Kempische Wandeldagen, zaterdag 3 augustus 2013, route rich­ting Mierlo.

Op za­ter­dag 3 au­gus­tus 2013 vervolg­den we met de 2e dag van de Kem­pi­sche Wan­del­da­gen. De eer­ste 3 km was vrijwel de­zelfde als de laatste 3 km van de eer­ste dag, maar dan te­gengesteld. Daar is natuurlijk niets mis mee. Een rou­te te­gengesteld lo­pen ziet er toch weer an­ders uit. Bij het punt waar we de Kleine Dommel over een graspad moesten volgen waren drie wandelaars te ver doorgelo­pen, maar we konden hen op het goede pad helpen.

Na het pad langs de Kleine Dommel en de hon­den­uit­laat­rou­te werd koersge­zet naar de A67-snel­weg. Net na de snel­weg was op 4 km de eer­ste wagenrust. Vlak voor de­ze wagenrust lie­pen 7 wandelaars van de 110 km lange Kempenlandtocht ons voorbij. Coos was hier al gearriveerd. Maar ik verliet de rust vrij snel weer. Coos liep de 25 km rou­te en ik ging voor de 35 km.

Eerst lie­pen we nu een traject langs de A67-snel­weg, maar wel heel mooi door bosgebied Braak­hui­zen­se Heide. Na het Grootven en het Slootjesven werd de Strabrechtse heide be­reikt. Bij het Grootven viel het op dat een gedeelte van het ven he­le­maal droog lag. Na het Scheidingsven sloe­gen we af voor het Waschven. We bleven nu wisselend door bos en over heidegebied lo­pen.

Op 13 km werd de tweede wagenrust be­reikt. De­ze lag langs de Somerenseweg te Sterksel. Na het Bultven werd bosgebied Somerensche Heide te Someren be­reikt. Bij camping De Somerense Vennen werd op 20 km de grote rust be­reikt. Hoewel ik niet gewoon ben om namen in mijn verslag op te nemen, wil ik hier een uit­zon­de­ring maken evenals aan het einde van dit verslag. We troffen hier Roland Weyers, een verwoed wandelaar die door een blessure een tijdlang uit de running was. En we willen dan ook zeggen: Welcome back.

Na de grote rust dwaalden we door bosgebied van de Lieropse Heide en kwamen langs het Starven. Daarna kwamen we nog over de Strabrechtse Heide in het deel waar een aantal jaren gelden een grote brand is geweest. Er waren nog restanten van die brand te zien. We kwamen op een split­sing, bij punt 127, waar geen pijl naar rechts stond. Zeker 10 wandelaars voor ons, lo­pend in groepjes van 2 of 3 wandelaars en enkele alleen lo­pende, lie­pen hier RD. Wij be­slo­ten de rou­tebeschrijving te volgen.

Op 28 km werd de laatste wagenrust be­reikt. De­ze lag op korte afstand van de A67 snel­weg. Verder lie­pen we door bosgebied Molenheide. Na krui­sing met de Geldropseweg van de plaats Mierlo lie­pen we over de Luchense heide. De totale afstand bedroeg de­ze dag 35 km. Ook de­ze dag was weer heel mooi geweest met een ma­xi­mum tem­pe­ra­tuur van 25 gra­den. Bij de finish brak op een gegeven moment een gejuich los toen Frans Staal met zijn rollator kwam aangelo­pen.

Henri Floor