Mastbostocht met WIEGO vanuit Breda

Op za­ter­dag 20 de­cem­ber 2014 or­ga­ni­seer­de WIEGO (Wande­len is een gezonde ontspanning) de Mastbostocht. De start was van­uit ge­bouw Schuttershof te Breda. Na een reis van een klei­ne twee en een half uur werd de start­lo­ca­tie be­reikt. E­ven voor half tien be­ga­ven we ons op pad. De start werd in zuidwes­te­lij­ke rich­ting ver­la­ten. De wijk Ginneken van Breda was vroe­ger een zelfstandig dorp. Vrij snel kwa­men we langs het voor­ma­li­ge ge­meen­tehuis waarbo­ven op een gevel de tekst Ginneken 1792 stond.

Aan de rand van Ginneken sta­ken we het ri­vier­tje Bo­ven Mark o­ver. E­ven volg­den we nog de Bou­vig­ne­laan maar spoe­dig daar­op ver­lie­ten we de ver­har­de weg. O­ver een fraai berkenbo­men­pad lie­pen we voor de eer­ste maal een tra­ject door het Mastbos. We kwa­men uit bij res­tau­rant De Boswach­ter, ge­le­gen aan de Huisdreef. Nu maak­ten we een lus van 14 km.

O­ver de Huisdreef lie­pen we de be­bouw­de kom van Breda weer in. Nu dwaal­den we door een gegoe­de buurt van Breda met zeer kapitale hui­zen. De Engelbertlaan werd be­reikt en e­ven ge­volgd. We sta­ken het ri­viertje Aa of Weerijs o­ver en volg­den daar­op een mod­der­pad o­ver een dijk. Bij een brug o­ver de Aa of Weerijs volg­den we de Bur­ge­mees­ter Ba­tenburglaan. De­ze werd spoe­dig weer voorla­ten om nu min of meer de­fi­ni­tief de be­bouw­de kom te ver­la­ten.

We kwa­men langs een boer­de­rij waar­van de ei­ge­naar kennelijk niet zo ge­luk­kig was met het feit dat wan­de­laars en fiet­sers recht van o­ver­pad had­den. Voor de boer­de­rij stond een bordje ver­bo­den toe­gang en voor de in­gang van een wei­land stond een bordje dat het wei­land privé was. Be­zoe­kers met een hond moes­ten beslist op het pad blij­ven.

Ri­viertje Aa of Weerijs werd weer be­reikt en o­ver­ge­sto­ken via brug 't Vlon­derke. Nu lie­pen we vrij dicht langs de A16 en A58 snel­weg en het au­to­ver­keer, dat hier­van ge­bruik maak­te, was dui­de­lijk te ho­ren. Langs voor­noem­de snel­weg liep ook een spoor­lijn. Langs de Effenseweg, ge­noemd naar buurt­schap Effen, werd op 8˝ km de kof­fie/theepost be­reikt.

Het Mastbos werd nu voor een lan­gere tijd opgezocht. Door de re­genval van de voor­gaan­de pe­ri­o­de wa­ren tal­rij­ke pa­den om­ge­vormd tot mod­der­pa­den en op sommige pa­den had­den zich klei­ne vennetjes gevormd. O­ver de O­veraseweg werd de kan­ti­ne van Atletiekvereniging SPRINT be­reikt alwaar de gro­te rust was. De afgelegde af­stand be­droeg hier 14˝ km. Na­dat het in de ochtend wat somber weer was geweest, pro­beerde de zon er nu door­heen te ko­men. Dat bleek uitein­delijk wel een uur te duren.

Na de­ze rust werd het Mastbos weer betre­den. Res­tau­rant De Boswach­ter werd weer be­reikt. Nu lie­pen we ruim 7 km door het Mastbos. Nu was de rou­te mooier dan voor de gro­te rust. Of kwam dat door de zon die nu meer ging schijnen. We kwa­men langs ver­schil­len­de meren. Op 19˝ km was nog de fruit­post. Voor 40 km wan­de­laars was dit de eer­ste keer een soep­post. Zij maak­ten hier nog een (twee­de) lus alvorens dit voor hen de fruit­post werd. Bij Huize Bouvigne za­gen we een groot na­tuurijsbaancom­plex lig­gen. Hier kan ze­ker een 400 me­ter baan wor­den uit­ge­zet. We sta­ken nog ri­viertje Bo­ven Mark o­ver. Nu was het niet ver meer naar de fi­nish alwaar we na 5 uur en een kwar­tier lo­pen weer aan­kwa­men.

Het was uitein­delijk toch een aardige tocht ge­wor­den. Oor­spron­ke­lijk had­den we voor de­ze dag de Sagambiaratocht van­uit Putten op het pro­gram­ma staan. La­ter werd dat Leimuiden van RS80. De voor­spelde har­de wind deed ons daar­na besluiten om toch naar Putten te gaan. De 24 uurs ver­wach­ting van buienradar.nl gaf zwa­re re­genbuien van­uit het noor­den aan waarop we uitein­delijk be­slo­ten om in Breda te gaan wande­len. We had­den de tocht van­uit Putten ook al vijf keer ge­lo­pen.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor