27e Heuvelland vierdaagse 2014, 1e wandeldag

Van 7 t/m 10 au­gus­tus 2014 werd voor de 27e keer de Heu­vel­land­vier­daag­se ge­or­ga­ni­seerd. We beslo­ten de 28 km rou­te te lo­pen. Daar had­den we ons ook voor opgege­ven.

Rond half acht bega­ven we ons op pad op don­derdag 7 au­gus­tus. Eén van de hoog­tepunten bevond zich al vroeg in de rou­te. Dat was een wan­de­ling door de Geulhemmer groeve. Vooral het twee­de deel van de rou­te door de Geulhemmer groeve was heel mooi om­dat zich daar de meeste muurversieringen be­von­den.

De Geulhemmergroeve herbergt on­der meer de historische schuil­ka­pel. De­ze da­teert van­uit de Franse o­verheersing en heeft de status van mo­nu­ment. De Fran­sen vero­verden op 3 no­vem­ber 1794 on­der ge­ne­raal Kléber de vestingstad Maastricht. In sep­tem­ber 1796 kondigden zij een wet af waar­door al­leen al in het departement Beneden-Maas 116 kloosters wer­den geslo­ten. In mei 1797 wer­den al­le priesters verplicht om de eed op de constitutie af te leggen. Hier­mee erkende men de loyaliteit jegens de Franse o­verheersers.

In on­ze streek weigerden ve­le priesters de­ze eed af te leggen. Een van hen was de plaatselijke pastoor Joannes Schepers. Hij was sinds 1774 pastoor in de parochie van Berg en Terblijt. In 1798 werd zijn kerk met een gerech­telijk bevel geslo­ten. Pastoor Schepers dook on­der in de na­bij ge­le­gen grotten. Een inwoner van Berg en Terblijt, Joannes Claessen, maakte in het geheim een kapel in de Geulhemmergoeve. In de Geulhemmergroeve heeft pastoor Schepers zich gedurende 2 ja­ren verscholen en in het groot­ste geheim de H-mis­sen opgedragen. Het is be­kend dat ve­le mensen de­ze H-mis­sen bezochten. Zelfs de jaarlijkse processie werd op een speciale processie rou­te in de grot gehou­den.

Op 15 au­gus­tus 1801 keerde de pastoor te­rug naar zijn kerk in het dorp Berg en Terblijt, hij o­verleed op 27 fe­bru­a­ri 1803.


Daar­na liep ons pad vrij steil omlaag. Door de re­gen van de voor­gaan­de nacht wa­ren de pa­den modderig en daardoor ook glad ge­wor­den. Nadat 3 wandelaars wa­ren uitgegleden beslo­ten we te­rug te lo­pen en een alternatieve rou­te te zoeken. We wisten dat de rou­te naar Val­ken­burg liep en dat de oor­spron­ke­lijke rou­te naar de Geul af­daal­de. Op de ingetekende rou­te kunt u zien naar de mo­ge­lijk­he­den die we heb­ben uitgepro­beerd. Uit­ein­de­lijk lie­pen we 3 km extra. Dat kon­den we op de eer­ste rust­post, die in Val­ken­burg lag, afleiden. De GPS gaf 9 km aan en de officiële afgelegde af­stand bedroeg 6 km. Die rust werd be­reikt door langs de Geul aan meerdere zij­den te lo­pen. Als laat­ste kwa­men we nog langs fa­mi­liepark Valkenier waar we meerdere di­no­sau­rus­sen zagen.

In 2014 is het 80 jaar geleden dat het jonge stel Otermans hun droom verwezenlijkte: op een braaklig­gend ter­rein be­gonnen ze een speeltuin met een roeivij­ver. Later kwa­men er ook een res­tau­rant en een o­penluchtzwembad: ‘Ontspanningsoord Na­tuurbad Val­ken­burg’. Al gauw weten ve­len hun weg te vinden naar het park, voor een ontspannen dagje uit in het mooie Val­ken­burg.

Het zwembad is het eer­ste zwembad waar man­nen en vrouwen gemengd mo­gen zwemmen, een unicum in Ne­der­land. Het park groeit gestaag. Jaarlijks ko­men er nieu­we attracties, ook voor de jonge be­zoe­kers. Het park krijgt een nieu­we naam: Pretpark De Valkenier. Al gauw staat het pretpark be­kend als het leukste fa­mi­liepark in de wijde omgeving. Be­zoe­kers van heinde en verre bren­gen een be­zoek aan het gezellige, voor­delige pretpark.


Na de rust ble­ven we de Geul vol­gen naar Schin op Geul. We doorkruis­ten Schin op Geul en sta­ken de doorgaande weg o­ver. Daar­na lie­pen we door Eng­we­gen en on­der langs de Keutenberg. We ble­ven de sterk mean­de­rende Geul vol­gen tot e­ven voor Stokhem. Hier maakten we een bocht naar links. In Etenaken was de 2e rust­post. Het bleek dat we vrij rustig had­den gelo­pen, want en­ke­le 42 km lopers had­den hun lus al gelo­pen.

Door een tunnel on­der een ou­de spoor­lijn werd Fromberg be­reikt. Via Scheumer, Opscheumer en Krekelsbos werd Walem be­reikt. Hierna kre­gen we fraaie panorama's voorgescho­teld on­der an­de­re op de Däölkesberg. Daar­na werd Val­ken­burg weer be­reikt en de 3e rust­post. Via flink wat geslinger, o.a. langs kasteel Oost en op­nieuw de Geul, lie­pen we het cen­trum van Val­ken­burg in. Na de kabelbaan naar de Wilhelminatoren lie­pen we langs de kasteelruïne.

Na de Lourdesgrot kwa­men we bij Holland Casino. Hier viel een markering niet op en lie­pen we e­ven ver­keerd. We kwa­men op de Plenkertstraat uit en ble­ven de­ze vol­gen, o.a. langs de ou­de bierbrouwerij. Na nog een fraai bosparkoers werd de fi­nish e­ven voor 4 uur be­reikt. Het IVV-nummer was 10905.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor