Terug naar het overzicht met info over gemeenten, plaatsen, dorpen, buurtschappen en/of streken in Duitsland. Terug naar de homepage van Henri Floor Kempen (bron: www.kempen.de)

Dit is het wapen van Kempen. 
Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm Zeittafel Kempen
1186
Erste urkundliche Erwähnung als Ort Kempen - Landesherr ist bis 1794 der Erzbischof (Kurfürst) von Köln
um 1290 Kempen wird zur befestigten Stadt umgebaut
03.11.1294 Erste urkundliche Bestätigung Kempens als Stadt
15. Jahrhundert Wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit der Stadt (ca. 4.200 Einwohner)
1542/43 Kempen ist niederrheinisches Zentrum der Reformation
1579 Durch die Pest verliert die Stadt fast die Hälfte ihrer Einwohner
1642 Kempen wird durch verbündete französische, hessische und weimarische Truppen im Verlauf des "Hessenkrieges" erobert und zerstört (Zeit des dreißigjährigen Krieg)
1794-1814 Kempen befindet sich unter französischer Herrschaft. Im 1797 gebildeten Departement de la Roer wird Kempen 1798 Kantonsitz und 1801 französische Stadt.
1815 Nach dem Wiener Kongreß wird Kempen preußisch und Kreisstadt
1929 Aufgrund einer Gebietsreform wird Kempen Verwaltungssitz des Kreises Kempen- Krefeld
ab 1966 Sanierung der Altstadt
1970 Kommunale Neugliederung: Zusammenschluß Kempens mit den Gemeinden Hüls, St. Hubert, Tönisberg und Schmalbroich sowie den Ortschaften St. Peter und Unterweiden zu einer Stadt
1975 In einer weiteren Gebietsreform wird Hüls der Stadt Krefeld zugeordnet. Der Kreis Viersen wird gebildet und der Kreissitz nach Viersen verlegt.
1984 Umzug der Kreisverwaltung nach Viersen
1987 Im Franziskanerkloster wird nach umfangreichen Restaurierungs- und Modernisierungsarbeiten ein Kulturforum eröffnet.
03.11.1994 Jubiläumsfeier zur 700-Jahr-Feier der Bestätigung Kempens als Stadt


Historie
KEMPEN
1186 erste vermelding in een oorkonde als plaats Kempen - Landsheer is tot 1794 de aartsbisschop (keurvorst) van Keulen rond
around 1290 Kempen wordt omgebouwd tot bevestigde stad
03.11.1294 Eerste bevestiging in een oorkonde van Kempen als stad
15e eeuw Economische en culturele bloeitijd van de stad (ca. 4.200 inwoners)
1542/43 Kempen is het centrum van de reformatie aan de Benedenrijn
1579 Door de pest verliest de helft bijna de helft van zijn inwoners
1642 Kempen wordt door samenwerkende Franse, Hessische en Weimarer troepen veroverd en vernietigd in de loop van de "Hessenoorlog" (periode van de dertigjarige oorlog)
1794-1814 Kempen bevindt zich onder Franse heerschappij. In het in 1797 gevormde departement de la Roer wordt Kempen in 1798 kantonhoofdstad en in 1801 Franse stad.
1815 Na het congres van Wenen wordt Kempen Pruisisch en districtstad
1929 Op grond van een gebiedshervorming wordt Kempen bestuurszetel van het district Kempen- Krefeld vanaf 1966 sanering van het oude stadscentrum
starting from 1966 sanering van het oude stadscentrum
1970 Gemeentelijke herindeling: samenvoeging van Kempen met de gemeenten Hüls, St. Hubert, Tönisberg en Schmalbroich alsmede de gehuchten St. Peter en Unterweiden tot één stad
1975 In een hernieuwde gebiedshervorming wordt Hüls bij de stad Krefeld ingedeeld. Het district Viersen wordt gevormd en de districtszetel overgeplaatst naar Viersen.
1984 Verhuizing van het districtsbestuur naar Viersen.
1987 en moderniseringswerkzaamheden een cultuurforum geopend.
03.11.1994 Jubileumfeest ter gelegenheid van het 700-jarige jubileum van de bevestiging van Kempen als stad

Dit is het wapen van Sankt Hubert. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl ST.HUBERT
625 Vermoedelijk eerste houten kerk in het latere St. Hubert aan de Kendelbeek
1790 Verheffen tot zelfstandige parochie St. Hubertus
1794 tot 1814 St. Hubert bevindt zich onder Franse heerschappij.
1798 De wijken Broich en Orbroich worden in één verzamelgemeente verenigd en door de wet van 17.02.1800 in één burgemeestersambt samengevoegd.
1823 Verlies van de zelfstandigheid onder Pruisische regering. Voor St. Hubert, Hüls en ..... wordt een gemeenschappelijke burgermeester benoemd.
1851 St. Hubert krijgt weer een eigen burgermeester. Broich en Orbroich blijven echter twee gemeenten met twee aparte besturen.
01.04.1913 Broich en Orbroich worden samengevoegd in de gemeente St. Hubert.
1927 St. Hubert krijgt een eigen wapen en zegel.
01.04.1936 Onder het nazi-regime wordt St. Hubert aan het ambt Kempen toegevoegd.
31.03.1946 After the war, the office is closed and St. Hubert wins its independence again.
Gemeentelijke herindeling: samenvoeging van St. Hubert met de stad Kempen en de gemeenten Hüls, Tönisberg en Schmalbroich in het nieuwe stelsel "Stad Kempen".
Renovatie van de agrarische verdedigingstoren Berfes, die in de 16e eeuw werd gebouwd.

Dit is het wapen van Thoenisberg. Dit wapen is te vinden op de lokatie www.ngw.nl THOENISBERG
1284 Vermoedelijk eerste bevestigingen (verschansingen) in het gebied "apud Vennebrucke" (bij Vinnbrück) door graaf Reinald van Gelderen voorafgaand aan de slacht van Woeringen.
1351 Sluiten van een landvredesverdrag, tot de noordelijke grenspunten waarvan Vinnbrück behoorde.
1369 tot 1413 Eerste belastinglijsten verdelen Tönisberg in "Schaephuysener Thönisberger" en "Stendener Tönisberger"..
24.09.1437 Oprichting van een kapel, die tot verdere vestigingen in het gebied van het latere dorp Tönisberg leidde.
1529 Besluit tot het verheffen van de kapel tot parochiekerk (afscheiding van de parochie Aldekerk)
1794 tot 1814 Voogdij Gelderland, waartoe Tönisberg behoorde, bevindt zich onder Franse heerschappij.
1800 Het "Mairie" (burgemeestersambt) Tönisberg wordt bij het kanton Kempen gevoegd.
1802 De windmolen wordt voltooid.
1816 Onder de tweede Pruisische heerschappij worden burgermeestersambten gevormd. Tönisberg krijgt een eigen burgermeestersambt.
1832 In het "Burgermeestersambt St. Thönisberg" telt men 45 woonhuizen, een fabriek of molen alsmede 38 agrarische gebouwen.
1834 In het tot het "Burgermeestersambt Schaephuysen" behorende "kerkdorp Thönisberg" telt men 16 woonhuizen en 17 agrarische gebouwen.
29.06.1929 Met de wet inzake de gemeentelijke herindeling wordt het Schaephuysener gedeelte van Tönisberg in de landgemeente Tönisberg geïntegreerd.
1960/61 Uitgave van de schacht IV van de kolenmijn van de "Niederrhein Bergwerk AG"
1962 ingebruikname van de mijn
01.01.1970 Door een hernieuwde gemeentelijke herindeling wordt de gemeente Tönisberg stadsdeel van de stad Kempen.
1968 tot 1973 Volledige restauratie van de windmolen.


Ligging
De stad Kempen is gelegen aan de linkerrand van het Benedenrijn-gebied aan de autosnelweg 40,
ca. 25 km ten oosten van de Nederlandse stad Venlo en ca. 35 km ten westen van Duisburg.


Geografische ligging stadsdeel Kempen:

Centraal punt (Proosdijkerk Kempen): 51° 21' noorderbreedte en 6° 25' oostelijke lengte

Afstand van noord naar zuid: 10,50 km

Afstand van oost naar west: 12,30 km

Lengte van de stadsgrens: 45,50 km

Oppervlakte: 68,81 km2

Hoogste punt (Wartsberg, stadsdeel Tönisberg): 68,00 m boven NAP

Laagste punt (weidegebied van de “Schwarze Rahm”, stadsdeel St.Hubert): 30,00 m boven NAP


Geografische ligging stadsdeel St.Hubert:

Centraal punt (Katholieke kerk): 51° 23' noorderbreedte en 6° 27' oostelijke lengte

Noord-zuid-uitstrekking: 1,2 km

Oost-west-uitstrekking: 2,1 km


Geografische ligging stadsdeel Tönisberg:

Centraal punt (Katholieke kerk): 51° 24' noorderbreedte en 6° 30' oostelijke lengte

Noord-zuid-uitstrekking: 1,0 km

Oost-west-uitstrekking: 1,1 km


Thomas a Kempis

Thomas a KempisGeboren werd Thomas in 1379 of 1380 in Kempen. Zijn geboortehuis stond op het kerkplein ongeveer op de plaats waar tegenwoordig het huis "An St. Marien 11" staat.
Thomas was de tweede zoon van de handwerker Johann Hemerken en van zijn vrouw Gertrud Kuyt, die vermoedelijk lerares was.

In Kempen bezocht Thomas tot zijn 12e jaar de Latijnse school. In aansluiting daarop verliet hij Kempen om in Deventer de stadsschool te bezoeken, die een zeer goede reputatie had en daarom waarschijnlijk ook in het Benedenrijn-gebied bekend was. De school diende als voorbereidingsinrichting voor een universitaire studie en onderwees hoofdzakelijk in grammatica, logica, ethiek en filosofie.
Thomas bleef zeven jaar lang in Deventer. In plaats van een verdere universitaire opleiding ging hij in 1399 naar Zwolle en ging daar in het klooster op de St. Agnetenberg, dat pas enkele maanden eerder gewijd was.
Na een proeftijd van zeven jaar legde Thomas in 1406 de belofte af met betrekking tot het naleven van de orderegels van de Heilige Augustinus. Tot priester werd hij vermoedelijk op 8 april 1412 gewijd naar aanleiding van de wijding van de nieuw gebouwde kloosterkerk op de St. Agnetenberg door de Utrechtse prins-bisschop Frederik van Blankenheim. Thomas bleef de gehele rest van zijn leven in dit klooster en stierf daar op hoge leeftijd op 25 juli 1471.

Hoewel Thomas een autodidact was in theologische zaken, schreef hij talrijke boeken (ca. 38). Overal ter wereld werd hij beroemd met zijn vierdelige werk "De imitatio Christi", waarin hij een door naastenliefde gedomineerd, deemoedig vroom leven zonder wereldlijk bezit en aanspraak op wereldlijke erkenning predikt. Hij gebruikt hierin passages uit de Heilige Schrift en neemt gedachtegoed op van de kerkvaders en andere geestelijke auteurs. Zo put hij uit de geschriften van de heilige Augustinus, Gregorius de Grote, Bernhard van Clairvaux, Franciscus van Assisi, Thomas van Aquino en de heilige Bonaventura.

In 1836 werd in Kempen de Thomasvereniging opgericht, die het aandenken aan de grootste zoon van de stad wilde bewaren.
In onze eeuw werden er nog twee inrichtingen opgericht: in 1979 richtten de echtgenoten Heinrich en Christine Kiefer de Thomas-Stiftung op en in 1987 stichtten de proosdijparochie, de stad Kempen en de Thomas-Stiftung gemeenschappelijk het Thomas-archief, dat zich in het “Kulturforum Franziskanerkloster” bevindt.


Stadsrondleiding
Kempen, dat is als het ware stadsgeschiedenis om vast te pakken. De geschiedenis leeft en de mensen leven graag met hun geschiedenis. Want van de erfenis van het verleden hebben ze het beste gemaakt. De enorme inspanning van hun uitgebreide sanering van het oude stadscentrum sinds het midden van de jaren 60 was de moeite waard. Een historisch stadscentrum aan de Benedenrijn, dat zijnsgelijke niet kent, verwacht onze gasten. Beleef zelf hoe historische erfenis en moderne flair over en weer een unieke sfeer creëren. Laat u zich de mooiste hoekjes en steegjes tonen tijdens een stadsrondleiding.
- Kernpunten zijn de stadsgeschiedenis en de stadssanering
- De minimumduur van een stadsrondleiding bedraagt anderhalf uur
- De kosten bedragen 36,-- € (52,-- € bij een rondleiding in de Engelse taal)
(schoolklassen en kleuterschoolgroepen hoeven geen vergoeding voor de rondleiding te betalen)
- Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen, anders wordt de groep gedeeld
- Trefpunt is het cultuurforum “Franziskanerkloster”, Burgstraße 19, museumingang
- De aanmelding moet ongeveer drie weken voor het begin van de stadsrondleiding worden geregeldBeklimming van de burchttoren
Wilt u Kempen graag eens vanuit een ander perspectief zien? Dan bent u op deze pagina op het juiste adres. "Kempen van boven” heet het motto van deze stadsbezichtiging. Aan het begin van deze rondleiding worden u aan de hand van een middeleeuwse stadsmoquette in het cultuurforum m “Franziskanerkloster” de omstandigheden van de historische stadskern van Kempen uitgelegd. Vervolgens gaat u tezamen met de stadsgids naar de keurvorstelijk Keulse landsburcht. Na een enigszins nauwe en moeizame beklimming naar één van de drie burchttorens verwacht u een onvergetelijke indruk – Kempen vanuit het vogelperspectief –. Van daarboven worden u nogmaals alle wetenswaardigheden over de stad Kempen verteld.

- Kernpunten is het middeleeuwse Kempen aan de hand van een stadsmoquette en een beklimming van de burchttoren.
- De minimumduur van een burchttorenbeklimming bedraagt één uur
- De kosten bedragen 29,-- €
- Bij rondleidingen voor schoolklassen en kleuterschoolgroepen wordt een vergoeding van 0,50 € per deelnemer berekend.
- Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen, anders wordt de groep gedeeld
- Trefpunt is het cultuurforum “Franziskanerkloster”, Burgstraße 19, museumingang
- De aanmelding moet ongeveer drie weken voor het begin van de stadsrondleiding worden geregeldMuseumrondleiding
In de barokke kloostervertrekken van het stedelijke Kramer-museum biedt het museum de bezoekers een grote verzameling met betrekking tot de Benedenrijnse wooncultuur van de 16e t/m de 20e eeuw aan. Bovendien wordt er een levend beeld van de Kempense stadsgeschiedenis rond 1900 gegeven. In de gotisch-barokke kloosterkerk, de zogenaamde Paterskerk, is het Museum voor Benedenrijnse sacrale kunst ingericht. Dit museum toont sacrale goud- en zilversmidwerken alsmede sacrale beeldhouwwerken uit de 15e tot 19e eeuw, daaronder talrijke werken van de vooraanstaande Kempense goudsmid Franz Xaver Hellner (1819 tot 1901). In de voormalige poort van het klooster bevindt zich de "Kunstruimte Kempen", waar avant-gardistische kunstenaars telkens een half jaar met een aan de ruimte gerelateerde kunstinstallatie worden gepresenteerd. Laat u zich bij een rondleiding door de musea meevoeren naar een andere tijd. Kom meer te weten over het leven en de kunstwerken uit andere eeuwen.

- Kernpunten zijn de sacrale kunst, de Benedenrijnse wooncultuur, de Kempense stadsgeschiedenis en Thomas á Kempis
- De minimumduur van een museumrondleiding bedraagt één uur
- De kosten bedragen 29,-- € (+ 1,-- € toegang per persoon)
(schoolklassen en kleuterschoolgroepen hoeven geen vergoeding voor de rondleiding te betalen)
- Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 personen, anders wordt de groep gedeeld
- Trefpunt is het cultuurforum “Franziskanerkloster”, Burgstraße 19, museumingang
- De aanmelding moet ongeveer drie weken voor het begin van de stadsrondleiding worden geregeldnaar de top van deze pagina