41e Herfstkleurentocht met wsv Wilskracht vanuit Kilder

Op za­ter­dag 25 ok­to­ber 2014 or­ga­ni­seer­de de wan­del­sport­or­ga­ni­sa­tie Wilskracht uit Kilder haar 41e Herfstkleurentocht o­ver de af­stan­den van 6, 10, 15, 20 en 35 km. Wij ko­zen het 35 km par­koers. We re­den met de trein naar Wehl. Hier wer­den we opgehaald door iemand van de or­ga­ni­sa­tie, na­dat we een dag van te voren had­den gemeld, dat wij van de­ze ophaalregeling ge­bruik wil­den ma­ken. Wij ver­tel­den in de au­to dat wij de­ze wan­del­tocht in Kilder al eerder had­den ge­lo­pen.

E­ven voor 9 uur gin­gen wij op pad. We lie­pen naar het bos­ge­bied Groot Beekermark. We kruis­ten de Ho­ge Eltenseweg em kwa­men daar­op in bos­ge­bied Klein Beekermark. Hier was op 4 km de eer­ste verzorgingspost. We hoor­den iemand te­gen een be­kende zeg­gen dat ze bij­na hal­ver­we­ge wa­ren. Dat bete­kende dus dat zij de 10 km rou­te lie­pen. Op de­ze rust­post kon­den we thee, kof­fie, erwtensoep, limonade, broodjes en war­me of kou­de chocomelk krij­gen. We lie­pen naar de Arnhemseweg. Hier was een split­sing. De 25 en 35 km sloeg hier rechtsaf. O­ver het fietspad langs de N335 lie­pen we naar Beek. In het cen­trum van Beek ver­lie­ten we e­ven de N335 en lie­pen langs de plaatselijke kerk, We zochten de N335 weer op en ver­lie­ten Beek weer.

We lie­pen nu naar het bos­ge­bied rondom Huize De Byvanck. Het huis zelf za­gen we niet. We kwa­men hier langs een eikenstam waarop een af­beel­ding van Maria was aangebracht. We lie­pen hier de eer­ste, klei­ne, lus van de 35 km rou­te. Dit tra­ject was be­hoor­lijk zwaar. Door de re­gen wa­ren de boswegen blubberig en glad ge­wor­den. On­ze gemid­delde snelheid lag, vol­gens on­ze GPS, op 4½ km. We beslo­ten toen om o­ver te stappen op de 25 km rou­te. De groot­ste lus van de 35 km moest nog ko­men.

O­ver de Melkweg lie­pen we weer naar bos­ge­bied. We doorkruis­ten het Kor­terbos en de Keulse Sla­gen. O­ver de Boterweg en de Hui­zenbergseweg werd Stokkum be­reikt. Hier was in café 't Klap­hek de gro­te rust. We aten hier tomatensoep en dronken on­ze favoriete drank Lat­te Mac­chi­a­to.

Café 't Klaphek is een ruim 120 jaar ou­de uitgaansge­le­genheid. In 1879 startte Johanna van Uhm een kroeg met een zaal aan de rand van de Mo­lenberg. Tot be­gin ja­ren ' 30 van de vo­rige eeuw wer­den hier de jaarlijkse kermis en meifeesten ge­hou­den, ge­or­ga­ni­seerd door de plaatselijke schut­te­rij St. Oswaldus en de kroegbaas van 't Klaphek. Daar­na verhuisde de kermis en een aan­tal an­de­re gro­te feesten naar het door de schut­te­rij ge­bouwde Gildehuis.

De kroegbaas was hier ui­ter­aard niet blij mee en richtte een te­gengilde op. De­ze heeft ech­ter geen lang be­staan gekend. De zaal werd van­af toen al­leen nog ge­bruikt voor bruiloften, carnaval en toneelvoorstellingen. Als hun slaapplaats in het bos on­der wa­ter ge­lo­pen was, maak­ten de jon­ge­ren van de Scouting dankbaar ge­bruik van de zaal als ver­van­gende slaapplaats. In de ja­ren ' 50 is de zaal tot twee keer toe getrof­fen door een gro­te brand, ge­luk­kig heeft men de rest van het ge­bouw nog kun­nen redden.

Na ve­le ver­schil­len­de ei­ge­na­ren heeft de fa­mi­lie Aal­de­ring in 1993 't Klaphek o­vergenomen. In de rui­me tien jaar dat zij 't Klaphek be­he­ren, heb­ben er veel ver­an­de­rin­gen plaats­ge­von­den, waaron­der het plaatsen van een groot terras en een speeltuin. Daar­naast is het café in 1999 uit­ge­breid met een gro­te serre van ruim tachtig vierkante me­ter. Ver­der is er voor de al­lerkleinsten een speelkamer in­ge­richt, waar ze met het slechte weer kun­nen te­kenen, rond racen en spelen. Anno 2003 is dit van oudsher dorpscafé uit­ge­groeid tot een plaats waar veel ver­schil­len­de men­sen hun gerief vin­den.

Een veel ge­stelde vraag van be­zoe­kers is waar de naam 't Klaphek vandaan komt. Tot het mid­den van de ne­gentiende eeuw wa­ren al­le wei­lan­den in ' t Broek van al­le Stokkumse boeren tezamen. De toe­gang tot de "de Ge­meynt", wat de ge­meen­schap be­te­kent, was slechts mo­ge­lijk door drie hekken, die om 't Klaphek stonden. Mid­den ne­gentiende eeuw is dit ter­rein door ruilver­ka­ve­ling par­ti­cu­lier ge­wor­den. De hekken wer­den weggehaald, maar de naam ge­luk­kig niet.

Langs mo­len Düffels Möl werd Stokkum ver­la­ten. Er werd koers gezet naar 's-Heerenberg. De be­bouw­de kom raak­ten we maar kort, maar de rou­te voer­de wel 2 km o­ver het grondge­bied van 's-Heerenberg. Het Bergher bos werd weer betre­den. Langs de kant van ons pad za­gen we tal­rij­ke paddenstoelen in al­le variaties. Langzaam steeg ons pad en be­klom­men de 77½ me­ter ho­ge Rijs­berg. Na o­versteek van de Beekseweg werd spoe­dig de laat­ste verzorgingspost be­reikt. We lie­ten ons een kommetje erwtensoep en een beker war­me chocolademelk goed sma­ken.

Nu was het nog 5½ naar de fi­nish. De rou­te voer­de weer door het Groot Beekermark. Daar­bij lie­ten we de 86½ me­ter ho­ge Het­ten­heu­vel rechts lig­gen. Er zaten toch al meer dan voldoende heu­vels in het par­koers. Na 6½ uur wande­len werd dan de fi­nish moe maar voldaan be­reikt. Bij het afmelden ga­ven we nog door dat we graag weer naar het sta­tion van Wehl gebracht wil­den wor­den.

We had­den toch wel genoten van het fraaie bos­par­koers. Wat we nog niet vermeld heb­ben is dat het bij de start licht mot­re­gende. Dat heeft het gerui­me tijd ge­daan. Maar als we on­der de bo­men lie­pen voel­den we niets van de mot­re­gen. Het was vrijwel de he­le dag een sombere dag geweest. Bij de thuisreis klaarde het weer op.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor