Edese 4daagse, route richting Wekerom

Van 28 t/m 31 au­gus­tus 2013 werd de Edese vier­daag­se ge­or­ga­ni­seerd. De start was van­uit Ho­tel De Bos­rand te Ede. Rond half acht ar­ri­veer­den wij bij de start. Na het aan­mel­den kon­den we van­af 8 uur star­ten.

Eerst lie­pen we naar het Edese bos. Het was be­wolkt en in het bos was het voor­als­nog goed op­let­ten waar je liep. In buurt­schap Driesprong werd het Edese bos ver­la­ten. We volg­den een pa­ral­lelweg langs de A­pel­doorn­se weg. Bij een ma­na­ge was het net voe­der­tijd voor de paar­den. 12 paar­den ston­den bij­na al­lemaal naast el­kaar waar­bij we zicht had­den op de kont van het paard. Iets ver­der­op kon­den we ze ook van vo­ren zien. In een wei­land ver­der­op ston­den al­lemaal paar­den die ge­blind­doekt wa­ren en veel­al ook een "jasje" om had­den.

E­ven volg­den we de Wekeromse ver­keer­weg, maar spoe­dig werd de­ze weer ver­la­ten. Nu dwaal­den we een tijd­lang fraai door na­tuur­ge­bied De Valouwe. Na het ver­la­ten van dit na­tuur­ge­bied sta­ken we de Wekeromseweg Op­nieuw o­ver en dwaal­den daar­op fraai door na­tuur­ge­bied Wekeromse Zand. Eerst lie­pen we langs tal­rij­ke bloei­en­de hei­de­vel­den. Daar­na werd de zandwoestijn be­tre­den. Dit was een schit­te­rend gebied. De zonneschijn zorgde hier wel voor fel licht om­dat het licht op het zand werd weerkaatst.

Bij restaurant De Goudsberg was de twee­de rust­post op 21 km. Hier troffen we enkele WS78 bestuursleden en an­de­re be­ken­den. Na de rust stond het Lunterse Buurtbos op het Pro­gram­ma. Daarbij kwa­men we langs uit­zichtto­ren De Koepel. Als laatste stond buurt­schap Does­bur­ger­buurt op het Pro­gram­ma. Daar was ook nog de laatste rust­post. Ver­der­op kwa­men we nog langs de Does­bur­ger­mo­len.

Na nog een tra­ject langs de Val­lei-spoor­lijn en nog E­ven een stukje door het Edese bos werd de fi­nish na 6 uur wan­delen be­reikt. Het was een hele mooie af­wis­se­len­de bostocht gewor­den. De mar­ke­rin­gen wa­ren redelijk tot goed. Het kwam nog­al eens voor dat on­dersteunende mar­ke­rin­gen wel erg laat ge­plaatst wa­ren. Handiger is het om de­ze dich­ter bij de split­singen te plaat­sen. Het was mooi droog weer met een ma­xi­mumtem­pe­ra­tuur van 23 gra­den.

Henri Floor