Guldenbergtocht met OLAT vanuit Helvoirt

Op dins­dag 23 de­cem­ber 2014 or­ga­ni­seer­de OLAT de Gul­den­berg­tocht. De start was van­uit het ge­lijk­na­mi­ge con­fe­ren­tie­oord. De tocht voer­de de­ze dag met heel veel slin­gers rondom de Gul­den­berg, buurt­schap Dis­tel­berg en de Hel­voirt­se Hei­de. Veel valt er de­ze keer niet o­ver de tocht te ver­mel­den. Er wer­den twee lussen van 10 km ge­lo­pen. 2½ km voor het ein­de kre­gen we war­me cho­co­la­de­melk. Een oud or­ga­ni­sa­tor van de­ze wan­de­len op dins­dag groep (WoD) had dit sa­men met zijn vrouw ge­or­ga­ni­seerd. Naar ik be­greep deed hij dit al een paar jaar, zo­dat van een tra­di­tie ge­spro­ken kan wor­den.

Tij­dens de­ze chocoladestop vroeg ik nog aan een wandelaar of hij vol­gen­de maand mee zou doen met de Bosse 100, een wan­del­tocht van 100 km met de mo­ge­lijk­heid om ook 110 km te kun­nen lo­pen. Hij had zich er voor opge­ge­ven en gaf aan dat hij er nog wat voor moest trainen.

Een an­de­re wandelaar vroeg of ik op 20 de­cem­ber nog had mee­ge­daan met de Sa­ga­mbi­a­ra­tocht. Daar­bij had de wan­de­laar moei­te met het uit­spre­ken van de­ze naam. Ik heb uit­ge­legd hoe de­ze naam is ont­staan. De naam Sa­gam­bi­a­ra moet in drie­ėn wor­den op­ge­splitst, te we­ten Sa, Gam­bi­a en Ra. De eer­ste Sa­gam­bi­a­ra­tocht werd ge­or­ga­ni­seerd door een vrouw die 50 jaar was ge­wor­den en dan Sara wordt ge­noemd. Ze wil­de de op­brengst bes­teden voor een goed doel. Dat goe­de doel was en is nog steeds de st. The­re­si­a­school in Ser­re­kun­da te Gam­bi­a. La­ter is daar nog een school in El Sei­bo in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek bij­ge­ko­men. Het eer­ste deel van Sa­ra, Sa, is voor Gam­bi­a ge­plaatst en het twee­de deel, ra, is ach­ter Gam­bi­a ge­plaatst. Sa­men­ge­voegd is dat Sa­gam­bi­a­ra ge­wor­den.

Meer informatie o­ver Gambia, Serakunda en Banjul is HIER te lezen.
Meer informatie o­ver El Seibo is HIER te lezen.

Het was de­ze dag o­ver­we­gend een som­be­re dag met droog weer. Het laat­ste half uur klaar­de het wat op en we heb­ben zelfs zon­ne­stra­len ge­zien. Er wa­ren 40 deel­ne­mers in de eer­ste lus en 39 in de twee­de lus. Drie wan­de­laars stop­ten na de eer­ste lus en twee wan­de­laars kwa­men er bij de twee­de lus bij.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor