Bollen-, bos- duin- en strandtocht van de LAT

Op zaterdag 13 april 2013 or­ga­ni­seer­de de LAT de bos-, duin- en strand­tocht van­uit Cas­tri­cum. De start was van­uit de kan­ti­ne van Sport­park 'Puik­­man', al­­waar voet­bal­ver­e­ni­ging Vi­tes­se 22 zijn of haar thuis­ha­ven heeft. We wa­ren dit jaar vroe­ger van huis ge­gaan waar­door we om vijf mi­nu­ten voor acht kon­den star­ten. Om vroeg te kun­nen star­ten moes­ten wij van­af sta­ti­on Drie­ber­gen-Zeist de bus van 5:58 uur naar Ut­recht rei­zen en van­daar reis­den we met de door­gaan­de trein naar Cas­tri­cum.

Er wa­ren 4 af­stan­den waar­­voor je kon in­schrij­ven. Voor de re­cre­a­tie­ve lo­pers wa­ren dat de 25, 40 en 60 km. Voor de ul­tra­lo­pers (hard­lo­pers) al­leen 60 km. Wij ko­zen de re­cre­a­tie­ve af­stand van 40 km. Na de start ver­lie­ten we Cas­tri­cum langs de be­graaf­plaats. We kwa­men uit op de Ou­de Schulp­weg, die ons naar Hui­ze Kijk Uit voer­de. 

We had­den met de­ze tocht be­slo­ten om de rou­te te lo­pen aan de hand van de GPS-rou­te zo­als we die in 2012 had­den op­ge­no­men. We had­den ver­no­men dat de rou­te het­zelf­de als in 2012 was op één punt na, na­me­lijk punt 127 van de rou­te­be­schrij­ving. Daar­o­ver ver­der­op meer.

Door het Ko­nings­duin werd de Zee­weg be­reikt. Aan on­ze lin­ker­hand lag res­tau­rant Jo­han­na’s hof en aan on­ze rech­ter­hand een gro­te par­keer­plaats met daar­ach­­ter be­zoe­kers­cen­trum De Hoep. We sta­ken de Zee­weg, die naar Cas­tri­cum aan Zee loopt, o­ver en be­tra­den daar­op de Ken­ne­mer­duin­cam­ping te Bak­kum. De in­gang werd op­ge­sierd door een gro­te op­ge­zet­te eek­hoorn met een gro­te plun­je­zak op zijn rug. 

We sta­ken de Ken­ne­mer­duin­cam­ping, waar nog ge­le­gen­heid voor toi­let­be­zoek was, over. Na­bij het Com­mis­sa­ris­veld en een meer­tje werd de cam­ping weer ver­la­ten. Net na de krui­sing van de Van Ol­den­borgh­weg met de Gro­te Veld­weg be­klom­men we het eer­ste uit­kijk­punt van de­ze tocht die, net als al­le an­de­re uit­kijk­pun­ten op de top van een duin was ge­le­gen en die mees­tal be­klom­men werd mid­dels trap­pen.

Voor de strand­o­ver­gang van Bak­kum-Noord sloe­gen we af. Vier wan­de­laars voor ons kwa­men van de duin­o­ver­gang te­rug­ge­wan­deld. Ze wis­ten waar­schijn­lijk niet dat de rou­te la­ter meer dan 3 km over het strand zou lo­pen. We dwaal­den nu lan­ge tijd ver­der door het Noord-Hol­lands duin­re­ser­vaat o­ver de Vle­wo­se­weg. Er graas­den hier run­de­ren zo­als Schot­se Hoog­­lan­­ders. Op de krui­sing met de Van Ol­den­borgh­weg volg­den we dit zand­pad tot aan een vo­­gel­­broed­­re­­ser­­vaat. Hier moes­ten we wel af­slaan. Want het vo­­gel­­broed­­re­ser­vaat is ge­slo­ten van 1 maart tot 1 ju­li. Daar­op werd het twee­de uit­­zicht­­duin be­klom­men. De­ze trap tel­de 96 tre­den. Dit uit­­zicht­­duin lag ook op kor­te af­stand van de Van Ol­den­borgh­weg. 

We had­den nu een klei­ne 7 km af­ge­legd. We volg­den de Van Ol­den­borgh­weg tot aan de krui­sing met de La­ge Weg. In dit duin­­ge­­bied heb­ben ver­­schil­­len­­de ge­bieds­de­len a­par­te na­men. Zo lie­pen we nu ver­vol­gens langs het Cen­tra­le Vlak, Soe­­cke­­bac­­ker en Wa­ter­kui­len naar Eg­mond aan Zee. Op 13½ km was hier de eer­ste wa­­gen­­rust. Er zou­den er nog twee volgen. We trof­fen hier een ul­tra­loop­ster die een knal­geel T-shirt droeg waar­op stond "432 km Al­gar­ve". Na­vraag leer­de ons dat die 432 km lange ul­tra­loop in 9 dagen werd ge­lo­pen en als zeer mooi was er­va­ren.

Na deze rust ver­volg­den we ons pad door Eg­mond aan Zee. We lie­pen o­ver de Sport­­laan en her­ken­den de start­lo­ca­tie van de Eg­mond­se Twee­daag­se. De Sport­­laan ging over in de Doc­tor Wi­ar­di Beck­­man­­laan. Toen de Doc­tor Wi­ar­di Beck­­man­­laan naar links boog op een 5-sprong lie­pen we nu RD het O­lie­pad­je op. Daar­na volg­den we een mooi maar zeer pit­tig duin­pad naar het strand. Toen we het strand op­lie­pen wa­ren tal­rij­ke men­sen be­zig hun strand­­huis­­jes in or­de te ma­ken. Ook wer­den er strand­­huis­­jes met gro­te trac­to­ren aan­­ge­­sleept en an­de­re strand­­huis­­jes wer­den in­ge­richt. O­ver het strand lie­pen we nu naar Ber­gen aan Zee. 

Op 19½ km was de eerste binnenrust in Hotel Restaurant Victoria. Dit was de enige caférust. We lieten ons een Latte Macchiato en twee koppen thee goed smaken. We zagen hier nog een oude ju­ke­box staan. We hadden het idee dat deze ju­ke­box het nog wel deed. Bij de gleuf om een munt in te werpen voor een muziekje stond 20 eurocent ver­meld.

Buiten Bergen aan Zee werd het duingebied weer betreden. Bij het gebied dat wordt aangeduid met Meeuwen Lekken liepen we over mul zand en zonder een trap weer een duin omhoog. Er liep hier een zijpad dezelfde richting min of meer omhoog. Dit pad was veel minder zanderig en het voor­gaan­de jaar hadden we dit pad ook gevolgd. 

Verder liepen we langs De Nollen en tussen Beu­ken­duin en de Verbrande Pan werd een uit­zicht­duin niet overgeslagen. Dit duin, bij punt 127 in de routebeschrijving, zat niet meer in het officiële parkoers. Het oorspronkelijke pad naar de top en het ver­volg pad naar beneden was afgesloten. Daarvoor in de plaats was een nieuw pad aangelegd met trappen, maar dit was een doodlopend pad naar de top en was daarom uit de route gehaald. Wij dachten dat je van dit uitzichtpunt een prachtig uitzicht had, maar dat viel tegen. We hadden een ander uitzichtduin in gedachten.

Verder liepen we langs het Nieuwelandse bos en ‘s Hee­ren­wei­de naar de Woudweg. Voor buurt­schap Het Woud, nabij de (denkbeeldige) ver­zor­gings­post van de Egmondse Tweedaagse ver­volg­den we ons pad. Nu betraden we het duingebied dat in het verleden bekend stond onder de naam van Jonk­heer Six van Wimmenum. Na het Klamp­duin (klam­pen = ru­zie­ma­ken) liepen we vlak langs buurtschap Wimmenum. Voorgaande jaren hadden we op dit tra­ject talrijke vergezichten op bol­len­vel­den. Maar dat was dit jaar het het geval.

De westkant van Egmond aan de Hoef werd bereikt. Even verderop was op 28 km een ver­zor­gings­post aan de oostkant van Egmond aan Zee. Dit was dezelfde ver­zor­gings­post als op de heenweg. Nabij De Kaap beklommen we, middels 108 treden opnieuw een uit­zicht­duin. Van de top hadden we nu geen schitterend uitzicht op Egmond aan de Hoef met zijn talrijke bollenvelden, Heiloo en Egmond aan Zee zoals voorgaande jaren. Want er was een flinke nevel van zee binnengedreven en deze nevel beperkte het uitzicht aanzienlijk. 

Op een bankje, iets van de route af, hadden we nog een rust en aten wat. Omdat we niet in het directe zicht van de wandelaars zaten, zagen de meesten ons niet. Bij Bakkum Noord kwamen nog langs een Duinmeer, het Meertje van Vo­ge­len­zang, even later gevolgd door de laatste wa­gen­rust. 

Het Meertje van Vo­ge­len­zang is vernoemd naar de eerste rentmeester van de provinciale land­goe­de­ren. Hij liet dit meertje graven. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van het viaduct over de spoorlijn Cas­tri­cum-Alkmaar. Het duinmeer werd in 1995 geleegd, omdat het dreigde dicht te groeien. Nadat het ver­vol­gens werd uitgediept en schoon­ge­maakt is het in 1996 weer opgeleverd. De diepte varieert nu van enkele decimeters tot 2½ meter. In herfst en winter zijn hier veel soorten eenden en ganzen te bewonderen en soms een reiger of roerdomp. 

Op de laatste ver­zor­gings­post werden we nog keurig bediend. Coos, die hier nog was maar al een kwartier hier zat, besloot verder te lopen zodat ik haar bij de finish pas weer zag.

Over het terrein van GGZ Dijk en Duin, beter bekend onder de naam Duin en Bosch te Bakkum, ver­volg­den we ons pad. De totale afstand be­droeg 40,255 km en werd rond kwart voor vijf bereikt. Dat was ruim anderhalf uur eerder dan het voor­gaan­de jaar. Maar toen waren we een uur later gestart. 

Vlak voor de finish stond een auto van ver­moe­de­lijk een ultraloper langs de kant geparkeerd. Op de motorkap werd reclame gemaakt voor een 4500 km lange loop over 64 dagen. De route liep van Zuid Italië naar de Noordkaap en werd in 2009 georganiseerd. Van de 50 deelnemers bevonden zich 7 Nederlanders.

Het was de hele dag droog gebleven. De dag begon droog maar het was wel zwaar bewolkt. In het begin van de middag scheen de zon, maar ook dreef gedurende een half uur flinke nevel van zee het land in. Omdat we toen de wind ook tegen hadden werd het flink fris en trokken we nog een kledinglaag aan. Wij willen de organisatie hartelijk danken voor de organisatie van deze tocht. 

Henri Floor