Voettocht naar de Heerlijckheid Slangenburg

Op za­ter­dag 18 ok­to­ber 2014 or­ga­ni­seer­de WS78 de Voettocht naar de Heerlijckheid Slan­genburg. De start was van­uit het A­gra­risch Op­lei­dings Cen­trum AOC-Oost. Er wa­ren op het spoor werkzaamheden op de lijn van Arnhem naar Win­terswijk. Gelukkig voor ons was tot Doe­tin­chem wel treinver­keer. Rond kwart voor ne­gen kwa­men we bij de start aan. We schre­ven ons snel in en ke­ken wat rond naar be­kenden.

Om ne­gen uur bega­ven we ons op pad. Om­dat de start­lo­ca­tie aan de oostkant, aan de rand van Doe­tin­chem lag, werd de be­bouw­de kom snel ver­la­ten en lie­pen door de na­tuur­ge­bieden Ruige Horst en de Zumpe. Na het ver­la­ten van de Rek­hem­se weg dwaalden we door bosge­bied De Wran­ge en Klein Koekendaal. De Rek­hem­se­weg werd gekruist en nu zet­ten we koers naar de be­graaf­plaats Slan­genburg. Bij punt 31 in de rou­tebe­schrij­ving was een par­koerswijziging. Gewoontegetrouw bij WS78 staat dan de letter W op de pijl, maar dat was nu niet het geval. Na een ruime slinger om de be­graaf­plaats werd kasteel Slan­genburg be­reikt. Dit was een groot en imposant ge­bouw. Bij de land­goe­derenwin­kel van kasteel Slan­genburg was de soep­post. Hier was de split­sing met de 20 k rou­te. Iedere keer als de soep­post en de kof­fie­post op de­zelf­de plaats is, or­ga­ni­seert WS78 ook een 20 km rou­te.

We dwaal­den ver­vol­gens een tijdlang door het prach­ti­ge bosge­bied van land­goed Slan­genburg. In buurt­schap Hei­den­hoek sta­ken we de Hei­den­hoekse Vloed o­ver. Bij het ge­lijk­na­mi­ge na­tuur­ge­bied lie­pen we langs het win­terverblijf voor vleer­mui­zen. Ver­der lie­pen we o­ver het Boe­le­keerlspad en langs privé-na­tuurtuin Hon­de­mas­sen. In het Bes­sel­ders­bos kwa­men we bij de Boe­le­keerl en vlak­bij een wa­terme­ter.

De Hei­den­hoek heeft een kenmer­kend oud cul­tuur­land­schap. Dit cul­tuur­land­schap be­staat uit dekzandreliëf met dekzandruggen en -kopjes. Het kent een afwis­seling van cultuurgronden, wei­landen en bolle akkers. Hiertus­sen lig­gen bosjes, houtsin­gels en an­de­re na­tuurelementen. De buurt­schap kent voornamelijk verspreid lig­gende be­bou­wing. Langs de Hei­den­hoekweg be­vindt zich een klei­ne kern bestaande uit een rij van vijf arbei­dershui­zen, een voor­ma­lig mengvoederbedrijf met een ka­rak­teristieke hoge silo en een oud zon­dagsschooltje. De­ze ver­har­de weg slingert on­derlangs de hoger ge­le­gen akkers op de essen.

In de Hei­den­hoek be­vindt zich nog een ou­de lijkweg, de Barinkweg. Oor­spron­ke­lijk liep de­ze weg van­uit de buurt­schap tot aan de be­graaf­plaats bij de kerk in Zelhem. In de twee­de helft van de twintigste eeuw is het gedeelte in het dorp Zelhem ver­dwe­nen door dorpsuit­brei­ding. De Hei­den­hoek is een van de land­schapsmo­nu­menten in de Ach­terhoek. Tij­dens een wan­de­ling of fietstocht door de Hei­den­hoek ziet u re­gel­ma­tig het ‘enk land­schap’, ook wel ‘essen’ ge­noemd, waar u ook dui­de­lijk ver­schil­len­de hoog­tes in het land­schap zult ontdek­ken. Een klei­ne es wordt ook wel een kamp ge­noemd. Daar­naast kunt u ge­nie­ten van de typische planten- en diersoor­ten van dit kleinschalige cul­tuur­land­schap. Ree, patrijs, steenuil, boom­valk, boomkikker, zandblauwtje, grasklokje, vlas­leeu­wen­bekje, struikheide, boerenwormkruid, bos­a­ne­moon, wilde kamperfoelie of koekoeksbloem; u vindt ze in hun eigen jaargetijde. Bij de poe­len langs de Hei­den­hoekse Vloed groeit de vo­gelmelk en zonnedauw, een vleesetende plant.

De Hei­den­hoek kent nog een uitgestrekt netwerk van zand­wegen. Men kan hier ve­le kilome­ters o­ver zand­we­gen wande­len zon­der een asfaltweg te­gen te ko­men. De om­vang van dit zand­we­gen­pa­troon is zeer u­niek voor een intensief ge­bruikt en bewoond a­gra­risch cul­tuur­land­schap in de Ach­terhoek.

Sinds 2010 loopt de etappe Zelhem – Montferland van het lan­de­lijk be­kende Pieterpad o­ver de Hei­den­hoekse zand­we­gen.

Het Besseldersbos ging o­ver in land­goed 't Veld, een particulier ter­rein dat voor wan­de­laars en fietsers was o­penge­steld. We kwa­men bij een re­la­tief groot meer met observatiehut. Aan land­kaar­ten te zien was dit een re­la­tief nieuw meer om­dat het niet op kaarten was aangege­ven. Nu was het niet ver meer naar cafézaal Lowink te Hal­le-Nijman. Hier was de gro­te rust. Van­we­ge het warme weer, zo'n 21 graden, zat iedereen bui­ten en ook bui­ten kon­den bes­tellingen wor­den ge­daan bij door de uit­ba­ter uitgestalde ta­fel.

Hal­le-Nijman werd ver­la­ten. Bij een woning was in de voortuin melding gemaakt van een nieu­we we­reldburger met de naam Mick. We sta­ken de Beneden Slinge o­ver en volg­den de Rietveldweg. Daar­na sta­ken we de Bielheimerbeek twee­maal o­ver. Land­goed Slan­genburg werd weer be­reikt en op 29 km werd de kof­fie­post be­reikt in de Land­goe­derenwin­kel van kasteel Slan­genburg.

Van­af punt 105 in de rou­tebe­schrij­ving was de be­schrij­ving wat ondui­de­lijk. Twee­maal za­gen we op pijlen nummer 105 staan. Na de kof­fie­post was er een verschuiving van de tus­senaf­stand tus­sen de rou­tebe­schrij­ving en de weergave op de be­pij­ling. Dat duurde voort tot de fruit­post. Op de par­koersbe­schrij­ving van de 20 km lopers, die een aparte rou­tebe­schrij­ving kre­gen, was het wel goed weergege­ven. Maar als je niet op de rou­tebe­schrij­ving keek en al­leen de be­pij­ling volg­de, dan merkte je daar niets van.

We kwa­men op kor­te af­stand langs de Sint Wil­li­brords Abij. O­ver de Kloosterlaan lie­pen we via een tunnel on­der de A18-snel­weg. We volg­den een zijtak van de Bielheimerbeek o­ver land­goed Maet­land. Na een stuw o­ver voornoemde beek werd de fruit­post be­reikt te Gaan­de­ren. Hier kon­den we zelfs op een stoel zitten, iets wat op de soep­post en kof­fie­post niet mogelijk was. We sta­ken de Bielheimerbeek op­nieuw o­ver, e­ven later ge­volgd door de spoor­lijn Doe­tin­chem-Win­terswijk waar dit weekend ech­ter geen trei­nen re­den van­we­ge werkzaamheden.

Nogmaals werd de A18-snel­weg gekruist. Door de wijk Oosseld werd rond 17:15 uur de fi­nish be­reikt. Het was een hele mooie tocht ge­wor­den. Ondanks dat er een 20 km rou­te werd ge­or­ga­ni­seerd bedroeg het aan­tal deel­ne­mers slechts 294. Het IVV-nummer was 16876. Wij dan­ken de or­ga­ni­sa­tie har­te­lijk voor de­ze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor