27e Heuvelland vierdaagse 2014, 3e wandeldag

Het had de voor­gaan­de nacht van za­ter­dag 9 au­gus­tus 2014 veel en flink gere­gend. Om half acht was de re­gen nog niet opgehou­den, maar kon elk moment ophou­den vol­gens bui­en­ra­dar.nl. Om 8 uur bega­ven we ons op pad en was het droog. We lie­pen naar Terblijt. Daar kre­gen we al na 1˝ km een banaan. Elke dag is er een fruitpost in het be­gin van de rou­te en mees­tal kre­gen we een banaan, maar we heb­ben ook wel eens appels gekre­gen.

Daar­na stond Wolfshuis op het programma. We zagen op af­stand de Van Tienhoven mo­len lig­gen. Nu was het niet ver meer naar de eer­ste rust­post te Groot Welsden. Daar­na lie­pen we naar Mar­gra­ten en lie­pen hier e­ven door de bebouwde kom. We sta­ken de doorgaande weg o­ver en volg­den de­ze e­ven. Spoe­dig ver­lie­ten we de­ze weer vlak voor een voormalig klooster annex school. Aan een muur was nog een groot beeld bevestigd.

Ver­vol­gens kwa­men we bij Reijmerstok. Na het bord van de bebouwde kom zagen we vrij snel ook het bord van einde bebouwde kom. O­ver de Groe­nendalsbergweg werd Hoeve Groe­nendal be­reikt. Hier was ook een rust­post. Het was hier heer­lijk toe­ven op het binnenplein. Ze zon scheen vol­op en je zat er mooi uit de wind. Bij het ver­la­ten van de hoeve maakten we nog een foto van vier ezels waaron­der twee echte ezels.

In het Heuvelland, prach­tig ingepast in het dal van de Gulp ligt de mo­nu­mentale Limburgse carré boer­de­rij. De entree van de hoeve op de heuvelrug naar de on­der in ge­le­gen boer­de­rij is werkelijk majestueus. Een 150 meter lan­ge oprijlaan met lindebomen die verbonden wor­den met meidoornhagen. Aan weerszij­de van de laan lig­gen de huisboomgaar­den met hoogstam fruit.

Hoeve Groe­nendaal is een o­verblijfsel van het kasteel Groe­nendaal en Ophem. Het goed was een Brabants leen, in 1312 verhe­ven door Jan van Ophem. Van 1398 tot 1525 was het in de handen van de Fa­mi­lie van Eynat­ten. In 1774 is het door de weduwe van Jan van Bogaert verkocht aan de Fa­mi­lie Preiser, waar­na in 1774/1775 een nieuw herenhuis is opgetrokken. Van het herenhuis is nog enig muurwerk bewaard als on­derdeel van de hui­di­ge stal­len links ach­ter de hoeve.

In de ja­ren 50 is de hoeve gedeeld zo­dat er te­gen­woor­dig twee bedrijven gehuisvest zijn in de mo­nu­mentale hoeve, enerzijds een boer­de­rij met melkvee en een boer­de­rij­cam­ping an­der­zijds een bedrijf met zoog­koei­en en schapen.


Langs bungalowpark Euverem werd Euverem ver­la­ten. We dwaal­den ver­der door het Vosbosch. Nu voerde de rou­te fraai door een grubbe. Aan­ge­ko­men bij de N598 volg­den we de­ze weg ver­der. Een vorige keer volg­den we de grubbe tot het eind, maar dat was nu dus niet het geval. We kwa­men bij de N278 en volg­den de­ze e­ven. Daar­bij lie­pen we nog langs een ou­de auto uit het voor­ma­li­ge Oost-Duits­land, namelijk een Trabant.

Aan de rand van Mar­gra­ten sloe­gen we af en lie­pen naar Scheulder. Daar­na werd weer koers gezet naar Groot Welsden. Ver­der lie­pen we om Klein Welsden heen. Buurt­schap 't Rooth lieten we links lig­gen. Via Gasthuis lie­pen we te­rug naar de fi­nish. Het IVV-nummer was 10907.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor