Terug naar de homepage van Henri Floor disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze Site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u deze informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe- of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Een bezoeker van deze site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerders.

Copyright © 2002 All rights reserved
No Part of this site may be reproduced in any way without written.

Wir betonen ausdrücklich, daß wir keinerlei Einfluß auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und machen uns ihre Inhalte nicht zueigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage gesetzten Links.