Kempische Wandeldagen, vrijdag 2 augustus 2013, route rich­ting Heeze.

Van 2 t/m 4 au­gus­tus 2013 or­ga­ni­seer­de OLAT voor de 30e keer de Kem­pi­sche Wan­del­da­gen. Er kon ge­ko­zen wor­den voor 15, 20, 25 of 35 km per dag. Op woens­dag 2 au­gus­tus was de warm­ste dag van het jaar met een voor­spelde ma­xi­mumtem­pe­ra­tuur van 35 gra­den. OLAT be­sloot daar­op om de­ze dag de 35 km rou­te te an­nu­le­ren. Wij­zelf be­slo­ten de­ze dag de 15 km rou­te te lo­pen. We had­den te­gen el­kaar ge­zegd, dat we de­ze dag he­le­maal niet zou­den lo­pen als er een wil­le­keu­ri­ge tocht werd ge­or­ga­ni­seerd. Maar dit was geen wil­le­keu­ri­ge tocht.

Rond kwart over zeven be­ga­ven wij ons op pad. We verlieten de start in zuidwestelijke rich­ting. We staken de Kleine Dommel over. Over het Els­broek­pad lie­pen we naar de spoor­lijn Eindhoven-Weert. Door industriegebied De Hooge Akker werd de Eindhovenseweg be­reikt. Daarna werd het echt mooi. Na bosgebied kwamen we door de buurtschappen Riel, Gijzenrooi en Genoenhuis. Na krui­sing van de A67 snel­weg werd de eer­ste wagenrust be­reikt.

Na de wagenrust dwaalden we door bosgebied Groote Heide naar de spoor­lijn Eindhoven-Weert. Even later staken we de Geldropseweg over, want we be­von­den ons op het grondgebied van Heeze. Door het noordelijke gebied van buurtschap Rul lie­pen we naar de Kleine Dommel.

Op ruim 10 km (van de 15 km rou­te) was de laatste wagenrust. We zagen hier een vrij slanke dame aan komen lo­pen, die de rust gewoon o­ver­sloeg. Zij liep vermoedelijk de 25 km rou­te. Later zagen we haar nog op foto's bij de start van de 110 km Kempenlandtocht en zondags liep ze nog de 35 km. In totaal liep zij dus 170 km (25+110+35).

Nu volgde een vrij lange rechte weg naar de A67-snel­weg. Voor de snel­weg stond een gedenkteken.

Geldrops Kruisbeeld
Dit Corpus is in 1929 gemaakt en heeft tot 1966 in de (toen afgebroken) St. Michėlkerk te Zwolle gehangen. Van daaruit is het naar de­ze plaats gebracht. In 1981 is het door Geldroppenaar Chris Derksen ge­res­tau­reerd. Vrijwilligers zorgen sindsdien voor het on­der­houd.


Daarna lie­pen we naar de Strabrechtseheideweg om via een viaduct de A67 snel­weg weer over te steken. Voordat we het viaduct overstaken za­gen we nog 3 wandelaars teruglo­pen, die ver­keerd waren gelo­pen en de afslag over het hoofd had­den gezien. Weer terug in Geldrop, want we had­den even over het grondgebied van Leende gelo­pen, lie­pen we weer fraai over smalle bospaadjes terug. Het was nu even oppassen voor mogelijke hondendrollen, want we lie­pen een traject van een honden uitlaatrou­te.

Daarna lie­pen we fraai langs de Kleine Dommel naar het cen­trum van Geldrop en via kasteelpark Geldrop werd de finish be­reikt rond kwart over elf. De tem­pe­ra­tuur was in­mid­dels geste­gen naar rond de 30 gra­den en we waren dan ook blij dat we de kortste rou­te had­den genomen. De 15 km rou­te was 17 km lang.

Henri Floor