Westerborkpad, Hoogeveen-Beilen

Op woens­dag 2 oktober 2013 vervolg­den wij met het Westerborkpad van­af Hoo­ge­veen. Rond 9 uur be­ga­ven wij ons op pad van­af het NS-sta­ti­on. Hoo­ge­veen werd verlaten over de Toldijk. We zetten koers naar het Spaarbankbos. In dit bos schoten Duitsers in de tweede wereldoorlog op 1 au­gus­tus 1943 5 Hoogeveners dood. Van ijzer of metaal waren 5 personen in het bos afgebeeld.

Na het verlaten van het Spaarbankbos lie­pen we over de Spoordijk en sta­ken de spoor­lijn over. We sta­ken het Oude Diep over en over een mooi bos­pad dwaalden we verder nabij buurtschap Zwart­schaap. Nabij Minicamping De Zandgaten volg­den we een wan­del­rou­te met de naam Siberië. Na bosgebied Kremboong kwamen we bij een steen ter na­ge­dach­te­nis aan het Rijkswerkkamp Kremboong.

In 1942 krijgen Joodse mannen een oproep om te gaan werken in een werkkamp. Paul Süsholz is een van hen; hij rijdt met de trein vanuit Amsterdam over de Veluwe naar werkkamp Kremboong in Drenthe. Ook kasteel Vanenburg is korte tijd een werkkamp. Er zijn geen overlevenden die er nu nog over kunnen vertellen. De briefkaarten die David Brandon schreef aan zijn vrouw, schetsen een beeld.

Na buurtschap Stuifzand kwamen we door na­tuur­ge­bied De Blinkerd. Hiertoe behoorde ook de VAM-berg.

De VAM (Vuil Af­voer Maat­schap­pij) is een voor­ma­lig af­val­ver­wer­kings­be­drijf in het Drenth­se Wijs­ter. Het be­drijf is op­ge­richt in 1929. Sinds en­ke­le ja­ren is de VAM een on­der­deel van Es­sent, on­der de naam Es­sent Mi­li­eu.  De­cen­ni­a­lang werd huis­vuil uit al­le de­len van ons land hier naar toe ge­­bracht. Hier­door is een 'berg' ont­staan van on­­ge­­veer 40 me­ter hoog­te. De­ze is de laat­ste ja­ren af­ge­dekt met een laag plas­tic, waar o­ver­heen ver­vol­gens een laag land­­bouw­­grond is aan­­g­e­bracht. De­ze grond kwam van de Stich­ting Na­tuur­mo­nu­men­ten die in de loop der ja­ren in de buurt van Man­tin­ge en Nieuw-Ba­lin­ge gro­te stuk­ken grond van de boe­ren ge­kocht had om van 2 na­­tuur­­ge­­bie­den (het Man­tin­ger­zand en de Mar­tens­plek) één groot na­­tuur­­ge­­bied te ma­ken, het zo­ge­naam­de plan Goud-Ple­vier. Op de 'berg' heeft Na­tuur­mo­nu­men­ten in­for­ma­tie­cen­trum De Blin­kerd ge­bouwd met in­for­ma­tie o­ver de af­val­berg en o­ver het nieu­we na­­tuur­­ge­­bied dat nu aan het ont­staan is. Ver­der heb­ben ze er voet- en fiets­pa­den aan­ge­legd waar­door het nu een mooi stuk­je na­tuur is, ver­ge­le­ken bij een tien­tal ja­ren ge­le­den. De berg wordt re­gel­ma­tig aan­ge­daan door wiel­ren­ners, zo­als de Ron­de van Dren­the (een We­reld­be­ker wed­strijd bij de da­mes).  

Van de top van de VAM-berg had­den we uitzicht op de VAM-fabriek en andere vergezichten. Ik was eerder op de­ze top geweest. Toen kon ik de VAM-fabriek niet zien vanwege de mist. We sta­ken het VAM-kanaal over en na een bospassage kwamen we op de WAM-weg uit. Alle wegen rondom de VAM heten trouwens VAM-weg.

In Wijster had­den we een rust in cafetaria De Knapzak. We lieten ons de cappuccino en een pa­tat­je goed smaken. We hoorden hier, dat hier veel Westerborkpadlopers komen. Het naburige café is vaak dicht. Buiten Wijster lie­pen we on­ge­veer 2 km langs de spoor­lijn. Door Terhorst werd Beilen be­reikt. Met de trein reisden we huis­waarts. Het was de­ze dag een prachtige wan­del­dag gewor­den met veel zonneschijn. Wel was het door de harde wind frisjes op de open stukken. De ma­xi­mumtem­pe­ra­tuur bedroeg on­ge­veer 15 gra­den.

Henri Floor