fotoreportage alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat overzicht 	van de NS-wandelingen Terug naar de homepage van Henri Floor NS wandeling Noord Hollands Duin Reservaat

NS wandelplaatje NS wandelplaatje Op za­ter­dag 26 ju­li 2014 lie­pen wij de NS wan­de­ling Noord Hol­lands Duin Reservaat. Met de trein reden we naar Castricum waar we e­ven na 8 uur aankwa­men. Dat was een kwartier eer­der als normaliter op een za­ter­dag. Dit had vreemd genoeg te ma­ken met werkzaamheden bij Utrecht Cen­traal.

In de trein troffen we een echtpaar uit een naburig dorp. We praten heel gezellig. Zo gezellig dat een donker gekleurde jongeman van 24 jaar er bij kwam zitten aan de andere kant van het gangpad waar ook al een jonge dame zat. Hij praatte honderd uit. Hij was op zoek naar een meisje waar hij echt van zou houden. Hij zag in onze ogen dat wij nog steeds heel verliefd waren op el­kaar. Toen hij vroeg hoe lang wij al bij el­kaar waren, antwoordde onze o­ver­buur­vrouw met de woorden: "langer dan jij oud bent". Ook vroeg hij zich af wie bij wie hoorde om vervolgens te zeggen: "o, ik zie het al aan de kleur van jullie kleding, want Coos en ikzelf had­den iets blauws aan en de andere twee iets rood. Degene die dezelfde kleur kleren aan had, die hoorde bij el­kaar volgens hem en dat klopte bij ons.

Bij de Kiosk op sta­tion Castricum kochten we een beker koffie. E­ven voor half ne­gen bega­ven we ons op pad. Op 19 mei 2012 had­den we de­ze wan­de­ling ook al eens met twee vrien­din­nen gemaakt en nu ge­bruikte ik de destijds opgenomen GPS-track ter­wijl Coos de rou­te meelas van de rou­tebeschrijving. We ver­lie­ten Castricum langs de be­graaf­plaats. O­ver de Ou­de Schulpweg lie­pen we naar de Geversweg. Na het Strandvondsten en Streekhistorie museum wer­den we er nog duidelijk aan herinnerd, dat we een toegangskaart voor het Noord Hollands Duin Reservaat moes­ten ko­pen. De toegangsprijs bedroeg € 1,70 en moest bij een kaartjesautomaat met de pin wor­den betaald. Op­nieuw lie­pen we o­ver de Ou­de Schulpweg maar nu in bosge­bied. 

De Ou­de Schulpweg houdt de herinnering le­vend aan de schelp-visserij. Vooral in de 17e en 18e eeuw wer­den langs het Noordzeestrand lege schalen van week­die­ren ‘ge­vist’. De Ou­de Schulpweg is één van de wegen waar­langs de schelpvissers hun beladen karren moeizaam naar de ach­ter de duinen ge­le­gen dorpen zwoegden. Bij Cas­tri­cum wer­den de schelpen o­ver­ge­la­den op schepen en via de Schulpvaart vervoerd naar A­ker­sloot of ver­der. In A­ker­sloot wer­den de schelpen in kalkovens gebrand tot kalk. De kalk werd ge­bruikt als metselmateriaal. 

Vlak voor­dat we het infiltratiege­bied be­reikten kwa­men we nog langs een o­pen ter­rein, een voor­ma­lig bouw­land. 

Tus­sen de Johanna’s weg en de Bredeweg ziet u links een o­pen ter­rein. Het is voormalig bouwland, dat behoor­de tot de ver­der­op ge­le­gen boerderij de Brabantse Land­bouw. Op de wal­len rond het perceel staan veel meidoornstruiken. Dit zijn restanten van de meidoornhaag, die dienst deed als veekering. Vooral in de eer­ste helft van de 19e eeuw wer­den pogin­gen on­dernomen de uitgestrekte duinval­leien geschikt te ma­ken voor de land­bouw. Erg veel succes had dit niet. De bo­dem bleek erg onvruchtbaar en de grondwa­terstand schommelde te veel. In 1917 werd de Brabantse Land­bouw als laat­ste duinboerderij opgehe­ven en zijn de ter­reinen aan de na­tuur te­ruggege­ven. 

We be­reikten het infiltratiege­bied. Van verre hoor­den we hoe vo­gelrijk dit ge­bied is. Er zaten tal­rij­ke zwarte vo­gels op kaallgevreten tak­ken van bomen. 

In 1903 kocht de provincie Noord-Holland landgoed Bakkum aan. In 1920 werd het Pro­vin­ci­aal Wa­ter­lei­ding­be­drijf Noord-Holland (PWN) op­ge­richt voor de drinkwa­terwinning en distributie door de provincie. De ter­reinen wer­den o­penge­steld voor het publiek. Na 1933 volg­de uitbreiding van de bezittingen. PWN ging bij­na heel Noord-Holland voorzien van schoon drinkwa­ter. Amsterdam hield zijn eigen wa­ter­lei­ding­dui­nen. PWN kreeg ook het be­heer van de duinter­reinen toegewezen. Van­af 1960 nam het belang van recreatie en na­tuur­be­scher­ming in het duinge­bied sterk toe. In de tweede helft van de 20e eeuw is o­ver­ge­gaan op infiltratie van voor­ge­zui­verd ri­vierwa­ter (IJsselmeer en Rijn) in de duinen, om de on­dergrondse wa­tervoorraad weer op peil te brengen en de ach­teruitgang van de na­tuur, als gevolg van de sterk gedaalde grondwa­terstand, een halt toe te roepen. 

O­ver een traject van de Johannisweg en later de Groe­neweg werd koers gezet naar res­tau­rant Johanna's Hof. Maar e­ven voor de uitspanning was nog een uitzichtpunt bij een meer­tje. Bij Johanna's Hof gin­gen we op het terras zitten voor op­nieuw een kop koffie. 

We ver­lie­ten het grondge­bied van Castricum en ruilden dat in voor de ge­meen­te van Ber­gen. In Ber­gen kwa­men we niet, maar Egmond is ge­meen­te Ber­gen. Bij een bankje aan de Staringweg had­den we een rust. Nu volg­den we een tijdlang de Lage Weg. We lie­pen een zijpad in naar een scherm waarach­ter we wisten dat een vennetje lag.

De Limiet is een begrazingsge­bied voor ver­schil­len­de soor­ten runderen en schapen als de Scot­tish High­lan­der, Scot­tish Black­fa­ce en Oud Hol­land­se Land­bok­ken. Door begrazing wordt de mid­denduinval­lei o­pengehou­den en kun­nen er zandviolen en bij­zon­dere mossen groeien. Voor­heen zorgden het duinkonijn en schapen van de Brabantse Land­bouw voor dit be­heer, maar door de ver­la­ging van de konijnenstand door 2 epidemieën en het verdwijnen van de land­bouw dreigde het ge­bied te ver­rui­gen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie en de konijnenstand wordt bepaald waar, wanneer en welke soort grazers er rondlo­pen, want elke soort heeft zijn eigen ma­nier van gra­zen. 

Het Scottish Blackface schaap is een gehard, sober en vitaal ras en uitermate geschikt voor tij­de­lijke- en zwerf beweiding voor het in stand hou­den en verbeteren van di­ver­se leefbioto­pen. Zo­als on­der an­de­re orchideeën, zandviooltjes, tapuiten, wa­tersnippen en hagedissen.  De Oud Hollandse Landbok is van nature een echte al­leseter. Boompjes, bramenstruiken, distel en brandnetel hij zit er niet mee, het gaat erin als koek. De­ze bokken wor­den vooral ingezet om in het ge­bied de jonge boompjes en gro­te struiken te verorberen zo­dat het ge­bied niet verbost en de traditionele flora niet ver­lo­ren gaat. 

Nu werd Egmond aan Zee be­reikt. We kon­den o­ver het strand lo­pen maar dat deden we niet. We had­den de­ze dag al zoveel zon gehad. En als we o­ver het strand lie­pen, dan kre­gen we ook nog de weer­kaat­sing van de zon in de zee te verwerken. In café res­tau­rant De Klok dronken we nog een Latte macchiato. Daar­na lie­pen we door het cen­trum van Egmond aan Zee naar het bussta­tion. Met de bus en de trein reisden we huiswaarts. 

Het dorpsetablissement “De Klok” ontstond lang geleden toen in de duinen nog de geur hing van gedroogde en gerookte vis.
De tijd toen de heer­lijke baklucht opsteeg uit de ach­terhuisjes van de klei­ne visserswoningen aan de Noord-Hollandse zeekust. In dit ou­de vissersdorp stond sinds 1904 de dorpsuitspanning “De Blau­we knoop”. Er werd koffie, thee en melk met anijs geschonken. De­ze uitspanning ging en­ke­le ja­ren later “De Kroon” heten. De volksmond doopte de­ze uitspanning in de loop der ja­ren om tot “De Klok”.
De toenmalige ei­ge­naar Nicolaas Kager maakte in zijn vrije tijd een gro­te metalen bui­tenklok en hing de­ze als extra service boven de deur van zijn zaak “De Kroon”. Om­dat in die tijd niet iedereen een klok thuis had leefde heel derp (bij­naam voor Egmond aan Zee) op de klok van “De Kroon”. Van­daar “De Klok”.
In dit oer-Egmonds bedrijf: be­kend om z’n knusse in­te­rieur met rotan stoelen, perzische kleedjes, o­pen haard, oud hollandse spreuken, ou­de straatnaambordjes en wandklokken aan de muur ontmoeten de Egmon­ders el­kaar hier het hele jaar. De toeristen ontmoeten el­kaar in de zomermaanden op het terras of gezellig binnen.

Het was een geslaagde dag ge­wor­den mede dankzij het mooie en droge weer. De afgelegde af­stand bedroeg 15 km. Op weg naar huis had­den we na­bij Amsterdam een flinke re­genbui. Op sta­tion Drie­ber­gen-Zeist, waar we uitstapten, be­gon het net te re­genen. We beslo­ten te schuilen alvorens naar de auto te lo­pen. Uiteindelijk duur­de re­genbui zo'n 20 minuten.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

naar de top van deze pagina

Henri Floor