe­de­ren, maar het ge­he­le bied is mo­ge­lijk nog be­ken­der on­der de naam Na­ti­o­naal Park Ve­lu­we­zoom.

We kwa­men bij de spoor­lijn Arn­hem-Zut­phen en volg­den de­ze naar De Steeg. Hier was op 11 km de soep­post bij De Lap­pen­de­ken in­ge­richt. De erw­ten­soep smaak­te zo lek­ker dat we nog een twee­de be­ker na­men.

De Steeg werd ver­la­ten langs land­goed Rhe­der­oord. Op­nieuw steeg ons pad. Na­bij de Koe­pel wer­den we op een fan­tas­tisch pa­no­ra­ma ge­trak­teerd. In de ver­te za­gen we de AVR Afvalverwer­king lo­ca­tie Duiven. De­ze ligt op maar liefst 6,5 km af­stand.

We dwaal­den ver­der langs de bos­rand van bos­ge­bied Het Asselt en het He­rik­hui­zer veld. Daar­op werd de Pos­bank be­reikt. Hier was het druk met dag­jes­men­sen. Ver­der dwaal­den we o­ver het He­rik­hui­zer­veld. Een trap voer­de steil naar be­ne­den waar­bij de trap­tre­den be­hoor­lijk hoog wa­ren.

Op weg naar de Zij­pen­berg lie­pen we een tra­ject o­ver mul zand. Na krui­sing met de Snip­pen­daal­se­weg lie­pen we fraai langs de Beek­hui­zense beek. Een ou­de ijs­kel­der deed nu dienst als op­vang­plek van vleer­mui­zen, Om 13:35 uur werd de start­lo­ca­tie weer be­reikt. Dit was nu de gro­te rust. Ge­zien het ge­vor­der­de uur be­slo­ten we me­teen door te lo­pen. Als we de twee­de lus met een ge­mid­del­de snel­heid van 5 km per uur zou­den halen, dan zou­den we om half zes kun­nen fi­nish­en.

Via Je­ru­za­lem en de Bos­weg werd na­tuur­ge­bied Kas­teel Ro­sen­dael be­tre­den. Daar­op werd het uit­ge­strekte Rozendaalse Veld be­reikt. Hier kwa­men we langs de 34 me­ter ho­ge Brand­to­ren die tot 1978 werd ge­bruikt om mo­ge­lijk bran­den tij­dig te kun­nen lo­ka­li­se­ren. Nu was het een uit­kijk­to­ren waar­bij de trap wel erg smal was.

Aan­van­ke­lijk dach­ten we, dat we de laat­sten wa­ren, maar lang­zaam­aan wer­den we toch door wan­de­laars in­ge­haald. La­ter hoor­den we dat er wan­de­laars aan de twee­de lus van 20 km wa­ren be­gon­nen, ter­wijl de pijl­op­ha­lers (in het Fries heet dit pij­len pluk­ken) hun al voor wa­ren ge­gaan.

Op de Rhe­der en Worth Re­der hei­de trof­fen we een a­part kunst­werk dat de Highlander heet­te en ge­maakt was door Jan­tien Mook. Daar­na volg­den we een 4 km lang Ker­ke­pad dat o­ver Rhe­der en Worth Re­der hei­de en het Ro­zen­daal­se Veld voer­de. Aan de bos­rand stond de voor­zit­ter met een kist man­da­rij­nen, het­geen de fruit­post was. Voor de grap vroeg ik: "ik hoor steeds men­sen pra­ten o­ver een zwaar tra­ject, wan­neer komt dat zwa­re tra­ject nou".

Op­nieuw dwaal­den we door bos­ge­bied. Het was nu aan het sche­me­ren en daar­door moes­ten we goed op­let­ten op boom­stron­ken en boom­wor­tels. We lie­pen in­mid­dels o­ver land­goed Rozendael. Van Kas­teel Rosendael za­gen we door de sche­me­ring niet zo­veel. Het kas­teel stond af­ge­beeld op het wan­del­plaat­je.

In Velp kwa­men we nog langs ho­tel lunch­room bed and break­fast "erg LEUK" al­vo­rens om half zes de fi­nish werd be­reikt. Het was een prach­ti­ge tocht ge­wor­den met heel mooi weer bij tem­pe­ra­tu­ren rond het vries­punt. Het IVV-num­mer was 16984. Bij het IVV-stem­pel is het ge­brui­ke­lijk dat het jaar­tal links staat. Maar nu stond het aan de rech­ter kant. Er wa­ren 478 deel­ne­mers, een seizoen deel­ne­mers­re­cord.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor