De Hout en Steen route met OLAT vanuit Helmond

Op dins­dag 25 no­vem­ber 2014 or­ga­ni­seer­de OLAT een 20 km lan­ge tocht van­uit Hel­mond. De start was van­uit de kan­ti­ne van Woonzorgcen­trum Alphonsus. E­ven na 10 uur be­ga­ven wij ons, met 67 man, op pad. Hel­mond/Mierlo-Hout werd in wes­te­lij­ke rich­ting ver­la­ten. Via wat slin­ger­wegen en pa­den werd Bran­de­voort be­reikt. Hier bewon­derden we de ar­chi­tec­to­ni­sche hoog­stand­jes van fraaie hui­zen en ge­bou­wen.

22 fo­to's ver­der werd Bran­de­voort ver­la­ten. Wel lie­pen we nog langs de Buurttuin Bran­de­voort. Daar­op werd het Eindhovenska­naal be­reikt. Dit ka­naal volg­den we bij­na een km. O­ver de Luchense Hei­de en de Mo­lenhei­de werd cam­ping De Sprink te Mierlo be­reikt. Hier was op 10 km de gro­te rust.

Om­dat de Zuid-Willemsvaart op gro­te af­stand van Eindhoven liep, wil­de de ge­meen­te Eindhoven een aan­slui­ting op het kanalennet.
In 1843 werd vergunning voor de aan­leg van een ka­naal verleend en in 1846 werd het ka­naal ge­o­pend.
In 1862 voer het eer­ste schip door het ka­naal.
Met Rotterdam kwam een stoombootverbinding.
Het ka­naal werd tus­sen 1929 en 1934 gemo­derniseerd en verbreed.
In 1974 werd het ka­naal ge­slo­ten voor scheepvaart.
Er zijn plan­nen geweest om een snel­weg op de bedding van het ge­slo­ten ka­naal aan te leg­gen.
Het wa­terpeil van het Het Eindhovens Ka­naal is ge­heel afhankelijk van de Zuid-Willemsvaart.
Het ka­naal is ecologisch erg interessant: de oe­vers zijn begroeid met rietkragen en zeg­gen, langs de pa­den groei­en bloe­men als salomonszegel en het wa­ter her­bergt plaatselijk tal van bij­zon­dere wa­terplan­ten, waar­on­der krabbenscheer, fonteinkruiden en het zeer zeld­za­me klein nimfkruid (Najas minor).

Na de gro­te rust lie­pen we op­nieuw door bos­ge­bied Mo­lenhei­de. Bij de Geldropseweg brachten we nog een be­zoek aan de War Ceme­tery Mierlo 1939 1945.

In het voorjaar van 1945 (aan het ein­de van de Twee­de We­reld­oor­log) is er aan de Geldropseweg in Mierlo een Brits ereveld ge­sticht, waar slachtoffers be­gra­ven lig­gen die sneuvelden in de om­lig­gen­de regio in de pe­ri­o­de van sep­tem­ber tot no­vem­ber 1944, meest ten zui­den en wes­ten van de Maas en, ver­der westelijk, bij gevechten om de monding van de Schelde.

Er lig­gen in to­taal 665 gesneuvelden, waar­van 664 solda­ten van het Britse Gemenebest. Van ze­ven daarvan is de identiteit onbe­kend. Er is één Ne­der­lands oor­logs­graf van soldaat G.M. Stönner van de Koninklijke Ne­der­land­se Brigade 'Prinses Irene'. Tus­sen de graf­ste­nen bevin­den zich o­pen plek­ken. Dit zijn de plaat­sen waar onbe­ken­de solda­ten rusten.

Op een centrale plaats op het ereveld is een her­den­kings­kruis (Cross of Sacrifice) op­ge­richt, uitgevoerd in na­tuursteen, met daar­op een bron­zen zwaard aan­ge­bracht. Het offerkruis staat symbool voor de Britse mi­li­tai­ren die tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log in Ne­der­land zijn gesneuveld.

De inrich­ting van Britse erevelden is uniform in al­le 140 landen waar de Com­mon­wealth War Graves Com­mis­si­on verantwoor­delijk is voor het on­der­houd van de oor­logsgra­ven.

Door buurt­schap Luchen lie­pen we te­rug naar het Eind­ho­vens­ka­naal. Dit ka­naal volg­den we nu ruim een hal­ve km. Daar­na lie­pen we weer te­rug naar Hel­mond. Bij de weg Frankenvoort wa­ren een paar klei­ne kinderen aan het tellen hoe groot on­ze groep was. Aan ons vroegen ze of er nog meer opa's en oma's aan­kwa­men. Schuin te­geno­ver de Parochiekerk Sint Lucia werd e­ven na drie uur de fi­nish be­reikt. On­danks het ve­le as­falt was het best een aardige tocht ge­wor­den. Met het weer trof­fen we het ook. Het was de he­le dag droog, maar wel fris.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor