NS wandeling De Horsten

Op don­derdag 9 ok­to­ber 2014 beslo­ten we om de 13 km lan­ge NS wan­de­ling De Horsten te lo­pen. Met de trein reden we naar sta­tion Den Haag Centraal. Hier was het be­ginpunt van de wan­de­ling. Via na­tuur­ge­biedje Koekamp kwa­men we bij de Malietoren. De Malietoren is een kantoorge­bouw annex parkeerplaats die boven op de A12 snel­weg is ge­bouwd.

De Malietoren, aan de Bezui­denhoutseweg 12 in Den Haag, is sinds 1996 een kantoor. Architectenbureau Benthem Crouwel heeft de Malietoren ontworpen. Het is een van de ge­bouwen boven de 'bak' van de Utrechtsebaan (A12), die voor het auto­ver­keer de belangrijkste invalsweg van Den Haag is. Het ge­bouw - ge­noemd naar het na­bij­ge­le­gen Malieveld - is 72 meter hoog en telt 19 verdiepingen.

Na krui­sing van de A12 betraden we het Haag­sche Bos. Hier zagen we ver­schil­len­de hout­snij­wer­ken. Bij Huis Ten Bosch vroegen we vrien­de­lijk aan een bewaker of we een foto mochten ma­ken. Dat was geen probleem.

Daar­na kwa­men we door het Reigersbos. Hier lie­pen we langs de ach­terkant van het Louwman Automobielmuseum. Daarop werd park Marlot be­reikt. Hier zagen we een groot standbeeld staan. Dit was een Gevelorna­ment van het ou­de stadhuis te Den Haag. Nu was het niet ver meer naar het Van der Valk ho­tel Bijhorst te Wassenaar. We lieten ons hier 2 glazen latte Macchiato goed sma­ken.

We sta­ken we N44 o­ver en dwaal­den ver­der door na­tuur­ge­bied Beukenhorst o­vergaand in na­tuur­ge­bied Wit­tenburg. Het ge­lijk­na­mi­ge kasteel, waar we langs lie­pen, was door het ve­len blad aan de bomen nauwelijks te zien. Op een bankje had­den we een rust. Een jongeman van bui­tenlandse komaf sprak ons in het engels aan. Of we wisten waar de ambassade van Irak was. Dat wisten we na­tuurlijk niet. Maar we kwa­men er e­ven later wel langs. Dat was bij de Kerkeboslaan. We kwa­men na­bij kasteel Oud Wassenaar. On­ge­veer de helft van het kasteel was zichtbaar. Daar­na dwaal­den we fraai door na­tuur­ge­bied Rust en Vreugde. Ver­der­op kwam van rechts de Menkenlaan. De­ze laan liep naar de voor­ma­li­ge Zuivelfa­briek Menken. Nu stonden hier tal­rij­ke fraaie flatge­bouwen en heet­te het Van Ommerenpark.

Daar­na kwa­men we door na­tuur­ge­bied de Wit­zanck. Op de vij­vers lag veel kroos. Na na­tuur­ge­bied De Pauw moes­ten we de N44 ver­keersweg recht o­verste­ken vol­gens de rou­tebeschrijving. Maar aan de o­verzij­de van de weg was geen fiets- of voetpad. Wel liep er een ruiterpad en dat volg­den we uiteindelijk. De ingetekende rou­te was hier erg onduidelijk.

Koninklijk Landgoed De Horsten (Raaphorst) werd betreden. We kwa­men langs een bordje waar voor auto“s op stond dat de maximale snelheid 20 km bedroeg. Maar het bordje was voor een groot deel vergroeid met de boom, zie de foto in de fotoreportage. We volg­den de klinkerweg naar Theepa­vil­joen de Horsten.

Het was in­mid­dels 3 uur. We wa­ren derhal­ve al 4½ uur on­derweg. Dat vonden we eigenlijk wel heel lang voor een 13 km tocht. We beslo­ten de informatie in het be­gin van de rou­tebeschrijving eens te lezen en toen bleek dat de rou­te 19 km lang was, maar met 6 km ingekort kon wor­den tot 13 km. In het theehuis hingen tal­rij­ke jachttrofeeėn die ooit het jachthuis van prins Frederik sierden.

We vervolg­den ons pad o­ver landgoed De Horsten en lie­pen daar­bij langs de voet van de Se­rin­gen­berg. We had­den geen zin om naar het uitzichtpunt te lo­pen. Na het bosgedeelte voerde de rou­te ook nog tus­sen wei­landen door naar Huize Ter Horst. Dit bleek een bouwval te zijn.

Na een fietstunnel lie­pen we langs de spoor­lijn o­ver een fietspad naar Voorschoten. Op dit fiets­pad kwa­men tal­rij­ke jongelui langsgefietst die engels spraken. Na een kinderboerderij en de RK kerk Moeder Gods werd sta­tion Voorschoten be­reikt. Daar­na reisden we met de trein huiswaarts.

Het was een hele aardige tocht ge­wor­den. Ruim 10 jaar geleden had­den we de­ze NS wan­de­ling met een paar vrien­din­nen gelo­pen en was toen 17 km lang. Nu was de rou­te officieel 19 km lang ter­wijl de­ze vol­gens on­ze GPS 21 km lang was.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor