NS wandeling Amelisweerd

Toen wij op dinsdag 7 ok­to­ber 2014 opstonden wisten we nog niet dat we de­ze dag zou­den wande­len. Er was re­gen en har­de wind voor­speld. Maar na het ontbijt beslo­ten we op bui­en­ra­dar te kijken en leek het mee te val­len. We reden met de trein naar Utrecht en pakten daar de rou­te op. De Amelisweerd-NS-rou­te staat in het boekje de 20 mooiste NS rou­tes. De­ze ou­de rou­te had Coos al di­ver­se malen al­leen gelo­pen en was nu dan ook mijn gids.

Rond half elf bega­ven wij ons op pad. Nadat wij on­ge­veer 700 meter had­den gelo­pen, be­gon het te re­genen. We be­von­den ons nog in de binnenstad van Utrecht langs de Ou­degracht. Coos wist 100 meter ver­der­op een cafeetje en we beslo­ten daar Latte Macchiato te drinken en de re­genbui af te wachten. 20 minuten later was het vrijwel droog en vervolg­den we ons pad. E­ven later brak zelfs de zon door en scheen de zon heel fel.

De Krom­me Rijn werd be­reikt en we volg­den het Jaagpad. Na­bij FC Utrecht voetbalstadion Gal­gen­waard zagen we ach­teromkijkend een hoge wit­te flat mooi in de Krom­me Rijn weerspie­gelen. Ver­der­op lie­pen we on­der de gecombineerde A27 en A28 snel­weg door.

Bij museum Oud Amelisweerd sta­ken we de Krom­me Rijn o­ver. Ach­ter het museum was een ca­fé/res­tau­rant waar we een Latte Macchiato dronken. We hoor­den het in de verte onweren en bui­en­ra­dar gaf aan dat het e­ven zou re­genen. Zowel de prijs als de smaak van de­ze Latte Macchiato viel te­gen waarop we beslo­ten het bij één glas te hou­den.

We wa­ren op de splitsing aangeko­men waar­bij we de keuze moes­ten ma­ken of we de 12 km of de 15 km rou­te zou­den lo­pen. De keuze viel op 15 km. We lie­pen nu een km slingerend door een bos waar­bij het wat re­gende. Daar­na lie­pen we in de rich­ting van de Utrechtse universiteitsge­bouwen, maar we ble­ven hoofdzakelijk onver­hard lo­pen. In de­ze lus van 3 km lie­pen we op kor­te af­stand van Fort bij Rhijnauwen maar het Fort zelf zagen we niet.

We kwa­men uit bij Theehuis Rhijnauwen. Maar Coos vond het toch gezelliger om iets ver­der door te lo­pen naar de Stayokay te Bunnik om daar een rust te nemen. Hier dronken we een koffie ver­keerd om­dat er geen Latte Macchiato geschonken werd en aten er een rozijnenkoek bij. We zochten de Krom­me Rijn weer op en volg­den de­ze nog 3 km.

Bij het cen­trum van Bunnik sta­ken we de Krom­me Rijn voor de laat­ste maal o­ver. Via de Dorps­straat, de Mo­lenweg en de Groe­neweg werd sta­tion Bunnik be­reikt. Met het o­penbaar vervoer reden we huiswaarts. Het was een hele aardige tocht ge­wor­den en het weer tij­dens het wande­len was heel erg meegeval­len. On­derweg had­den we nog be­richtjes op Facebook gelezen van mensen uit Drachten en Ede waar het hard gere­gend, gehageld en geonweerd had.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor