De Groote Peel tocht met OLAT vanuit Ospel

Op dinsdag 19 au­gus­tus 2014 or­ga­ni­seer­de OLAT een tocht van­uit Ospel. Om­dat ik­zelf niet wist waar Ospel lag, ging ik het op de kaart op­zoe­ken. Want er zul­len lezers zijn die de­ze plaats ook niet weten te lig­gen. De be­kendste wandelplaats in de buurt is Someren, be­kend van de jaarlijkse Kennedymars. De start was van­uit bui­tencen­trum De Peelen, het be­zoe­kerscen­trum van Nationaal Park De Groote Peel. Met 42 wandelaars bega­ven we ons op pad. Als eer­ste kwa­men we langs de Peelboerderij.

De Peelboerderij was vroe­ger het be­zoe­kerscen­trum. Te­gen­woor­dig is het de startplaats van al­le educatieve schoolprojecten. Er is een kruidentuin met al­lerlei kruiden en bloemen, waar­door er in de zomer ook veel bijen en vlinders te bewon­deren zijn. Vergeet niet aan de kruiden te ruiken! Voor slechtzienden is er een kor­te rou­te langs de kruiden met naambordjes in brailleschrift.


Het eer­ste ven waar we langs lie­pen was het Meerbaansblaak. O­ver het pad "3e Baan" kwa­men we op de splitsing met de "Bescheid of Astensche Moostscheiding" te­vens de provinciegrens van Limburg met Noord Brabant. We sta­ken een sloot met de naam "6e Vaatje" o­ver en kre­gen toen uitzicht op het "Aan 't Elfde"-meer. Het be­gon te re­genen en vrijwel iedereen haalde de paraplu tevoorschijn en/of trokken een re­genjas of -broek aan. Later zou blijken dat dit de e­ni­ge bui was. En dat ter­wijl er een re­genachtige dag was voor­speld. O­ver een soort dam lie­pen we door de "Aan 't Elfde"-meer.

Er is maar één ma­nier om de Groote Peel te ver­ken­nen en dat is: wande­len! Al kan het ter­rein erg drassig zijn, de vele pa­den (on­der an­de­re o­ver de voor­ma­li­ge peel­ba­nen waaro­ver de turf werd afgevoerd) ma­ken het ge­bied toegankelijk. Het wande­len o­ver de verende veenbo­dem is een aparte ervaring. Dit deel van het na­tuur­ge­bied werd ook wel de 'Paar­den­be­gra­zing' ge­noemd van­we­ge de gra­zende Shetlandse pony's.

Ooit was er op de grens van Brabant en Limburg een gigantisch hoog­veen­ge­bied van zo'n 30.000 hectare. Door turfwinning en de daarop vol­gende ontginning tot land­bouwgrond, is het groot­ste deel van dit hoog­veen­ge­bied verdwenen. Wat o­verbleef is nog on­ge­veer 4000 hectare. Nationaal Park De Groote Peel beslaat daarvan zo'n 1400 hectare. De an­de­re hoog­veen­ge­bieden die nog resteren zijn de Deurnsche Peel en de Mariapeel.

Te­gen­woor­dig is De Groote Peel een belangrijk na­tuur­ge­bied waar de rust en de weidsheid herinneren aan het vroe­gere veen. De 'littekens' van de turfwinning ge­ven het ge­bied niet al­leen een historische dimensie, ze heb­ben ook variatie toegevoegd aan het landschap dat bestaat uit wa­ter, moeras, heide en klei­ne stukjes bos. De gro­te wa­terplassen, de klei­ne veenputjes, de peel­ba­nen en de peelvaarten vormen samen de zichtbare geschiedenis van de turfwinning. Na­tuur en cultuurerfgoed zijn onlosmakelijk met el­kaar verbonden in Nationaal Park De Groote Peel.

Nationaal Park De Groote Peel bestaat gro­tendeels uit een aangeslo­ten restant hoog­veen en dat is best zeld­zaam in Ne­der­land. De­ze bij­zon­dere na­tuur kent ui­ter­aard ook een gro­te verscheidenheid aan flora en fauna. Behal­ve tal­rij­ke algemene planten, ook spe­ci­fie­ke hoog­veen­plan­ten zo­als di­ver­se soor­ten veenmos, zonnedauw en lavendelheide. Bij­zon­dere broedvo­gels zijn de geoor­de fuut, nachtzwaluw en roerdomp. Maar ook zeld­za­me vlinders en libellen zo­als het spie­gel­dik­kop­je en de ven­wits­nuit­li­bel le­ven er.


We kwa­men weer uit bij de provinciegrens. Nu volg­den we een pad met de naam "10e baan". Het na­tuur­ge­bied werd ver­la­ten in buurt­schap Berg. Daar sta­ken we de Nederweerterdijk o­ver. Door het Si­mons­hoeksebos werd Kam­peer­bos De Si­mons­hoek in buurt­schap Si­mons­hoek on­der de rook van Meijel be­reikt. Hier was op 11 km de gro­te rust. De camping werd betreden en ver­la­ten door een ach­teruitgang. Met een sleutel werd het hek ge­o­pend en na doorgang me­teen weer geslo­ten met een meegenomen toegangssleutel.

Door het Si­mons­hoeksebos lie­pen we ook na de rust. Daar­na volg­de een grintweg tus­sen wei­lan­den. Hier liet de wind zich duchtig voelen, want we had­den hier te­genwind. De­ze voelde best koud aan. Want de­ze dag was de koud­ste au­gus­tusdag sinds 1924. In Nederweerterdijk volg­den we e­ven de doorgaande weg en via de Ou­de Dijk werd De Groote Peel weer betreden. O­ver een traject van de "10e Baan" en de "Bescheid of Astensche Moostscheiding" werd het "Aan 't Elfde" meer weer be­reikt. O­ver een an­de­re dam werd het meer o­ver­ge­sto­ken.

Na het Roerdompven lie­pen we meerdere keren o­ver knuppelbruggetjes. De totale af­stand bedroeg 21 km. Het was weer een hele mooie wan­de­ling ge­wor­den met behoorlijk wat zon­ne­schijn. Door de re­genval van de voor­gaan­de da­gen wa­ren de pa­den af en toe flink modderig. We dan­ken de or­ga­ni­sa­tie en de parkoersarchitect har­te­lijk voor de­ze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor