26e Heuvelland 4daagse 2013, 2e wandeldag

Op vrijdag 9 au­gus­tus 2013 verlieten we de start in noord­wes­te­lij­ke rich­ting. Eerst kre­gen we uitzicht op Maastricht. Toen we afsloe­gen was daar al de fruit­post, waar we een ba­naan kre­gen. Daar­op kwa­men we langs de voormalige mergelgroe­ve Curfsgroe­ve. Door bosgebied De Dellen daalden we af naar de A79-snel­weg. In de tunnel onder de snel­weg troffen we een dame uit Nieuwe Pekela, die de voorgaande maand de Nijmeegse vier­daag­se succesvol had uitgelo­pen.

Daar­op lie­pen we over het Geulpad langs de sterk meanderende Geul. Voor de spoor­lijn sloe­gen we af om vervolgens bij het sta­ti­on de spoor­lijn over te steken. Via het Proosdijpark kwa­men we op de markt van Meerssen, die voor de basiliek van Meerssen is gelegen. Hier was de eer­ste rustpost. We bekeken de basiliek nog van binnen en vervolg­den daar­op ons pad.

De rou­te slingerde via Raar naar buurtschap Waterval op­nieuw naar Raar om vervolgens in Klein Haasdal uit te komen. Hier was op 14 km de tweede rustpost. Verder lie­pen we naar Aalbeek en kwa­men op landgoed Puttersdael uit. Een infobord gaf aan dat in dit gebied van 1991 tot 1998 boze moeders actief wa­ren te­gen uitbreiding van vliegveld Beek. Er wer­den toen meer dan 30.000 bezwaarschriften ingediend.

Heuvelland4daagse 2013 In Wijnandsrade kwa­men we langs het gelijknamige kasteel. Op een binnenplaats van het kasteel stond een standbeeld van Wilhelm van de Bongart. Onder het standbeeld stond vermeldt: 1594-1631 Wilhelm van de Bongart, overste van 1000 man Kurassiers

Kurassiers behoorden tot de zware cavalerie en hun uniform was gekenmerkt door een helm met pluim en een metalen borst- en rugplaat dat een kuras heette. Daar komt dan ook de naam kurassier vandaan. Kurassiers wa­ren op het slagveld de zwaarste eenheid, in taak en impact vergelijkbaar met de huidige tankdivisies. Som­mi­ge regimenten bestaan in de een of andere vorm dan ook nog steeds als tankregimenten. Kurassiers moesten een minimum lengte van 1,73 meter hebben wat in die tijd zeer groot was en ze op de grootste paarden reden.

Op 20 km was hier in Wijnandsrade de derde rustpost. Over een holle weg, de Wijnandsraderweg werd Wijnandsrade verlaten. Over veldwegen kwa­men we nabij Hunnecum met een op­val­lend voorbeeld van een spekhuis en even later bij de Beltkorenmolen te Nuth. Nu werd Terstraten, in het Limburgs Tersjtraote, be­reikt.

Heuvelland4daagse 2013 Terstraten is sinds 1969 een beschermd dorpsgezicht. Hier staan namelijk veel goed bewaarde vak­werk­boer­de­rij­en en spekhuizen (Een spekhuis is een gebouw dat is gemetseld van baksteen afgewisseld met horizontale banden, de zogenaamde speklagen, van mergel of andere natuursteen). Hierdoor staat het gehucht bekend als een schil­ders­pa­ra­dijs. Het Pieterpad loopt door Terstraten. In 1952 werd een van de schuren af­ge­bro­ken om vervolgens weer opgebouwd te wor­den in het Nederlands O­pen­lucht­mu­se­um in Arn­hem.

Wat ik nog niet vermeld had, is dat we alle da­gen langs hele grote en af en toe echt uitgestrekte maïs- en korenvelden lie­pen. Dat was nu ook weer het geval. Na de op­val­lende Schimmer kerk werd de Hoofd­straat in Schimmert be­reikt. Na een museum werd de rustpost in Klein Haasdal weer be­reikt. Verder lie­pen we via de buurtschappen Genzon en Waterval naar Meerssen. Vlak voordat de laatste rustpost in Meerssen werd be­reikt, kwa­men we nog langs de Joodse Synagoge van Meerssen.

Heuvelland4daagse 2013 Langs het Leopoldskerje werd Meerssen verlaten over het Herkenbergvoetpad, aanvankelijk een zeer begroeid asfaltpad. Het pad liep langs de spoor­lijn Maastricht-Valkenburg. Te­gen de ver­wach­ting in, er was droog weer voor­speld, begon het licht te motre­genen. Af en toe wer­den de druppels wat groter. Dit had tot gevolg dat ver­schil­len­de wan­de­laars, die wel re­genkleding had­den mee­ge­no­men, een re­genjas of een poncho aandeden of een paraplu opzetten. Wij had­den dit niet bij ons, maar echt nat wer­den we niet. Dit ondanks dat dit alles zo´n 1½ uur duurde.

Ons pad langs de spoor­lijn ging naadloos over in een pad dat min of meer parallel aan de A79 snel­weg liep. Daarbij kwa­men we nog langs Chateau l´Ermitage, dat op een bouwval begon te lijk. Het gebouw lag ook onaangenaam dicht langs de snel­weg. Nabij Houthem-Sint Gerlach lie­pen we onder de A79 snel­weg door. We lie­pen door het parkje dat tot het 5-sterrenhotel Chateau St. Gerlach behoort. Bij de toegang tot de St. Gerlachuskerk stond dat we welkom wa­ren. We wa­ren hier al eerder geweest. Maar de­ze kerk behoort volgens mij tot één van de mooiste van Nederland voor wat betreft de binnenbeschildering.

Bij Geulhem staken we de Geul over en over een steile helling werd Berg en Ter­blijt weer be­reikt. Ook de­ze dag was de rou­te weer heel mooi. Het IVV-nummer was 10906.

Henri Floor