Terug naar wandellinks Terug naar de alternatieve homepage van de FLAL FLAL wandeltocht vanuit Bergum/Burgum op 19 november 2005


datum 19 november 2005 plaats Burgum
provincie Friesland gemeente Tytsjerksteradiel
afstanden 25 en 40 km naam wandeltocht Poppestien-wandeltocht
starttijd 9.00 uur postcode start: 9251 ED
startadres Restaurant en Partycentrum De Pleats, Schoolstraat 82, Bergum/Burgum.
openbaar vervoer 1) Vanaf busstation nabij NS Leeuwarden met Arriva-bus 10 richting Heerenveen, vertrek 8.04 en aankomst 8.32 bij halte zwembad te Burgum.
2) Vanaf NS Veenwouden met bus 53 van Noordnet richting Burgum, vertrek 8.02 en aankomst om 8.11 bij bushalte zwembad te Burgum; daarna 5 minuten lopen.
3) Vanaf busstation nabij NS Heerenveen met Arriva-bus 10 richting Leeuwarden, vertrek 7.45 en aankomst 8.55 bij halte zwembad te Burgum.
route historie omgeving nabeschouwing verslag foto-reportage
naar de top van deze paginaPoppestien-wandeltocht op 5 november 2005, route-informatie: (bron: www.flal.nl)

De Poppestien-tocht is vernoemd naar de bekende platte zwerfkei, die zich in het westelijk deel van Burgum bevindt. Deze kei werd in vroegere tijden als de geboorteplek van de baby’s (poppen) aangeduid voor de kinderen die toen nog niet zo “wijs”waren als tegenwoordig. Beide afstanden komen er langs. De tocht slingert door een deel van centraal Friesland op de zand- en laagveengronden rondom Burgum. Het landschap is zeer afwisselend. De tocht eveneens.
De 40 km vertrekt van De Pleats via een kleine lus langs het Prinses Margrietkanaal naar de Monnikenweg, die tot het eind wordt gevolgd. Via de laagveenlanderijen ten westen van Suwâld draait de route naar Hurdegaryp. Na de wagenrust volgt de route enige mooie fiets- en wandelpaden en gaat via Trynwâlden richting Gytsjerk, vanwaar de wandelaars hun weg vervolgen richting Mounein en het natuurgebied Bouwepet. Dan gaat het verder naar het Ottema Wiersma reservaat. Vandaar komt de route door een stuk van het Bûtenfjild en gaat richting Veenwouden en langs de eeuwenoude Schierstins naar de rust. Daarna slingert de route door het karakteristieke landschap van de wâlden, bossages, elsensingels, afgewisseld door intieme buurtschappen. Via een jong bos van Staatsbosbeheer komen de wandelaars weer in Burgum en de finish in De Pleats.
De 25 km gaat na de start via de kortste weg naar Hurdegaryp over de Lange Laan en de Zomerweg. Na de rust gaat de route een stuk samen met de 40 km. Op een gegeven moment splitst de 25 km zich af en loopt via een kortere route naar het Ottema Wiersma reservaat. Hierna is de route gelijk aan die van de 40 km.
In de start en finish liggen informatieblaadjes over de bijzonderheden van de tocht. Een deel van de tocht gaat over paden van het 110 km langeafstandswandelpad de “Friese Woudweg”. Voor meer informatie daarover, bel Johan Vellinga, tel. 058-2664335.


Wetenswaardigheden Poppestien-wandeltocht Burgum 19 november 2005. (bron: www.flal.nl) De Pleats
  1. De Pleats, de start en finish van de wandeltocht, is een boerderij die in 1773 doorHayc Tjalling Haisma werd gebouwd. Zijn zoon, Tjalling Hayes Haisma (1769-1821) was tijdens de napoleontische tijd één van de vier “maires” (schouten) van de gemeente Tietsjerksteradeel. Ook zat hij na die tijd in het zogenaamde grietenijbestuur, dat weer in ere was hersteld. De familie Haisma lag in de 19e eeuw nogal eens in de clinch met de familie Ferf, de bijna overburen in de Schoolstraat, die op Glinstra State woonden, een markant gebouw dat dateert uit 1855. Tegenwoordig is De Pleats een partycentrum met een gerenommeerd restaurant en cateringbedrijf. Achter op het erf van De Pleats is het openluchttheater, waar de jaarlijkse openluchtspelen worden gehouden.
  2. De Poppestien, hoek Prinses Margrietstraat en Hillemaweg. De Poppestien is een grote zwerfkei die in de ijstijd door de morenen (de ijsrand) werd voort geschoven. De brede platte vorm is opvallend. Volgens overlevering werd de kinderen vroeger wijs gemaakt dat daar de poppen (baby's) vandaan kwamen. Vandaar de naam Poppestien.
  3. Sluisje bij Slachtedyk. Hier staat een monument (een houten praam) dat het vroegere gebruik van pramen over de brede sloten en wateren in dit deel van Friesland moet voorstellen. De pramen werden door de schippers voortgetrokken, geboomd of gezeild.
  4. Geologisch monument. In het natuurgebied Bouwepet is door een verwoed amateur geoloog Jan. Jac. Faber een geologisch monument opgericht, bestaande uit allerlei daar gevonden soorten stenen die oorspronkelijk in de ijstijd uit Noorwegen, Zweden en Finland zijn gekomen. In de Bouwepet liggen nog veel stenen onder de oppervlakte. Het natuurgebied staat bekend om zijn rijke vogelpopulatie. De wandelroutes zijn gemarkeerd door zwerfkeien.
  5. Otterna-Wiersma reservaat. Dit naar de voormalige eigenaren genoemde natuur reservaat is ontstaan na veenafgravingen in vroeger eeuwen. Wat overbleef waren plassen, poelen, rietvelden en natte hooilanden. De heren Ottema en Wiersma wilden dit zeldzame natuurgebied bewaren voor het nageslacht. Het is een rijk flora en faunagebied met bijzondere planten, vossen, reeën en diverse soorten roofvogels. De visotter is helaas verdwenen. Bij het informatie- bord is een uitkijktoren over het prachtige natuur gebied.
  6. De Schierstins in Veenwouden. Dit is een van de oudste bewaard gebleven zogenaamde steenhuizen die uit de middeleeuwen dateren. Zij boden toentertijd bescherming aan de omwonende boeren tegen roofbenden en belegeraars. Men ging via een ladder de toren in, die werd opgehaald, waardoor de belagers er niet in konden. De Schierstins dateert uit het begin van de 14e eeuw. Het woord “Schier” herinnert aan de monniken van het klooster dat in de 15e eeuw eigenaar was van de stins, de schiere (grijze) monniken. Dit woord vinden we ook terug in Schiermonnikoog. Tegenwoordig herbergt de stins een museum en worden er exposities gehouden.
  7. Op verschillende delen van de 25 en 40 km. route loopt u over paden/wegen die ook in het 110 km langeafstandswandelpad “De Friese Woudweg” voorkomen. U kunt dit herkennen aan de stickers in de bekende kleuren geel/blauw voor recreatieve wandelpaden.
( de nummers corresponderen met de bijzondere punten in de routebeschrijving)
naar de top van deze pagina

naar de top van deze pagina
Poppestien-wandeltocht op 5 november 2005, historie omgeving:

Burgum ligt op de grens van “de Wâlden” en “it Wetterlân”, Hoofdplaats van de gemeente Tytsjerksteradiel.

totaal aantal inwoners tytsjerksteradiel: 32.042 (stand per 1 maart 2005)
in de afzonderlijke dorpen bedraagt het inwonersaantal:
burgum 9.707
hurdegaryp 5.047
noardburgum 2.356
gytsjerk 2.314
garyp 1.886
oentsjerk 1.791
eastermar 1.597
tytsjerk 1.573
sumar 1.424
jistrum 915
ryptsjerk 833
aldtsjerk 690
mûnein 671
suwâld 622
earnewâld 428
wyns 188

Tytsjerksteradiel is met een inwoneraantal van 32.000 één van de grotere gemeenten van Fryslân.

De oorsprong van de gemeente Tytsjerksteradiel en de 16 dorpen die de gemeente vormen, ligt aan het einde van de laatste ijstijd. Uit onderzoek is gebleken dat het gebied rond het Bergumermeer reeds 5000 jaar voor Christus bewoond werd. Aan het einde van de laatste ijstijd begon de wooncultuur in Tytsjerksteradiel.

Burgum

Burgum is het grootste dorp van de gemeente. Hier is ook het bestuur gevestigd. De uitgestrektheid van Burgum is minder groot dan vroeger. Dit komt omdat Noardburgum voorheen bij Burgum behoorde, maar in 1930 zelfstandig werd.

Over de oudste geschiedenis van Burgum is niet veel bekend, maar dat het een oud dorp is kunnen we alleen al uit de kerk en toren opmaken, die in de 11e of 12e eeuw zijn gebouwd, gewijd aan de heilige Martinus (St. Martinustsjerke - oudste gebouw van Burgum). De oude tufstenen ("dowestienen") wijzen daar nog op. De (Romano-gotisch) kerk is vele malen onder handen genomen. Eerst al in de 13e eeuw. Omstreeks 1580 is de kerk gedeeltelijk verwoest en ontluisterd. Waarschijnlijk zijn toen ook de zijbeuken verdwenen. In de 17e en 18e eeuw is er weer het een en ander aan hersteld en misschien ook wel verknoeid. Een gedenksteen van Johannes van Glinstra van 1707 herinnert daar nog aan.
In 1954 is de Kruiskerk gerestaureerd en in zijn oude glorie hersteld, toen zijn ook de zijbeuken weer opgebouwd. In de toren van de kerk hangt een klok welke in 1662 is gegoten door Jurrien Balthasar. Op de klok komt o.a. voor het wapen van Aernt van Hillama, lid van een voorname familie, welke destijds het slot Hillama bewoonde. Dit slot stond in het westen van Burgum tegenover de "Poppestien". Het gebouw bestond uit twee verdiepingen, een brede gracht en een flinke toren. Hier hebben o.a. grietmannen van Tytsjerksteradiel gewoond (Van Glinstra's). Het is omstreeks 1744 afgebroken.

"De Poppestien" is een duizenden kilo's zware keisteen afkomstig uit Zweden en heeft zo'n 120.000 jaar geleden, toen half Nederland bedekt was onder het landijs, een duizendjarige reis gemaakt om hier te komen. De steen is na het smelten van het ijs blijven liggen. Deze zware granietklomp heeft als poppesteen later belangrijke diensten aan het dorp Burgum bewezen: "As de leaden hoanne kraait, tilt er efkes op, en ús Burgumer memke krijt dan har lytse pop" (als de loden haan kraait, tilt de steen even op en krijgt een Burgumer moeder haar baby).

Verder naar het westen stond de Grovestins, gebouwd in 1398 en afgebrand in 1829.
Aan de Menno van Coehoornweg stond het Hooghuis, waar de vestingbouwkundige Menno Baron van Coehoorn, zijn beroemde "Vestingbouw" schreef (1685).

Zeer bekend was ook het "Bergklooster" (of Barraconvent) aan de Kloosterlaan, in de 14e eeuw gesticht door de Reguliere Kanunniken en gewijd aan "Sinte Nicolaas". Het was een klooster met rijke bezittingen en werd bewoond door talrijke monniken, die zich niet alleen bij geestelijk werk hielden, maar ook veel handwerk deden. Verschillende belangrijke overeenkomsten werden hier gesloten. In 1567 vertoefde stadhouder Aremberg er enige tijd, terwijl in 1578 de Friese bisschop Curenis Petri er tijdelijk gevangen werd gezet. In 1580 ging het in eigendom over aan de provincie en deze maakte bekend dat ieder het klooster mocht afbreken. Later bij resolutie van 6 november 1581 werd o.m. besloten dit klooster af te branden, "opdat de vijanden (Spanjaarden) daarvan geen roofnesten make".
Op de Kloosterlaan staan nog gebouwen met de historische namen Martinushof en Kleasterhof.

Glinstrastate aan de Schoolstraat herinnert aan de bekende grietmannenfamilie. Dit gebouw, met eerst de naam Philaleatheia, is in 1885 gebouwd door een lid van de in de 19e eeuw zeer invloedrijke familie Ferf.

In 1806 kwam ds. Horatius Nieuwbuur Ferf, geboren in 1776 te Leeuwarden naar Burgum en is daar meer dan 40 jaar predikant geweest. Hij was ook schoolopziener en heeft een belangrijke rol in het dorpsleven gespeeld. Een zoon, mr. Adrianus Eldering Ferf, griffier bij het kantongerecht te Burgum heeft Glinstra State laten bouwen in 1855. Deze mr. Ferf kreeg onenigheid met kerkvoogd S. Haisma over de aankoop van graven en dat liep zo hoog op dat mr. Ferf op eigen grond een grafkelder liet bouwen, waarvan de beplanting een "bril op'e noas" werd voor boer Haisma, die er achter woonde op een boerderij uit 1736, die er nu nog is (Molenweg 1).
In de kelder staan 9 kisten met op één na allemaal Ferfen. Glinstra State is nu Verenigingsgebouw Hervormd Centrum.

In het centrum van Burgum staat "'t Roodhert". Deze herberg is al eeuwenoud en vertrekken ervan werden in de 18e eeuw gebruikt als "grietenij Regtcamer". Vooral na de invoering van de burgerlijke stand (1812) waren er vertrekken voor de grietenij nodig en die werden gehuurd van de eigenaar van "'t Roodhert". Ook de vrede- en politierechter hielden er zitting. Dat heeft geduurd tot 1831, toen werd het hoekhuis ertegenover grietenijhuis. Dit gebouw met de (meestal stilstaande) klok is later ook kantongerecht, postkantoor en museum geweest en nu een winkelpand. In 1908 is het oude Roodhert afgebroken en kwam er een nieuw gebouw met de oude naam.

Het gemeentehuis is gebouwd onder architectuur van Piet de Vries te Leeuwarden en werd geopend in 1935. In 1972 werd er een zuidelijke vleugel aangebouwd, die in 1985 een grote uitbreiding kreeg onder architectuur van wijlen A. Bonnema uit Hurdegaryp. In 1992 werd er wederom een vleugel bijgeplaatst.
Voor op het bordes ziet u het gemeentewapen met de vier kwartieren, waarin symbolisch de vier delen ("fiarndelen") waarin Tytsjerksteradiel in verband met de oude rechtscolleges verdeeld was, zijn uitgebeeld.
Aan de westkant van het gemeentehuis ziet u het beeld van een vrouwenfiguur, die als het ware uit het water opkomt met een soort plantengroei die haar omhult. Het symboliseert groei en ontwikkeling en is gemaakt door David van Kampen.
Bij de hoofdingang van het gemeentehuis is vanaf 1985 het betonnen kunstwerk van Wilco Berga geplaatst, genaamd "De Deur". De open deur is een uitnodiging voor de bezoeker om binnen te komen in het "Huis van de gemeente". Tevens wil het iets symboliseren van de relatie tussen burger en bestuur en de betekenis van een hedendaags bestuurscentrum.
Voor het gemeentehuis is in 1963 een borstbeeld geplaatst van wijlen de staatsman ds. A.S. Talma (1864-1916). Ds. Talma was kamerlid voor dit district in de periode 1901-1908 en was minister van 1908-1913.De wetten van Talma werden in 1913 aanvaard. Hij is de grondlegger geweest van het huidige stelsel van sociale voorzieningen. Het beeld is gemaakt door L.H. Sondaar.

Cultureel centrum "De Pleats", een mooie oude boerderij met het voorhuis dwars op de schuur, dateert van 1773 en was oorspronkelijk van de familie Haisma, waarvan het lid Tjalling Hajes Haisma in de Franse tijd "maire" van de commune Burgum was. Ooit werd de boerderij bij het kaarten onder invloed van drank verspeeld en ging op deze manier over van de familie Haisma naar de familie Ferf.
In 1954 is het gebouw gekocht door de gemeente en na de restauratie is het een uniek dorpscentrum geworden met een grote zaal en vergaderlokaliteiten.

Op het erf van "De Pleats" is in 1960 het "iepenloftteater" gemaakt en daarin wordt iedere jaar in juni een Fries toneelstuk opgevoerd. In 2002 is het theater geheel gerenoveerd.

"Volksterrenwacht Fryslân" aan de Menno van Coehoornweg staat in een koepel van beton een kijker opgesteld, die 360 graden kan draaien om de sterrenhemel te kunnen bekijken. De vloer is op drijvend zand gebouwd om trillingen van buitenaf tegen te gaan. Om die reden is het gebouw ook van binnen gekoeld en staat de kijker los van de rest van het geheel.
In 1989-1990 is het "Streekmuseum Tytsjerksteradiel" er bij gebouwd met ondermeer een zwerfstenen verzameling van L.B. Bos, die hoofd van de openbare lagere school Noardburgum is geweest ("stientsje Bos"), een zeer interessante tentoonstelling op het gebied van de fotografie, ingericht door de heer Douwe Franke (voormalig hoofd o.l. school Earnewâld) en een belangrijke archeologische verzameling van een aantal amateurarcheologen.

In 1989 is de vermaarde herberg "De drie gekroonde baarzen" afgebroken. Deze herberg stond aan de Burgumerdaam.

Bekende inwoners van Burgum:

Kapper Hendrik Bulthuis (1892 - 1948), de enthousiaste watersportliefhebber, die met zijn uitvinding van de lattenbouw van zeilen een echte volkssport heeft gemaakt en zijn "lytse en grutte BM-ers" noemde naar zijn geliefde Bergumermeer. Hij was ook een actieve dorpsverenigingsman en schrijver van enkele revu's. Bij de jachthaven van Burgum is een standbeeld gemaakt door Gosse Dam, dat een zeiler uitbeeldt en dat daar staat ter ere van de uitvinder en bouwer van de BM'ers Hendrik Bulthuis.

Bekende friese schrijver, dichter, voordrager, verenigings- en krantenman Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824 - 1906). Zijn grafsteen staat op het kerkhof van de Kruiskerk, aan de zuidkant, dichtbij de kerkingang.

Schoolmeester Harmen Sytstra, dichter van het fraaie friese lied "De Wâldsang" (stond rond 1845 in Burgum aan school).

Bij hotel "'t Roodhert" staat vanaf 1985 het bronzen beeld "De Túnker" van kunstenaar Gosse Dam, dat attendeert op de van ouds belangrijke tuinbouw van Burgum. Reeds in de 17e en 18e eeuw werden er in de omgeving van Burgum veel grote en kleine bospercelen aangeplant ten behoeve van o.a. de handel en de houtproductie. De eigenlijke bosbouw bleef beperkt, maar vooral de boomkwekerij vertoonde met name v.a. de 18e eeuw een sterke ontwikkeling, belangrijke naam hierbij is Bosgra(af).

Bij het politiebureau staat het kunstwerk "Organische vorm uit de préhistorie (pleistoceen)", gemaakt door David van Kampen. Het is een organische vorm afkomstig uit Skandinavië zoals die in de ijstijd hier terecht is gekomen. Deze periode heeft zo z'n sporen achtergelaten en is medebepalend geweest voor de inrichting van ons landschap. De vorm van de steen typeert de verscheidenheid van deze gemeenschap.

De scheldnaam van de Burgumers is "kowesturten" (koeiestaarten).

Burgum heeft qua faciliteiten onder andere openbare basisschool "'t Partoer", locatie "Papilio" voor kinderen van asielzoekerscentrum, bijzondere basisschool "De Reinbôge" en "De Arke", openbare scholen gemeenschap "Singelland", christelijke scholen gemeenschap "Liudger", kinderdagverblijf "De Poppestien", peuterspeelzaal "De Berneboat", Speelotheek, bibliotheek, apotheek, voetbalvelden, tennisbanen, sportzaal, sporthal, gymnastieklokalen, overdekt zwembad "De Wetterstins", midgetgolfbaan, manege, fierljepskânsen, jachthaven, karthal, ijsbaan.


Doarpenkoördinaasje

Tytsjerksteradiel is in plattelânsgemeente mei 16 doarpen. Al dy doarpen hawwe in eigen feriening foar doarpsbelangen. De measten dêrfan besteane al tsientallen jierren lang. Har woartels lizze stevich yn de mienskip.

Leefberheid yn de doarpen
De ferienings spylje in belangrike rol as it giet om de leefberheid yn it doarp. Ek foar it gemeentebestjoer binne se belangryk. Yn de Algemiene Ynspraakoardering is dêrom foar de doarpsbelangen in spesjaal plakje ynromme. Doarpsbelangen hawwe sadwaande it foech om oer oangelegenheden dêr’t it doarp by belutsen is, advys út te bringen oan de gemeenteried en it kolleezje fan boargemaster en wethâlders. Dat kin gean oer beliedsfoarnimmens fan it gemeentebestjoer op breed terrein. Oft it no giet om it jaan fan advys oer nije strjitnammen, doarpsfernijings-plannen,wolwêzensfoarsjennings, útwreidingsplannen, wurkgelegenheid, jeugd-belied, ferkear en ferfier of feilichheid: advizen binne en bliuwe wolkom. It gemeentebestjoer kin om advys freegje, mar doarpsbelangbestjoeren kinne ek op eigen manneboerd advys jaan. En fansels oerlizze doarpsbelangbestjoeren geregeld op amtlik of bestjoerlik nivo.

Gearwurking doarpsbelangen - gemeente
Yn it kommende jier sil de rol fan de doarpenkoördinaasje op ynternet fierder útgroeie. Der sil in trajekt útsetten wurde, wêrby’t de meiwurking fan de doarpsbelangbestjoeren nedich is. In nij skema fan bestjoerlik oerlis is op kommendewei. Plannen oer de folgjende plenêre gearsit wurde no makke. Sa no en dan wennet de doarpenkoördinator in deistich bestjoersgearkomste fan doarpsbelang by. Underfinings oer en wer wurde útwiksele. Benammen de doarpenkoördinator as kontaktpersoan, yntermediêr, trochjoulûk en de meitinker foar de doarpsbelangbestjoeren giet troch.

Alle inisjativen sille derop rjochte wêze om de kommunikaasje en de gearwurking oer it mienskiplike belang dat doarpsbelangen en gemeentebestjoer hawwe goed ta syn rjocht komme te litten: in gemeente dêr’t it klimaat oer alle boegen goed is. Dêr wolle wy oan wurkje en dêr meie jo ús op oansprekke!
naar de top van deze pagina

Poppestien-wandeltocht op 5 november 2005, nabeschouwing:

's Morgens om even voor 09.00 uur vertrokken, met toch wel goed wandelweer, 513 wandelaars. Van de 513 wandelaars liepen er 422 tegen administratie kosten, 15 voor een beker, 13 hadden zich ingeschreven voor een schildje, 20 voor een wandbord en 43 wandelaars namen een medaille mee naar huis. 344 personen namen deel aan de 25 km en 169 aan de 40 km.
naar de top van deze pagina

Poppestien-wandeltocht op 5 november 2005, verslag:
naar de top van deze pagina