Sterrenwacht tocht vanuit Spier

Op za­ter­dag 1 maart 2014 or­ga­ni­seer­de de FLAL de Ster­ren­wacht­wan­del­tocht. De start was van­uit het Van der Valk Ho­tel te Spier. Wij wa­ren weer de voor­gaan­de vrijdag naar Beilen gereisd en had­den daar o­ver­nacht op een adres van de Stich­ting Vrien­den op de Fiets. Za­ter­dagochtend had de gastheer ons naar de start gebracht. We moes­ten vroeg opstaan want we wil­den de 60 km lo­pen en dan was de start van­af 8 uur.

Hoe­wel voor de­ze dag een o­verwegend droge dag was voor­speld miezerde het bij de start wat. Bij de start zagen we weer tal­rij­ke be­kenden. De verst weg ko­mende wandelaars was een echtpaar uit het Limburgse Heerlen. Maar er wa­ren ook wandelaars uit Haarlem, Zaandam en Veenendaal. De start­lo­ca­tie werd in noor­delijke rich­ting ver­la­ten. We dwaal­den door het Dwin­gel­der­veld o­ver on­der an­de­re de Oosterweidseweg en langs het ven Karreveen. Ongemerkt ging het ge­bied o­ver in bos- en heidege­bied Lheebroekerzand. Daar­bij kwa­men we nog langs vennetje Kliploo dat ook wel Kipelo wordt ge­noemd.

Na de Lheebroekerzandweg was langs de Spie­re­ger­weg/N855 bij een ge­bouwtje van Staats­bos­be­heer de eer­ste wagenrust. Een deur van het ge­bouwtje stond o­pen en je kon ge­bruik ma­ken van een toilet maar er was geen wagenrust in­ge­richt. Ver­der dwaal­den we door het Dwin­gel­der­veld. Op­nieuw kwa­men we langs een vennetje. Dit­maal was dat het Lan­ge Veen. Na Ach­ter 't Zaand en door het Lheederzand werd buurt­schap Lhee be­reikt en doorkruist. Dit was een al­ler­aar­digst plaats­je met ou­de rietgedekte boerderijen. Op een en­ke­le boerderij was het dak met mos begroeid.

Ver­der lo­pend kwa­men we o­ver een fraaie weg die omzoomd was met mooie berken. Daarop werd Dwingeloo be­reikt. We zagen de Sint Ni­co­laas­kerk met zijn op­val­lend uivormige kerktorenspits en voor de kerk stond het standbeeld van de Juffer van Batinghe. Zij was gezeten op een paard. E­ven later werd bij Pannenkoekenboerderij In de Zaag­koe­le een rust be­reikt. De afgelegde af­stand be­droeg hier 15 km. Na de rust lie­pen we langs ho­tel Wesseling, ho­tel De Brink en langs de Sint Ni­co­laas­kerk.

O­ver de Dwin­gel­der­dijk werd Dwingeloo de­fi­ni­tief ver­la­ten. We kruis­ten de Dwin­gel­der­stroom die ook wel Ou­de Vaart wordt ge­noemd. Langs de rand van buurt­schap Leggeloo kwa­men we in buurt­schap Eem­ster. Hier vie­len de Alpaca's of berglama's op. Aan de rand van buurt­schap Bo­ter­veen werd de Noordlake o­ver­ge­sto­ken. Toen wij hier een vorige keer wa­ren stonden hier 2 jongens van een jaar of 12 in zwembroek en doken er in het wa­ter. In de verte zagen we de TV mast te Hoo­ger­smil­de die weer helemaal opgetuigd was.

Nu werd na­tuur­ge­bied De Vorrelvenen dit was een prach­tig na­tuur­ge­bied. Net als in vele an­de­re na­tuur­ge­bieden la­gen ook hier tal­rij­ke om­ge­waai­de bomen. Na de Ach­terste Zandduinen werd op 26 km een wagenrust bij de Barelshoeve be­reikt. Er stonden hier zelfs 2 dixies. Nu werd koersgezet naar het Blau­we meer. Nadat we hier gro­tendeels omheen wa­ren gelo­pen voerde on­ze rou­te tus­sen het Blau­we meer en de Ach­terste plas door. Het kwam ons hier be­kend voor want het voor­gaan­de jaar lie­pen we hier ook met de Drents Friese Woud wandel4daagse van­uit Diever.

We kwa­men bij de Drentse Hoofdvaart. De­ze volg­den we in de rich­ting van Hoo­ger­smil­de. Daar­bij kwa­men we nog langs een kunstwerk in de vorm van een fraai versierde paal. Na­bij een kalk­zand­steen­fa­briek werd de Drentse Hoofdvaart o­ver­ge­sto­ken. Voor de bebouwde kom van Hoo­ger­smil­de sloe­gen we af en bij camping de Reeënwis­sel had­den we nog een rust. De afgelegde af­stand be­droeg hier on­ge­veer 33 km.

We be­von­den ons in­mid­dels in het bosge­bied van het Drents Friese Wold. We kwa­men meerdere keren rijtuigen te­gen die door paar­denwer­den ge­trok­ken ter vermaak. In het Na­tuur­park Drents Friese Wold kwa­men we langs het Olde Veen en het Snoekveen. O­ver de Pas­toors­zand­weg werd de Drentse Hoofdvaart be­reikt en o­ver­ge­sto­ken. Nu kwa­men we in Geeuwenbrug. Hier had­den we op 40 km een rust in café buurthuis de Gowe.

De vol­gende doorkomstplaats was buurt­schap Leggeloo. Hier vie­len de tal­rij­ke geel gekleurde fietsen op. Sommige fietsen stonden er al heel lang om­dat ze begroeid wa­ren. In Dieverbrug werd de Drentse Hoofdvaart be­reikt. Dit ka­naal volg­den we bij­na 2 km en kwa­men we langs de Dieversluis. Na­bij Ko­ningsschut ver­lie­ten we het ka­naal en e­ven later sta­ken we de Ou­de Vaart o­ver.

Historie "Ko­ningsschut"

Voor de aanvoer van wa­ter naar het bovenpand van de Drentsche Hoofdvaart werd in 1792 bij Beilen een keer­schut in de Beilerstroom geplaatst en werd de Beilervaart gegraven. Ook in de Dwingelerstroom tus­sen Ba­tin­ge­schut en Ko­ningschut heeft een keerschut (Spijk- en Landschut) gestaan. Landeigenaren had­den veel o­verlast van de opstuwing van het wa­ter door de­ze schut. Daardoor werd de­ze stuw regelmatig vernield.

In 1814 werd de aan stuk­ken gesla­gen stuw niet meer her­steld. In­mid­dels wa­ren er an­de­remogelijkheden voor de voeding van de Drentsche Hoofdvaart ontstaan. De ei­ge­naar van het huis Oldengaerde on­der Dwingeloo, A.W. van Holthe, had een vaart la­ten graven en wilde een scheepvaartverbinding heb­ben voor zijn bezittingen tot aan de Hoofdvaart. Hij had een vaartje la­ten graven dat de Dwingelerstroom juist boven het Ko­ningsschut kruiste en ge­bruikt kon wor­den voor voeding van de Hoofdvaart. In 1824 zijn hiervoor on­derhandelingen tus­sen van Holthe en de directie van Wa­terstaat gevoerd. Uiteindelijk kan men tot o­vereenstemming geko­men. De provincie heeft het Ko­ningschut in de Ou­de Vaart juist beneden het vaartje, waar­van van Holthe en an­de­ren ei­ge­naar wa­ren, o­vergenomen en vernieuwd. Te­vens verplichtte de provincie zich een keerschut bij de uitmonding van het vaartje van van Holthe in de Hoofdvaart te ma­ken.

Stuw "Koninksschut" is een o­verdekte houten keerstuw op betonnen wanden. De stuw heeft nu geen functie meer in de wa­terhuishouding. De hoofdconstructie bestaat uit betonnen wanden met daarop een betonnen portaal. Het betonwerk is geschilderd (geweest). Op het portaal is een houten kap aanwezig. Het houtwerk is verduurzaamd met carbolineum. On­der de kap is een deel van het be­die­nings­werk aanwezig. Aan de zuidelijke pijler van het portaal is een vertragingskast aanwezig. De stuwklep is een uit hardhouten planken samenge­stelde constructie met een re­la­tief klei­ne doorstoomo­pening.

Ver­der lie­pen we langs Ha­venzate Oldengaerde, door buurt­schap Westeinde en langs Batinghe weer te­rug naar Dwingeloo. Na de Brugeskerk kwa­men we bij de laat­ste rust­post die bij café De Riete te Dwingeloo was ge­le­gen. De afgelegde af­stand be­droeg hier 50 km. We vonden het wel merkwaardig dat we niet op de­zelf­de locatie een rust had­den als op de heenrou­te. Want de locaties la­gen vrij dicht bij el­kaar.

Dwingeloo werd in zuidelijke rich­ting ver­la­ten. Aan de rand van bosge­bied Dwin­gel­der­veld na­bij bosbad De Paasber­gen werd de bosrand aan­van­ke­lijk ge­volgd. Door een bosgedeelte van Na­ti­o­naal Park Dwin­gel­der­veld kwa­men we bij het heideveld en volg­den dit tot voor­bij de Ster­ren­wacht. Na het Smitsveen en het Koe­le­vaarts­veen werd de fi­nish be­reikt. Het was een hele mooie tocht ge­wor­den. Er was een hoge deelname met 715 wandelaars. Zowel bij de start als bij de fi­nish re­gende het licht. Maar tij­dens de wan­de­ling was het o­ver­we­gend droog.

Ik hoop dat u het een mooi verslag vond. Door gezondheidsproblemen loop ik momenteel niet. Omdat ik in het verleden veel wandelverslagen heb gemaakt kan ik dit nog wel doen. Dit verslag is tot stand gekomen met behulp van de ingetekende route en fotoreportages van wandelaars. De foto's in dit verslag zijn gemaakt tijdens de vierdaagse van Diever in de jaren 2011 en 2012.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor